Prawnik radzi

Egzekucja z aktu notarialnego

Pół roku temu sprzedałem nieruchomość. W akcie notarialnym nabywca zobowiązał się do zapłaty ceny do 1 września 2012 r. Do tej pory zapłacił tylko 1/3 całej kwoty. W akcie znajduje się klauzula, w której nabywca poddał się egzekucji z tego aktu. Czy taki zapis coś mi w ogóle daje? Jak odzyskać pieniądze?

Grzegorz P.
 

W opisanej przez Pana sytuacji, tj. sporządzenia aktu notarialnego, dokumentującego sprzedaż nieruchomości, możliwe jest zobowiązanie się nabywcy do poddania się egzekucji z aktu notarialnego w przypadku braku zapłaty ceny nabycia w określonym terminie. Zapis ten znacznie ułatwi Panu dochodzenie należności, gdyż nie musi Pan wytaczać powództwa o zapłatę. Wystarczy, że akt notarialny zostanie zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. W tym celu należy złożyć do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika, wniosek o nadanie takiej klauzuli. Do wniosku należy dołączyć uwierzytelniony odpis aktu notarialnego. W Pana przypadku konieczne jest również wskazanie, że zobowiązanie zostało częściowo wykonane. Adnotacja o tym fakcie znajdzie się w treści klauzuli. Na rozpoznanie wniosku sąd ma 3 dni. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności może Pan złożyć do komornika wniosek o wszczęcie egzekucji, wskazując z jakiego majątku egzekucja ma być prowadzona (np. z nieruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzenia itp.). Musi Pan mieć jednak świadomość, że istnienie zapisu o poddaniu się egzekucji, co prawda znacznie ułatwia i przyspiesza wszczęcie egzekucji, ale nie może stanowić gwarancji spełnienia świadczenia, ponieważ dłużnik może okazać się niewypłacalny.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 nr 43 poz. 296)

Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus