XXXV sesja Rady Dzielnicy Targówek

Testowanie systemu

Wypożyczony elektroniczny system do glosowania testowany był na sesji 20 września przy podejmowaniu 11 uchwał. Stał się tematem długiej dyskusji na temat pisemnej dokumentacji wyników głosowań.

Każdy radny otrzymał pilota. Zgodnie z instrukcją podaną przez przewodniczącego rady Zbigniewa Poczesnego, głosując „za” - powinien nacisnąć zielony przycisk; na „nie” – przycisk czerwony; gdy się wstrzymuje od głosu – niebieski. Podczas sesji można było na telebim zobaczyć, jak głosował każdy radny.

W pierwszym głosowaniu radni byli zgodni - protokół z poprzedniej sesji został przyjęty.
Projekt pierwszej uchwały, w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na rok 2012, pozytywnie zaopiniowało 5 komisji merytorycznych. Zaproponowano w nim m.in. zwiększenie o 338 806 zł środków do dyspozycji dzielnicy (64 984 zł na realizację projektu „Europa w opowiadaniach”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius” i 273 822 zł na realizację projektu „Praktyka w Hiszpanii – pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej”, w ramach programu „Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci”; zwiększenie planu dochodów o 250 000 zł z tytułu wyższych wpływów z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności; zwiększenie planu dochodów o 150 000 zł z tytułu wpływu do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek; przeznaczenie 35 640 zł na dotacje celową dla organizacji pozarządowych, m.in. na prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działalności klubów abstynenckich. Wyjaśnień, dotyczących zwiększenia o 400 000 zł dotacji przedmiotowej dla OSiR, udzielali: skarbnik Elżbieta Marecka i dyrektor OSiR Paweł Michalec.

W głosowaniu, uchwałę o zmianie załącznika dzielnicowego poparło 21 radnych, 2 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciwny.

Taki sam wynik dało głosowanie projektu drugiej uchwały, zmieniającej uchwałę Rady Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji dla OSiR Targówek: w związku z późniejszym niż planowano terminem oddania pływalni po remoncie, wpływy z usług nie są na oczekiwanym poziomie i zaistniała konieczność podwyższenia dotacji przedmiotowej dla OSiR o 400 000 zł (łączna kwota dotacji to 1 400 000 zł).

Projekt kolejnej uchwały, zgłoszony przez Klub Radnych Niezależnych, omówiła przewodnicząca klubu Danuta Winnicka. Zaproponowano zmianę w uchwale Rady Warszawy z 15 grudnia 2011 roku w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi, poprzez dodanie w par. 12 ustępu 3: sprzedaż lokali najemcom, którzy złożą wnioski do 31 grudnia 2012 roku, musi nastąpić do końca roku 2013, na zasadach określonych w uchwale Rady Warszawy z 2 grudnia 2004 roku. Będzie to zgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej, pozwoli też na uniknięcie sytuacji, w której dwóch wnioskodawców składających wnioski w podobnym terminie nabywałoby lokale na różnych zasadach. Miasto Warszawa potrzebuje minimum 6 miesięcy na realizację wniosku. Za przyjęciem uchwały opowiedziało się 18 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, nie było przeciwnych, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu.

Po przyjęciu tej uchwały odbyła się dyskusja, czy monitorowanie i upublicznianie imiennych wyników wszystkich głosowań jest zgodne z prawem. Wniosek formalny Krzysztofa Miszewskiego, by po każdym głosowaniu wyniki imienne były prezentowane przez aparaturę do głosowania, ale nie załączane do protokołów z sesji - poparło w głosowaniu 21 osób, 1 była przeciw, 1 wstrzymała się od głosu.

Po ogłoszonej na wniosek Agnieszki Kaczmarskiej przerwie, która znacznie się przedłużyła, radni zajęli się projektem uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania nazwy „Skwer Ameryki Łacińskiej” fragmentowi Parku Bródnowskiego w pobliżu ulicy Chodeckiej, naprzeciwko ulicy Simona Boliwara. Z inicjatywą w tej sprawie wystąpiło Polskie Towarzystwo Boliwariańskie, propozycję pozytywnie zaopiniowały 2 komisje rady. Na sesji radni dopytywali się, jakie będą koszty nadania nazwy i czy poniesie je dzielnica, czy towarzystwo. Chcieli poznać całościowy projekt Parku Bródnowskiego.
Wiceburmistrz Sławomir Antonik wyjaśnił, że podana na posiedzeniu komisji kwota 11 tysięcy złotych to koszt uporządkowania  terenu (m.in. prace przy chodnikach, prace ogrodnicze). Dodatkowa kwota, która  musiałaby być wydana na tablicę, to 3 000 zł + 23% podatku VAT. W dyskusji wyrażano różne opinie co do tego, czy najpierw powinna być koncepcja całego parku, a potem uchwała dotycząca nazwy skweru; najpierw nadanie nazwy, czy określenie kosztów. Zgłoszony przez Marcina Skłodowskiego wniosek, by sprawa wróciła do komisji inwestycji i infrastruktury, nie uzyskał większości w głosowaniu.

Za projektem uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania nazwy „Skwer Ameryki Łacińskiej” głosowało 15 radnych, 4 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Projekty kolejnych uchwał, dotyczące skarg na działalność Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, omówił przewodniczący komisji rewizyjnej Jędrzej Kunowski. Skargę Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Żuromińskiej 14 (brak ustawienia przy tym budynku znaku drogowego „D-40 strefa zamieszkania” i nieusunięcie słupków wzdłuż chodnika) uznano za bezzasadną z przyczyn faktycznych i prawnych. Głosowało za tym 15 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. Postępowanie wyjaśniające nie potwierdziło, stawianych ZGN przez mieszkańców domu przy ul. Tykocińskiej 26, zarzutów dotyczących nieprawidłowego sposobu rozliczeń za wodę w tym budynku. Uchwałę o bezzasadności skargi poparło 11 radnych, 2 było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu.

Bez dyskusji, po informacji o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz budżetu i finansów, rada pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez zarząd dzielnicy projekty dwóch wykazów lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców. Uchwałę z wykazem nr 12, obejmującym 70 lokali (wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu) poparło w głosowaniu 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, nie było przeciwnych. Uchwałę z wykazem nr 13, obejmującym 4 lokale w budynku przy ul. Rembielińskiej 2 (wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu) podjęto jednomyślnie, 20 głosami. W obu przypadkach 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu.

Pozytywne opinie komisji merytorycznych i jednomyślność w głosowaniu łączą kolejne 3 uchwały – projekty uchwał Rady Warszawy, dotyczące  „wyposażenia w mienie m.st. Warszawy”, a konkretnie - analogowe aparaty telefoniczne, użytkowane w urzędzie dzielnicy Targówek przed wdrożeniem tam telefonii cyfrowej. 19 radnych poparło wyposażenie w te aparaty Ośrodka Pomocy Społecznej Targówka; 20 – jednostek  oświatowych (domy kultury, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i ogród jordanowski); 20 – nieodpłatne przekazanie aparatów na rzecz Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI, z przeznaczeniem dla Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Warszawa Targówek.

Ostatnią część sesji wypełniły interpelacje. Maciej Jankiewicz poruszył sprawę cateringu w szkołach Targówka, oczekuje odpowiedzi na piśmie. O pisemną odpowiedź poprosił również Michał Jamiński, zwracając uwagę na częste awarie oświetlenia na skrzyżowaniu ulic św. Wincentego i Kondratowicza oraz na niebezpieczne dla dzieci miejsca; zaproponował wykorzystanie na plac zabaw terenu za budynkiem urzędu, po zakończeniu projektu. Poruszono również m.in. sprawę otwarcia sklepu monopolowego przy ul. Ogińskiego, naprzeciw czynnego od dawna sklepu z alkoholem 24 h; systemu odbijania kart w przedszkolu przy ul. Bartniczej 6 i w innych placówkach. Na pytania odpowiadał wiceburmistrz Sławomir Antonik. Pierwsze dotyczyło przyczyn nieobecności na sesji pozostałych członków zarządu  Targówka. Odpowiedź: delegacja, urlop, spotkanie burmistrzów. Agnieszka Kaczmarska zapytała o koszt urządzeń do liczenia głosów i koszt ich obsługi. Wiceburmistrz wyjaśnił, że prezentacja oraz obsługa XXXV sesji nic nie kosztuje.

K.