XXXIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Emocje końca roku

Ostatnia w 2012 roku sesja, 18 grudnia, rozpoczęła się od uczczenia minutą ciszy pamięci zmarłego Krzysztofa Andrzeja Zalewskiego, który był radnym Targówka przez dwie kadencje.

Obrady zaczęły się od wprowadzenia do podanego wcześniej porządku, dwóch projektów uchwał, dotyczących prac komisji rewizyjnej.

Jako pierwszy pod obrady trafił projekt uchwały, opiniującej projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzania  zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Warszawy. W projekcie zaproponowano: pozytywne  zaopiniowanie zmian struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów w rejonach ulic: Malborskiej, Radzymińskiej i Zabranieckiej, planowanego węzła Trasy Olszynki Grochowskiej i ul. Radzymińskiej oraz obniżenia klasy ciągu dróg GP/1 św. Wincentego i Głębockiej; pozytywne zaopiniowanie przedłużenia linii tramwajowej od Dworca Wschodniego ulicami: Nowo Kijowską, Księcia Ziemowita, Swojską – w kierunku Ząbek; negatywne zaopiniowanie przedłużenia linii tramwajowej w ulicach: Budowlanej (obecnie Matki Teresy z Kalkuty), Św. Wincentego i Głębockiej w kierunku północnym od Trasy Toruńskiej, w rezerwie planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do trasy Mostu Północnego. Projekt zawiera też wniosek o dokonanie łącznych analiz 4 wniosków, dotyczących terenów na Targówku, w kontekście trendów gospodarczych w Warszawie.

Projekt uchwały, pozytywnie zaopiniowany przez komisję infrastruktury i inwestycji, poparło w głosowaniu 15 radnych, 6 wstrzymało się od głosu, nie było przeciwnych.

Po ponownym rozpatrzeniu przez komisję edukacji i kultury, na sesję wrócił projekt uchwały w sprawie „wyposażenia szkół w dzielnicy Targówek w majątek m.st. Warszawy”. Chodzi o składniki majątkowe, powstałe w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa sali gimnastycznej, stołówki i części dydaktyczno-szatniowej wraz z modernizacją istniejącego budynku szkoły, budową boisk i zagospodarowaniem terenu przy SP nr 206 i Szkole Specjalnej przy ul. Bartniczej 2”. Radni Targówka wystąpili do Rady Warszawy o podęcie uchwały, dotyczącej wyposażenia Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 41przy ul. Bartniczej 2 w majątek o wartości początkowej 36 732 607,73 zł oraz Zespołu Szkół Specjalnych nr 98 przy ul. Bartniczej 2 w majątek o wartości początkowej 278 500,94 zł. Za uchwałą tej treści zagłosowało 18 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Po 10-minutowej przerwie radni zajęli się projektami uchwał, dotyczących komisji rewizyjnej. Padały pytania o przyczynę późnego zgłoszenia sprawy, opóźnienia prac, propozycje ustalenia konkretnych terminów zakończenia kontroli, aktywności radnych w pracach komisji. Na pytania i wątpliwości odpowiadał przewodniczący komisji Jędrzej Kunowski. Radca prawny przypomniał, ze roczny plan pracy uchwala komisja, szczegóły dotyczące trwania kontroli są poza gestią rady dzielnicy. Rada zatwierdza plan pracy komisji; może dać zalecenia, by kontrola się rozpoczęła.

17 głosami, przy 1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się, rada podjęła uchwałę, zawierającą wykreślenie z planu prac komisji rewizyjnej na 2012 rok kontroli zamówień i umów, zawieranych z wolnej ręki w Urzędzie Dzielnicy Targówek w 2010 roku oraz kontroli ZGN pod kątem przestrzegania ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych w 2009 i 2010 roku.

Roczny plan kontroli komisji rewizyjnej na rok 2013 zatwierdzony został uchwałą, którą w głosowaniu poparło 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu. W przyjętym planie są: kontrola zamówień i umów, zawieranych w trybie z wolnej ręki w Urzędzie Dzielnicy Targówek w 2010 i 2011 roku oraz wykreślona z planu na 2012 rok kontrola ZGN w 2009 i 2010 roku.

Interpelacje zaczęły się od pytań Milosza Stanisławskiego. Pierwsze dotyczyło GKP Targówek. Burmistrz Grzegorz Zawistowski poinformował, że ukazało się zarządzenie prezydenta m.st. Warszawy o przekazaniu terenu przy ul. Kołowej 18 w gestię dzielnicy Targówek. Kolejne pytanie wywołała publikacje „Mój Targówek”, wydana przez Fundację MAMA, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej i Urząd Dzielnicy Targówek w ramach projektu „Spełniona, Szczęśliwa, Zatrudniona”. Wiceburmistrz Krzysztof Mikołajewski wyjaśnił, że projekt ma pomóc 40 kobietom wrócić na rynek pracy. Dzielnica otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln złotych ze środków europejskich; wkład rzeczowy Targówka to zaangażowanie pracowników w tym projekcie, promocja, współpraca organizacyjna. Zapytany przez radnego o inne projekty, prowadzone przez dzielnicę, wiceburmistrz wymienił: kończący się projekt „Blok, podwórko, kamienice – ożywiły się dzielnice” (dotacja dla Targówka 100 000 zł plus 150 000 zł dla organizacji pozarządowej); „Forum przedsiębiorczości” i projekt edukacyjny w Zespole Szkół przy ul. Wysockiego.

O wyjaśnienie plotki na temat przeniesienia SP nr 52 do budynku gimnazjum przy ul. Trockiej 4 zwrócił się Jędrzej Kunowski. Odpowiedź wiceburmistrza Sławomira Antonika: nie wpłynęła żadna informacja, urząd nie podjął żadnych działań. Radny próbował uzyskać dokładniejszą odpowiedź, lecz przewodniczący rady odebrał mu głos, powołując się na przepisy statutu. Jędrzej Kunowski opuścił salę obrad.

Danuta Pieńkowska zwróciła się do zarządu dzielnicy, by wpłynął na lepsze odśnieżanie i usuwanie lodu z chodników i ulic.

Tomasz Cichocki odczytał interpelację w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu w sklepie przy ul. Krasiczyńskiej 11A lub zmiany godzin otwarcie tego sklepu. Wiceburmistrz Antonik wyjaśnił, że w tej sprawie możliwości dzielnicy są bardzo ograniczone; koncesje wydaje komisja miejska; ten sklep nie znajduje się w lokalu należącym do dzielnicy. W przypadku incydentów należy zawiadomić policję lub straż miejską.

Agnieszka Kaczmarska poprosiła o wyjaśnienie, dotyczące sesji Rady Warszawy 13 grudnia, gdy procedowano m.in. projekt uchwały Rady Targówka w sprawie wyposażenia niektórych szkół w dzielnicy w mienie m.st. Warszawy. Wiceburmistrz Wacław Kowalski powiedział, że ta sesja była bardzo długa i wyczerpująca, radni – bardzo zmęczeni, zadawali nietypowe pytania (np. ilu policjantów jest w komisariacie, ilu pracowników zatrudnionych jest w bibliotece publicznej i w Domu Kultury „Świt”. Najprawdopodobniej w wyniku zamieszania Rada Warszawy podjęła 4 z 5 uchwał, dotyczących Targówka.

Zbigniew Poczesny odczytał interpelację w sprawie ograniczenia dostępu do pomieszczeń na terenie OSiR przy ul. Blokowej 2, które dotychczas były nieodpłatnie udostępniane Radzie Osiedla Zacisze.

Bartosz Szajkowski po raz kolejny poruszył sprawę remontu tzw. obwodnicy Targówka Mieszkaniowego; zwrócił się do burmistrza o wsparcie działań na rzecz wyremontowania całej obwodnicy, której fragment został ostatnio wyremontowany. Burmistrz zapewnił, ze ZDM i ZMiD są w sposób ciągły „naciskane” w sprawie remontu całej obwodnicy.

W odpowiedzi na uwagę przewodniczącego rady Zbigniewa Poczesnego, że ponad połowa radnych klubu PO opuściła już salę obrad, Bartosz Szajkowski stwierdził, że radni tego klubu byli obecni podczas procedowania punktów merytorycznych i głosowań; wyraził opinię, że ocenie powinni podlegać radni wszystkich klubów. Zbigniew Poczesny zapowiedział, że obecność wszystkich radnych będzie oceniał jednakowo; radni powinni uczestniczyć w sesji od jej otwarcia do zakończenia.

Andrzej Gapys wyraził życzenie, by na sesje zapraszani byli naczelnicy wydziałów, którzy odpowiadaliby na pytania radnych. Zwrócił się do zarządu dzielnicy, by w 2013 roku każdą decyzję, dotyczącą kultury i sztuki dokładnie przemyślał i przeanalizował, by nie powstały „stwory sztuki nowoczesnej”. W odpowiedzi wiceburmistrz Mikołajewski zaproponował radnemu włączenie się do prac komisji kultury i zaprosił na Forum Kultury. Pozytywnie odniósł się do wniosku Agnieszki Kaczmarskiej i zapowiedział przedstawienie na posiedzeniu komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego informacji o działaniach Fundacji MAMA i projektu „Szczęśliwa, Spełniona, Zatrudniona” oraz zaprosił na spotkanie z uczestniczkami projektu.

K.