XLI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Zagospodarowanie, zmiany, zwierzęta

Sesję 24 stycznia prowadził przewodniczący Zbigniew Poczesny, głosy liczył Miłosz Stanisławski. Na wniosek zarządu dzielnicy, do porządku dziennego wprowadzono projekt trzeciej uchwały. Obrady trwały nieco ponad dwie godziny; byłyby krótsze, gdyby wszyscy radni uczestniczyli w posiedzeniach komisji i o wyjaśnione tam kwestie nie pytali na sesji.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył zaopiniowania projektu uchwały Rady Warszawy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Głębockiej i Malborskiej. Tematem tym rada Targówka i Rada Warszawy zajmowały się już w roku 2009 i 2012. Przedstawioną 24 stycznia wersję pozytywnie zaopiniowała komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska. Pytania na sesji dotyczyły głównie wysokości tzw. dominant, wydzielenia działki pod publiczną szkołę i przedszkole oraz drogi, obsługującej także obiekty oświatowe. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 4 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu.

Tematem drugiej uchwały był zamiar likwidacji niektórych szkół, wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75: Szkoły Policealnej nr 44, CXIII Liceum Ogólnokształcącego, Technikum Elektryczno-Mechanicznego nr 2 dla Dorosłych (z dniem 31 sierpnia 2013 r.) oraz liceum profilowanego (z dniem 31 sierpnia 2014 r.). Zamiar pozytywnie zaopiniowały: rada pedagogiczna i rada rodziców tej placówki oraz komisja oświaty rady Targówka. Wiceburmistrz Sławomir Antonik uzasadniał projekt uchwały brakiem naboru do klas I od dwóch lat, a do technikum dla dorosłych – od lat kilkunastu oraz nowelizacją ustawy o systemie oświaty. Wyjaśniał, że nie oznacza to likwidacji szkół sensu stricte, lecz „kosmetykę”, by szkoła funkcjonowała zgodnie z prawem. W głosowaniu uchwałę poparło 15 radnych, 1 był przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Jeszcze bliżej jednomyślności było przy podejmowaniu trzeciej uchwały: 21 – za, 1 – wstrzymał się od głosu w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013. Zmiany dotyczą: dodatkowych środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy w wysokości 860 141 zł (m.in. na realizację kilku projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”) oraz przesunięcia części środków zaplanowanych na 2014 rok - na realizację w roku 2013 zadań: „Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego” i „Zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Drewnowskiego”); przeniesienie z zadania „Budowa sali gimnastycznej z modernizacją LO przy ul. Oszmiańskiej” środków na budowę oświetlenia w ul. Malborskiej (110 000 zł) i w ul. Rzewińskiej (158 757 zł).

W interpelacjach jako pierwsza zabrała głos Małgorzata Kwiatkowska, która zaprosiła radnych do współpracy z powołaną 9 lat temu społeczną radą kombatancką. Miłosz Stanisławski nawiązał do swej interpelacji w sprawie kosztów organizacji WOŚP na Targówku i funkcjonowania innych organizacji. Burmistrz Grzegorz Zawistowski przytoczył fragment odpowiedzi na tę interpelację; wymieniono tam kilka organizacji, którym zarząd Targówka udziela poparcia, m.in.: Polski Związek Niewidomych, „Amazonki”, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Na pytanie Michała Jamińskiego o zabezpieczenie terenu przy Kanale Bródnowskim w rejonie ul. Malborskiej wiceburmistrz poinformował, że na ukończeniu są przygotowania do przetargu na teren skweru. Drugim tematem, poruszonym przez radnego były wolno żyjące zwierzęta na Targówku: bobry, dziki, łosie i związane z tym zagrożenia. O zajęcie się tą sprawą zarząd Targówka ponownie zwróci się do Biura Ochrony Środowiska oraz do Lasów Miejskich.

Urszula Suzdalcew upomniała się o odśnieżanie ulic Targówka Fabrycznego. Krzysztof Miszewski zapytał o sytuacje GKS i GKP Targówek. Jacek Rybak, do wymienionych już wolno żyjących zwierząt na Targówku, dodał łosie. „To nie zwierzęta tu przyszły; to my przyszliśmy do nich” – ta refleksja Jacka Duczmana zamknęła temat i całą sesję.

K.