XXXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Co łączy, co dzieli

Takiej zgodności przy podejmowaniu uchwał, jaka była 6 grudnia, nie pamiętają radni o najdłuższym stażu: 6 uchwał przyjęto jednomyślnie, jedną odesłano do komisji. Różnice ujawniły się w interpelacjach, przy ocenie sztuki współczesnej oraz roli radnych w procesie podejmowania decyzji i konsultacji z mieszkańcami.

Jako pierwsza pod obrady trafiła uchwała o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu Warszawy na 2012 rok, z autopoprawką zarządu (wcześniej pozytywnie zaopiniowana przez komisje: edukacji i kultury, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz budżetu i finansów). W głosowaniu 19 radnych poparło zmiany, m.in.: przeniesienie środków na wynagrodzenia osobowe pracowników: gimnazjów (24 103 zł), liceów ogólnokształcących (20 000 zł) i przeniesienie z par. 2001 do par. 2007 dochodów w wysokości 273 822 zł, w związku z dofinansowaniem projektu „Praktyki w Hiszpanii – pierwszy krok do europejskiej kariery zawodowej” – w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki (DBFO).

Następne dwie uchwały dotyczyły Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek: pierwsza – zmiany stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla tego zakładu budżetowego na rok 2012; druga – ustalenia stawek jednostkowych dotacji na rok 2013. Obie zostały pozytywnie zaopiniowane przez komisje sportu i rekreacji oraz budżetu i finansów. Proponowana korekta nie spowoduje zmian całkowitej wysokości dotacji podmiotowej na rok 2012, wynoszącej 1 400 000 zł. Podjęta jednomyślnie (20 głosów) uchwała jest skierowana do Rady Warszawy; podobnie druga, za którą oddano 21 głosów, ustalająca stawki dotacji dla OSiR na rok 2013 (1 godz. korzystania z usług rekreacyjnych na pływalni 29,91 zł, na halach sportowych 169,38 zł, na boiskach sportowych 35,25 zł, na boisku „Syrenka” 45,73 zł).

Jednomyślnie, 23 głosami, radni pozytywnie zaopiniowali projekty wykazów lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej na rzecz ich najemców: wykaz nr 17 (63 lokale) i wykaz nr 18 (5 lokali).
Do Rady Warszawy skierowany był projekt uchwały w sprawie wyposażenia niektórych szkół w Dzielnicy Targówek w majątek m.st. Warszawy. Te składniki majątkowe powstały w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy SP nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2”. Komisje edukacji i kultury oraz budżetu i finansów wydały pozytywną opinię. Na sesji zastrzeżenia radnych wzbudziła procedura przetargu i ceny, np. kanapa w gabinecie dyrektora 3 775 zł, fotel 3 775 zł, biurko nauczyciela 5 978 zł. Zgodnie z wnioskiem formalnym, projekt skierowano ponownie do komisji edukacji i kultury.

Tę część sesji zakończyła informacja przewodniczącego rady, że Anna Moczulska wstąpiła do klubu radnych niezależnych; liczy on teraz 6 osób.

Jako pierwszy w interpelacjach głos zabrał przewodniczący Zbigniew Poczesny. W obszernym wystąpieniu, powołując się na głosy wielu radnych, wyraził opinię, że zarząd dzielnicy nie liczy się z opiniami radnych. Jako przykłady podał: funkcjonowanie herbaciarni w Parku Rzeźby, togunę i otoczenie urzędu. Nawiązując do pomnika BRÓDNO, wystąpił z inicjatywą (potem nazwał ją żartem), by burmistrz „wydębił” z Muzeum Sztuki Nowoczesnej 300 000 zł, przelał je na osobiste konto Zbigniewa Poczesnego, który zapewni wykonanie podobnych pomników na  Zaciszu, Targówku Fabrycznym i Targówku Mieszkaniowym. Kolejny zarzut: bez konsultacji zarząd Targówka powołał zespół, opiniujący projekty artystyczne, 14 października – radę programową. „Jesteśmy zdegustowani taką współpracą zarządu z nami” – podsumował Zbigniew Poczesny. W odpowiedzi burmistrz Grzegorz Zawistowski wyraził opinię, że na temat sztuki trudno jest głosować w gremiach demokratycznych. Sfinansowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej rzeźba BRÓDNO związana jest z historią terenu, na którym stoi: tak budowali mieszkający tu kolejarze; zyskała pochlebne opinie artystów, jest odwiedzana przez ważne osoby; Targówek może być z niej dumny. Z wypowiedzią radnego polemizował też wiceburmistrz Krzysztof Mikołajewski; zachęcał, by radni zgłaszali uwagi o programie kultury. Powołał się na sondaż, w którym 60% ankietowanych poparło BRÓDNO.

Opinię, że mieszkańcy nie mają okazji wypowiadać swego zdania, poparł Krzysztof Miszewski. Zaproponował, by do składu rady programowej wszedł radny Targówka.

„Cieszę się z dzisiejszej dyskusji. Czekamy na inicjatywy, nie pretensje. Jesteśmy otwarci na inicjatywy” – zapewnił wiceburmistrz Sławomir Antonik.

Trzeba mieć nadzieję, że odpowiedzi członków zarządu dają szansę na poprawę wzajemnych relacji władz Targówka.
Kolejne interpelacje dotyczyły zmian opłat za wieczyste użytkowanie gruntu, podwyżek opłat na wywóz śmieci, propozycji spotkania władz dzielnicy z zarządami wspólnot mieszkaniowych, zlewu wody w obrębie Kanału Bródnowskiego, oświetlenia na skrzyżowaniu ulic Św. Wincentego/Kondratowicza, badań na temat transportu publicznego na Zacisze, zagospodarowania bazaru na ul. Trockiej. Nawiązując do swojej interpelacji sprzed dwóch lat, radna Małgorzata Zielińska, w imieniu rodziców i dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkola przy ul. Św. Hieronima, podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że na skrzyżowaniu ulic Ogińskiego, Bazyliańskiej i św. Hieronima instalowana jest sygnalizacja świetlna.

Po interpelacjach ponownie włączono aparaturę do głosowania. Projekt ostatniej uchwały powstał na wniosek rady i zarządu osiedla Targówek Fabryczny, zaniepokojonych apelem Praskiego Stowarzyszenia Michałów z 4 listopada o odrzucenie realizacji budowy Trasy Świętokrzyskiej. Trasa Świętokrzyska, wraz z jej przedłużeniem – Trasą Nowo-Ziemowita, jest elementem przyjętej w 2009 roku Strategii zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do roku 2015 i na lata następne. Dla Targówka Fabrycznego stanowi element „kręgosłupa” komunikacyjnego; zaniechanie jej budowy spowoduje zatrzymanie rozwoju tej części dzielnicy na kolejne dziesięciolecia. Jednomyślnie, 23 głosami, podjęto uchwałę, w której rada Targówka apeluje o niezwłoczne rozpoczęcie budowy Trasy Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Zabranieckiej (Dzielnica Targówek) do Trasy Tysiąclecia (Dzielnica Praga Północ).

 K.