Prawnik radzi

Najem okazjonalny a eksmisja

Otrzymałam w spadku mieszkanie. Nie zamierzam w nim zamieszkać, ale chciałabym je wynajmować np. na z góry określone terminy, jako osoba prywatna, a nie w ramach prowadzonej przeze mnie firmy. Obawiam się jednak, że mogłabym trafić na lokatorów, którzy nie będą chcieli się wyprowadzić po rozwiązaniu umowy. Czy mogę się przed tym zabezpieczyć?  

Anna Z.

 

Zgodnie z informacjami zawartymi w Pani pytaniu, umowa, jaką zamierza Pani zawrzeć z przyszłymi najemcami, będzie umową najmu tzw. okazjonalnego. Aby można było mówić o najmie okazjonalnym, umowa taka powinna być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Przy najmie okazjonalnym możliwe jest zastosowanie uproszczonych zasad eksmisji, np. wobec najemcy, który nie płaci czynszu. Konieczne jest jednak spełnienie określonych ustawą warunków. Po pierwsze, należy dołączyć do umowy oświadczenie najemcy o poddaniu się egzekucji (wymagana jest forma aktu notarialnego), wraz z zapewnieniem, że w przypadku rozwiązania umowy najmu może skorzystać on z innego lokalu. Po drugie, konieczne jest dołączenie do umowy oświadczenia właściciela lokalu, o którym mowa powyżej, stanowiące o tym, że w razie konieczności przyjmie do siebie najemcę. Ponadto fakt wynajmowania lokalu powinien zostać zgłoszony naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Po spełnieniu powyższych warunków, wynajmujący w razie konieczności może skorzystać z uproszczonej procedury eksmisyjnej. Jeżeli po zakończeniu umowy najmu, najemca pomimo pisemnego wezwania do opuszczenia lokalu w terminie 7 dni, nie zrealizuje tego żądania, właściciel musi jedynie złożyć do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji. W tym celu należy do sądu skierować wniosek wraz z odpowiednimi załącznikami. W przypadku zastosowania tej procedury, sąd nie orzeka o prawie do lokalu socjalnego, nie ma również potrzeby zapewnienia lokalu tymczasowego. Jeśli sąd nada klauzulę wykonalności, bezpośrednio z aktem notarialnym opatrzonym stosowną pieczęcią, można udać się do komornika, aby przeprowadził egzekucję.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy (Dz. U. 2001 Nr 71 poz. 733).

Kalina Kisiel-Bartoszewicz - prawnik
Kancelaria Prawna Leximus