Kultura dla aktywnych

„Kreatywna dzielnica - aktywni mieszkańcy” to hasło i główny kierunek działań w Programie Rozwoju Kultury dla dzielnicy Targówek – w ramach Programu Rozwoju Kultury m.st. Warszawy do roku 2020, który powstał w wyniku konsultacji społecznych w 2011 roku i uchwalony został w kwietniu br. przez Radę Warszawy. Partnerami i współtwórcami programu są mieszkańcy, organizacje pozarządowe, liderzy kultury, rady osiedli, przedsiębiorcy. Ich przedstawiciele spotkali się 16 października w Klubie Artystycznym „Rampa”, na Forum Kultury Targówka (jest to konsultujący i opiniujący organ społeczny). Prowadzący debatę wiceburmistrz Krzysztof Mikołajewski zaznaczył na wstępie, że celem spotkania jest dostosowanie oferty do potrzeb mieszkańców i do programu miejskiego.

Materiałem do dyskusji był obszerny dokument, określający m.in. priorytety programu, w tym zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkańców w obszarze kultury, dbanie o dorobek kulturalny i tradycje dzielnicy; tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych o charakterze ogólnomiejskim; utworzenie sieci wzajemnych powiązań między mieszkańcami, instytucjami, administracją samorządową i przedsiębiorcami. Wśród celów programu znalazły się: pobudzanie aktywności społecznej, poprawa dostępności infrastruktury kulturalnej, dbałość o historię i tradycje Targówka, wspieranie oraz upowszechnianie kultury i sztuki, twórczości społecznie zaangażowanej, a także rozwój sektora kreatywnego.

Zgodnie z planem działań, po konsultacjach na forum kultury oraz w zarządzie dzielnicy i w komisji kultury oraz uzyskaniu pozytywnych opinii tych gremiów – zarząd Targówka podejmie uchwałę, a potem program zostanie uchwalony przez radę dzielnicy. Burmistrz powoła zespół sterujący. Główny realizator programu - referat kultury - będzie formułował strategię, zalecenia i postulaty do zatwierdzenia przez zarząd dzielnicy oraz prowadził stały monitoring działań, związanych z wdrażaniem programu; będzie opracowywał plany w rocznych cyklach działań. Plan działań na dany rok budżetowy przedstawiany będzie do zaopiniowania Radzie Dzielnicy Targówek i upubliczniany na stronie internetowej urzędu dzielnicy.

Podczas dyskusji w „Rampie” przypomniano dobre doświadczenia w działaniach na rzecz kultury: RSM „Praga” i Rady Osiedla Targówek Fabryczny. O działaniach, prowadzonych wspólnie z parafią (zajęcia dla szkół, wystawy, spotkania z mieszkańcami, współpraca z uczelniami), opowiedział przedstawiciel Ruchu Inicjatyw Społecznych „Praca”. Radna Danuta Winnicka przytoczyła przykłady potencjału artystycznego uczniów, a także nauczycieli (od przedszkoli do liceów). Podziękowała „Rampie” za udostępnienie sceny szkolnym grupom. Zdaniem Jerzego Kasprzaka z Klubu „Rampa”, mieszkańcy za mało wiedzą o Parku Wiecha; może warto zorganizować festiwal „Z Piecykiem po Targówku” lub Festiwal Żydowski „Po Targówku ze Szmulem” – to przebije się na drugi brzeg Wisły; mieszkańcy Targówka będą dumni. „Tu dzieje się bardzo wiele, staramy się na was wzorować” – zapewniał dyrektor Centrum Kultury w Otwocku. Kilka miesięcy temu o ogromnym potencjale Targówka mówili eksperci z Berlina, którzy przyjechali na konferencję ReBlok. Zgłoszono propozycję, by do programu wpisać  szkoły oraz środowiska uczelniane i akademickie.

Targówek ma szansę być nowoczesną dzielnicą – przekonywał wiceburmistrz Mikołajewski. „Naszą ideą jest zróżnicowanie oferty kulturalnej”. By instytucje kultury mogły rozwinąć skrzydła, trzeba rozwinąć infrastrukturę: Domy Kultury „Zacisze” i „Świt” oraz bibliotekę, by jej filie miały taki standard, jak czytelnia naukowa. Ważne jest też tworzenie nowych miejsc, takich jak klubokawiarnie i galerie. Projekt musi być realizowany wspólnie. Niektóre dzielnice mają budżet partycypacyjny – trzeba pytać mieszkańców, na co chcą przeznaczać środki z budżetu. Targówek jest dzielnicą, która spełnia warunki, by ubiegać się o fundusze z Unii Europejskiej.

Jednym z pierwszych działań programu będzie szkolenie mieszkańców, jak założyć organizację pozarządową, jak napisać program na uzyskanie funduszy.

K.