XXXVII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Głosowań moc

Żywe dyskusje m.in. na temat projektów budżetu, funkcjonowania świetlicy, a nawet sztuki nowoczesnej oraz podjecie 6 uchwał – wypełniły 5-godzinne obrady sesji 18 października. Wyjątkowo często korzystano z porad radcy prawnego.

Pierwszą okazją była propozycja zmiany porządku obrad - przeniesienie na początek sesji sprawy skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 28. Za zmianą głosowało 11 radnych, 6 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Zbigniew Poczesny uznał, że porządek dzienny został zmieniony i zarządził głosowanie następnego punktu. Wtedy okazało się, że - zgodnie z prawem – taka zmiana wymaga bezwzględnej większości – 13 radnych. Wrócono do pierwszej wersji porządku obrad. Agnieszka Kaczmarska wnioskowała o reasumpcję głosowania; nie było jednak do tego podstawy prawnej. Przewodniczący przeprosił za błędną interpretację wyniku.

Bez głosów „przeciwnych” radni przyjęli protokoły z XXXV i XXXVI sesji, odpowiednio: 15 i 16 głosami.
Również bez głosów przeciwnych (21 – „za”, 1 – wstrzymujący się) podjęta została uchwała w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2012, wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez 3 komisje merytoryczne. Wśród przyjętych zmian są m.in.: zwiększenie środków finansowych w budżecie o 200 000 zł na remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego, przeniesienie środków w wysokości 2707 066 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące, szkoły zawodowe, centra kształcenia osobowego i stołówki szkolne) oraz świetlice szkolne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne i placówki wychowania pozaszkolnego.

Pięć komisji wyraziło pozytywną opinię w sprawie kolejnego projektu uchwały, zawierającej opinię na temat załącznika dzielnicy Targówek do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na  2013 rok. Dyskusję rozpoczęła interpretacja prawna propozycji zmian, zgłaszanych do projektu uchwały: inicjatywa zmian przysługuje zarządowi dzielnicy. Opinia ta wywołała wiele wątpliwości i niezadowolenie radnych. Burmistrz Grzegorz Zawistowski wyjaśnił, że zmiany można wprowadzić tylko za zgodą zarządu, gdyż to burmistrz bądź wójt ponosi odpowiedzialność. Zapewnił przy tym, że zarząd Targówka zawsze jest gotów do rozmowy o kształtowaniu budżetu.

Maciej Jankiewicz wyraził niezadowolenie z powodu „bezradności” radnych, których wybrano po to, by mieli wpływ na to, co się dzieje. Wiceburmistrz Sławomir Antonik przypomniał, że rada dzielnicy nie jest organem, który uchwala budżet, lecz tylko opiniuje załącznik do budżetu. O dokonywanie racjonalnych zmian upomniała się Agnieszka Kaczmarska: należy ciąć koszty utrzymania urzędu, dać więcej środków na kulturę, oświatę, remonty dróg i mieszkań komunalnych.
Z niektórymi propozycjami radnych PiS polemizował burmistrz Zawistowski; mówił też o staraniach o wypracowanie dodatkowych środków na bieżące wydatki i inwestycje oraz wzroście tych środków: początek roku 2012 - 11 mln zł, koniec roku - 18 mln zł.

W imieniu 7 radnych klubu PiS Miłosz Stanisławski złożył 2 wnioski: pierwszy – o ograniczenie kosztów funkcjonowania urzędu dzielnicy o 1,8 mln zł i przeznaczenie tej kwoty na remont dróg i obiektów kultury; drugi – o wystąpienie zarządu dzielnicy do prezydent m.st. Warszawy o przyznanie środków w wysokości 1 mln zł na remonty dróg i system rowerów publicznych. Krzysztof Miszewski w obszernym wystąpieniu wysoko ocenił działania pięciu członków zarządu Targówka; starania o środki finansowe ocenił jako sukces tej kadencji, a budżet Targówka  jako pozytywnie wyróżniający się na tle budżetów innych dzielnic, (budżet na 2013 rok - budżet stabilizacji).

W imieniu komisji budżetu Daniel Wargocki zaproponował, by kwotę 85 tys. zł zamiast na wydawanie gazetki „Targówek. tu zaczyna się Warszawa” - przeznaczyć na DK „Zacisze”, sprawy sportu i zdrowia, organizację pikniku i OSiR. Radny wycofał swój wniosek po zgłoszeniu przez burmistrza autopoprawki zarządu: propozycji innego rozdysponowania tej kwoty: 10 tys. zł na DK „Świt”, 50 tys. zł na tradycyjny Turniej Rycerski, 25 tys. zł dla wydziału sportu i rekreacji, na piknik sportowy w Parku Wiecha. Autopoprawkę poparło w głosowaniu 13 radnych, 6 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Wniosek Miłosza Stanisławskiego o ograniczenie kosztów funkcjonowania urzędu o 1 850 000 zł i przeznaczenie tej kwoty na inne cele został przez zarząd dzielnicy zaopiniowany negatywnie. W głosowaniu poparło go 7 radnych, 14 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

„Byłoby skrajną nieodpowiedzialnością wysłanie takiego wniosku; to wyraz braku zaufania dla nas” – tak burmistrz skomentował wniosek, by zarząd zwrócił się do prezydent Warszawy o przyznanie 1 mln zł m.in. na budowę systemu rowerów publicznych; jedyna droga to znaleźć takie środki, wypracować dochody. Krzysztof Miszewski zgłosił kompromisową propozycję: wykreślić akapit, zobowiązujący zarząd do wystąpienia, zająć się sprawą po zabezpieczeniu finansów na bieżącą działalność dzielnicy. Wniosek o wystąpienie został odrzucony; głosowało za nim 7 radnych, 12 było przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

W załączniku dzielnicy Targówek do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2013 określono środki przeznaczone do dyspozycji dzielnicy na realizację inwestycji i zadań własnych w wysokości 288 959 640 zł; środki przeznaczone na wydatki bieżące w wysokości 255 873 084 zł (w tym wydatki z zakresu edukacji 138 857 829 zł); środki przeznaczone na wydatki majątkowe w wysokości 33 086 556 zł. Środki w wysokości 188 325 zł przeznaczono na zorganizowanie na Targówku systemu roweru publicznego.

Uchwała, wraz z autopoprawką zarządu, podjęta została 16 głosami, przy 4 przeciwnych i 2 wstrzymujących się. Gdy wyświetlono imienne wyniki, okazało się, że zabrakło głosu Miłosza Stanisławskiego. Agnieszka Kaczmarska uznała, że stało się to z winy wadliwego  urządzenia. Radny chciał, by powtórzono głosowanie. Były głosy przeciwne. Rozstrzygnęło głosowanie: 7 radnych za reasumpcją, 15 – przeciw.  

Tematem kolejnej uchwały była zmiana uchwały w sprawie Projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego. W wyniku pomyłki, w dziale „Potrzeby inwestycyjne regionu w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, zarządzanej przez miasto znalazł się ppkt „Budowa Trasy Nowo Zabranieckiej”; zastąpiono go ppkt. „Budowa Trasy Nowo Ziemowita”. Zmianę pozytywnie zaopiniowała komisja infrastruktury, w głosowaniu poparli wszyscy obecni na sali radni – 18 osób.
Jednomyślnie, 20 głosami, rada pozytywnie zaopiniowała wykaz nr 4/2012 lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców (45 lokali) oraz wykaz nr 15 (2 lokale) – 19 głosami.

Kontrowersje wzbudził projekt ostatniej uchwały – o rozpatrzeniu skargi Renaty Majewskiej na działania dyrektora SP nr 28. Przewodniczący komisji rewizyjnej Jędrzej Kunowski omówił projekt uchwały, w której skargę uznaje się za zasadną w zakresie 3 zarzutów: ograniczenia ustawowego prawa dzieci z klas IV-VI do dostępu do świetlicy i wynikającej stąd opieki szkoły nad dziećmi; ograniczenia dostępu dzieci do świetlicy szkolnej przez zbyt krótkie ramy czasowe codziennego działania świetlicy; przekazywania notatek o konieczności uregulowania dobrowolnej opłaty, związanej z korzystaniem przez dziecko z świetlicy.

Zdaniem wiceburmistrza Sławomira Antonika, żaden z zarzutów nie stał się faktem; skarga opiera się na domniemaniu, które nie podlega osądowi; wszystkie dzieci, które złożyły kwestionariusze, zostały przyjęte; na życzenie rodziców przedłużono działalność świetlicy do godz. 17.30; niesłuszny jest zarzut, że dokonano wpisu do dzienniczka – tam była włożona karteczka. W związku z tym wiceburmistrz zaproponował uznanie skargi za bezzasadną.

W imieniu Klubu Radnych Niezależnych wypowiedziała się Danuta Winnicka: Rada rodziców uznała skargę za bezzasadną; komisja rewizyjna powinna w załączniku wymienić powody uznania zasadności skargi. Klub RN uznaje, że zarzuty są bezzasadne.

Padło jeszcze kilka pytań, m.in.: którego września wywieszono informację, że świetlica jest czynna do 17.30? Kto ma dostęp do dzienniczków uczniów?

Za podjęciem uchwały, potwierdzającej zasadność 3 zarzutów, zagłosowało 4 radnych, 17 było przeciw. Ten wynik skwitowany został oklaskami grupy obserwatorów obrad ze Szkoły Podstawowej nr 28. Po krótkiej przerwie głosowaniu poddano odmienny projekt uchwały – uznającej skargę za bezzasadną z przyczyn faktycznych i formalnych. Poparło ja 16 radnych, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Na prośbę Zbigniewa Poczesnego burmistrz udzielił informacji o systemie miejskich rowerów na Targówku: w przyszłym roku będzie 75 rowerów, które staną przy 5 stacjach: przed urzędem dzielnicy, na skrzyżowaniu ul. Rembielińskiej, na rondzie Żaba, w Parku Wiecha i przy Domu Kultury „Zacisze”. W sprawie tego systemu zarząd jest w kontakcie z burmistrzami sąsiednich dzielnic.

W interpelacjach Zbigniew Poczesny zwrócił się do burmistrza ze zgłoszoną przez Andrzeja Dąbrowskiego skargą na budowany z cegły wielki napis BRÓDNO, za 100 000 zł. Grzegorz Zawistowski wyjaśnił, że jest to kolejna rzeźba w cieszącym się dużym zainteresowaniem Parku Rzeźby. Dotację dało Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Napisem BRÓDNO, autor rzeźby, Duńczyk Jens Haaning złożył hołd kolejarzom, którzy są u początków osiedla Bródno; posłużył się cegłą, z której kolejarze budowali domy. Daniel Wargocki podzielił się obserwacją z pieszych spacerów: „Widzę, że ludzie są pozytywnie nastawieni”. Agnieszka Kaczmarska wyraziła niezadowolenie, że radni nie są poinformowani o tym, co ma być w Parku Rzeźby. Jej zdaniem, zarząd bezkrytycznie przyjął ten projekt. Bartosz Szajkowski zaproponował opiniowanie projektów rzeźb przez komisję; zwrócił uwagę, że murarze źle pracują. Ostatni głos w tej sprawie: „Najwyższa pora powiedzieć dość Muzeum Sztuki Nowoczesnej” nie zawierał propozycji konkretnych działań.

Przed zakończeniem obrad dwóch radnych wyraziło krytyczne opinie o pracy rzecznika prasowego, a Anna Moczulska podziękowała za wsparcie przez urząd projektów edukacji patriotycznej. Zdjęcia z projektu „Szlakiem Hymnu” zostały zaprezentowane w sali konferencyjnej.

 K.