Dialogu o edukacji cd.

Na październikowym posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ kontynuowano temat edukacji. Ze względu na trudności z dojazdem, związane w dużej mierze z niespodziewaną zmianą terminu meczu Polska – Anglia, frekwencja na spotkaniu nie była imponująca. Armia Zbawienia przedstawiła prezentację na temat prowadzonej przez siebie świetlicy środowiskowej przy ulicy Ząbkowskiej 23/25, a następnie kontynuowano dyskusję na temat edukacji.

Placówka wsparcia dziennego Armii Zbawienia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00. Uczęszcza do niej piętnaścioro dzieci w wieku od 8 do 14 lat, które przychodzą tam po zakończeniu zajęć w szkole. Świetlica współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 73 i z tej placówki ma najwięcej podopiecznych. W rzeczywistości korzysta  z niej jednak więcej dzieci. Oferowana jest im pomoc przy odrabianiu lekcji oraz zajęcia specjalistyczne - terapia psychologiczna, arteterapia, zajęcia sportowe, a często także posiłek. Wśród celów działania placówki jest pomoc w zdobywaniu wiedzy i poznawaniu własnych mocnych stron. Dla podopiecznych ośrodka są organizowane zabawy urodzinowe, choinkowe, wyjścia do parku, kina, czy na basen. Dotąd odbyły się także dwa wyjazdy: sylwestrowy do Niemiec i letni obóz w Beskidach. W planach na najbliższą przyszłość są zajęcia komputerowe, kolejny sylwester w Niemczech, przygotowanie zabawy choinkowej i zorganizowanie obozu zimowego.

Dyskusja skoncentrowała się na kwestii, w jaki sposób świetlice mogą wspierać szkołę i jak zacieśniać tę współpracę dla dobra dzieci. Opieka świetlic jest bardzo ważna dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i gorzej sytuowanych. Przedstawiciele organizacji prowadzących świetlice środowiskowe podkreślali potrzebę pogłębionej współpracy z urzędem, placówkami oświatowymi i rodzicami. W świetlicach pracują wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, mający głęboką wiedzę na temat dziecka, która mogłaby pomóc szkolnym pedagogom. Świetlicom z kolei potrzebne są informacje ze szkoły na temat problemów edukacyjnych uczęszczających tam dzieci. Wiedzę taką mają tylko od swoich podopiecznych. Podnoszono też brak refleksji nad tym, jak sami uczniowie widzą szkołę i jak zmieniać ten obraz.

Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Włodzimierz Siess zasłaniał się trudnościami natury prawnej w zacieśnieniu współpracy placówek edukacyjnych, mających na celu pomoc dziecku w kontaktach ze szkołą i rodzicami. Problemy stwarzają dane wrażliwe, których gromadzenie jest obwarowane ostrymi przepisami dot. ochrony danych osobowych. Z takim postawieniem sprawy nie zgodzili się nie tylko przedstawiciele organizacji prowadzących świetlice, ale także pani burmistrz Katarzyna Łęgiewicz. Ponieważ dzielnica dofinansowuje świetlice, powinna być tym bardziej zainteresowana tym, co dzieje się z dziećmi, kiedy wyjdą ze szkoły i skutecznością oferowanej im pomocy. Dowodzono także, że na przechowywanie danych o dziecku na wniosek podmiotu prowadzącego zajęcia jest wydawana zgoda GIODO (Głównego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych). Wątpliwości w tej sprawie do następnego posiedzenia, na którym temat edukacji będzie kontynuowany, ma wyjaśnić prawnik urzędu. Z pewnością tego rodzaju mnożenie problemów nie sprzyja poprawie poziomu edukacji na Pradze.

Uzupełniono też informacje dotyczącą przedszkoli. Na poprzednim posiedzeniu Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego pytano o możliwość zapewnienia części praskich rodzin darmowego dostępu do przedszkoli. Okazuje się, że jest to możliwe w ściśle określonych okolicznościach.  Zgodnie z uchwałą Rady Warszawy w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy z września 2011 roku, dzieci mogą przebywać w przedszkolu bezpłatnie od poniedziałku do piątku przez 5 godzin dziennie – od 8.00 do 13.00. Wyliczenie odpłatności za kolejne godziny jest już nieco trudniejsze, bowiem odnosi się procentowo do minimalnego wynagrodzenia za pracę. W rzeczywistości kwota ta nie powinna przekroczyć 150 zł miesięcznie, przy założeniu, że dziecko w przedszkolu pozostaje do godziny 16.00. Zwolnienia z opłat przewidziano tylko w rodzinach, gdzie dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia. W przypadku, gdy dochód na jednego członka rodziny przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty.

Na kolejne posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego - 14 listopada - mają zostać zaproszeni także dyrektorzy praskich szkół.

Kr.