XXXVIII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Zmiany w studium uwarunkowań

Wyczerpał się limit wyznaczony niegdyś na 150 dla punktów handlowych sprzedających napoje o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (z wyjątkiem piwa). Radni wnioskowali o zwiększenie go do 200 punktów, powołując się na rozwój dzielnicy, a co za tym idzie zwiększanie się ilości mieszkańców i wciąż powstające nowe sklepy. Z tych samych powodów wnioskowano w uchwale o zwiększenie limitu punktów gastronomicznych, sprzedających alkohol przeznaczony do konsumpcji na miejscu z 60 do 70. A oto pozostała część uzasadnienia do uchwały: Warto podkreślić, że ograniczanie możliwości podejmowania działalności gospodarczej w tym zakresie byłoby niezgodne z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która daje szanse równego traktowania przedsiębiorców. Ponadto środki pozyskiwane z opłat za korzystanie z zezwoleń alkoholowych finansują zadania, które realizuje dzielnica Białołęka w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kolejną uchwałą wystąpiono do Rady Warszawy o zmianę nazwy gimnazjum nr 164 z oddziałami integracyjnymi (przy Ostródzkiej) na gimnazjum nr 164 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Olimpijczyków. Do uchwały dołączono akt założycielski szkoły pod nową nazwą i granice obwodu. Od strony zachodniej - ulica Annopol do jej umownego przedłużenia do Płochocińskiej, następnie Płochocińska do Zdziarskiej. Od strony północnej - Zdziarska na odcinku od Płochocińskiej do granicy Białołęki z gminą Marki. Od strony wschodniej - granica dzielnicy z Markami, na odcinku od ulicy Zdziarskiej do Trasy Toruńskiej. Od strony południowej - Trasa Toruńska na odcinku od granicy Białołęki z Markami, do ulicy Annopol.

Oto fragment uzasadnienia uchwały: Szkoła posiada wykwalifikowaną do nauczania dwujęzycznego kadrę pedagogiczną i odpowiednie warunki lokalowe do realizacji tego przedsięwzięcia. Placówka jest wyposażona w nowoczesne pomoce multimedialne i tablice interaktywne, które ułatwią realizację atrakcyjnego programu dla młodzieży w klasie dwujęzycznej. W języku obcym będzie odbywało się nauczanie dwóch przedmiotów: biologii i historii lub geografii. Dwujęzyczność przyczyni się do wzbogacenia oferty szkoły. W kontekście realizacji nowej podstawy programowej wprowadzenie nauczania dwujęzycznego wpłynie na lepsze przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego. Od 1 września 2010 r. w szkole realizowany jest program Sokrates-Comenius. Ponadto szkoła rozpoczęła współpracę z British Council w zakresie organizowania kursów językowych, które gwarantują uczniom wysoką znajomość języka obcego.

Białołęccy radni negatywnie zaopiniowali, zaproponowaną przez Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, nazwę Rondo Jerzego Kondrackiego dla skrzyżowania ulic Głębockiej i Przy Trasie. Zaproponowali nazwę Rondo Małej Brzozy, uzasadniając swoją decyzję następująco: Nazwa Rondo Małej Brzozy jest nazwą utrwaloną w świadomości mieszkańców i powszechnie używaną od wielu lat. Dodatkowo proponowana nazwa Rondo Małej Brzozy bardzo dobrze koresponduje z nazwami ulic w tym rejonie dzielnicy, tj.: Jesiennych Liści, Starej Gruszy, Szumiących Traw. Trudno odmówić słuszności tej argumentacji.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, przy zastrzeżeniu, że wprowadzone zostaną zmiany zaproponowane wcześniej przez zarząd dzielnicy. Zmiany i uwagi dotyczą m.in.: przeznaczenia terenu wytwórni prefabrykatów i składowania żużli na tereny mieszkaniowe, sportowe i rekreacyjne; przekształcenia północnych terenów Polfy na mieszkaniowo-usługowe z funkcją sport i rekreacja, a także sąsiadujących z Modlińską na wielofunkcyjne z centrum handlowym w rejonie Płochocińskiej. W okolicach ulicy Świętosławskiego proponuje się zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej z 70% na 40%, a także zwiększenie wysokości zabudowy z 12 m do 15 m. Wprowadzenie tych zmian pozwoli na realizację planowanej przez dzielnicę budowy centrum multimedialnego z wielofunkcyjnym placem publicznym. Zwrócono również uwagę na konieczność zachowania węzłów w Trasie Olszynki Grochowskiej, z uwzględnieniem dodatkowego skrzyżowania z ulicą Berensona i umożliwieniem przejazdu ulicą Derby, pod trasą, zgodnie z istniejącą „Koncepcją przeprowadzenia linii tramwajowej w ciągu Głębocka - Trasa Olszynki Grochowskiej do Trasy Mostu Północnego z przekroczeniem Trasy Toruńskiej”. W uwagach radni negatywnie zaopiniowali obniżenie klasy dróg Św. Wincentego i Głębockiej, na odcinku pomiędzy Odrowąża  a Trasą Toruńską.

(egu)