XXXIX sesja Rady Dzielnicy Białołęka

CHT i PAL

Poza sprawami proceduralnymi na ostatniej styczniowej sesji przegłosowano dwie uchwały. Pierwsza dotyczyła Centrum Hal Targowych przy Marywilskiej 44. Białołęccy radni wystąpili do Rady Warszawy o zwolnienie z obowiązku trybu przetargowego na wydzierżawienie na 22 lata spółce z o.o. „Marywilska 44” nieruchomości (kilkanaście działek) zajmowanych pod hale targowe.

Przeznaczenie dzierżawy - jak dotychczas - rozbudowa i prowadzenie targowiska na nie zmienionych warunkach. Skąd potrzeba nowej umowy dzierżawnej? Otóż trwa postępowanie mające na celu likwidację dotychczasowego dzierżawcy, firmy Kupiec Warszawski sp. z o.o. W związku z powyższym należy zmienić status prawny obecnego poddzierżawcy, którym jest spółka „Marywilska 44” na dzierżawcę głównego. Istotny dla zrozumienia tej nieco skomplikowanej procedury umów, przejęć i likwidacji jest ten oto, obszerny fragment uzasadnienia do uchwały:

„Do dnia dzisiejszego na nieruchomości poczynione zostały przez poddzierżawcę – Marywilska 44 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – istotne nakłady w wysokości 108.792.755,00 zł., obejmujące w szczególności wybudowanie Centrum Hal Targowych, w którym prowadzona jest działalność polegająca na udostępnianiu kupcom powierzchni dla prowadzenia przez nich działalności handlowej, a także świadczeniu usług niezbędnych dla funkcjonowania Centrum. Powstanie wskazywanej inwestycji doprowadziło do zagospodarowania w sposób planowy, spójny i efektywny nieruchomości o powierzchni 194.722 m2, pozostającej uprzednio w stanie niezagospodarowanym. Tym samym doprowadziło do wymiernej zmiany terenu w granicach Dzielnicy Białołęka Miasta Stołecznego Warszawy, która niesie ze sobą szereg implikacji, również na dziedziny realizacji przez Miasto Stołeczne Warszawa zadań z zakresu celów publicznych. Oprócz osiągnięcia pozytywnego efektu urbanistycznego, dzierżawa (i poddzierżawa) nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44 spowodowała powstanie miejsca prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze handlowym dla małych i średnich przedsiębiorców/przedsiębiorstw, zwłaszcza zaś małych przedsiębiorstw rodzinnych. Miejsce to przez swą rozpoznawalność i popularność stanowi alternatywną formę realizacji szerokich zapotrzebowań konsumentów, funkcjonując w tymże zakresie nie tylko na płaszczyźnie dzielnicy, co również całej aglomeracji warszawskiej. W końcu, również funkcjonująca w wyniku i w związku z dzierżawą (i poddzierżawą) nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marywilskiej 44 – inwestycja powoduje w formie czynszu z tytułu dzierżawy a zarazem poddzierżawnego – istotne zasilenie budżetu Miasta Stołecznego Warszawy. Spółka pod firmą Kupiec Warszawski Sp. z o.o. została zawiązana w 2008 r. w celu przeniesienia osób prowadzących działalność handlową ze Stadionu Dziesięciolecia do Centrum Hal Targowych przy ul. Marywilskiej 44. Cel spółki został zrealizowany. Z chwilą powołania do życia spółki Marywilska 44 Sp. z o.o., w której Kupiec Warszawski posiada 8,6% udziałów, spółka Kupiec Warszawski Sp. z o.o. zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej. Konsekwencją czego spółka nie miała możliwości wywiązywania się z zobowiązań finansowych. W związku z powyższym spółka Kupiec Warszawski złożyła do Sądu Gospodarczego wniosek o likwidację spółki. Wszelkie zobowiązania wobec Miasta Stołecznego Warszawy z tytułu dzierżawy gruntu są terminowo regulowane przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o.”

Druga z dyskutowanych uchwał dotyczyła zaopiniowania Programu Aktywności Lokalnej (PAL) na lata 2013-2016, stworzonego przez białołęcki Ośrodek Pomocy Społecznej. Opinia w tym przypadku miała dotyczyć fragmentu programu, który jest realizowany od stycznia 2013, zaś jego zakończenie przypadnie na czerwiec 2014. Wszystko to w ramach projektu systemowego „Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.
Czym jest PAL? Powstał, by umożliwić realizację działań na rzecz aktywizacji społecznej i rozwiązywania problemów społeczności lokalnej, a także współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji, które w programie biorą udział. Program jest nakierowany szczególnie na osoby wykluczone społecznie, bądź tym wykluczeniem zagrożone. Wszystko zaczyna się od zdiagnozowania specyficznych potrzeb społecznych przy użyciu tzw. formularza wiedzy o sytuacji społecznej dzielnicy Białołęka, który powstał w 2010 i wskazuje priorytety rozwoju dzielnicy w sferze społecznej. Formularz wskazuje docelową grupę, która ma być beneficjentem pewnych konkretnych działań.

Zarys programu jest pomysłem ogólnoeuropejskim, realizowanym przez białołęcki OPS od 2008 i współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej. Uff, dość długie, ale charakterystyczne dla unijnych zapisów. Program Aktywności Lokalnej jest skierowany w szczególności do rodziców samotnie wychowujących dzieci, do rodzin w których występują trudności opiekuńczo-wychowawcze, do rodzin dzieci z problemami szkolnymi, do młodzieży w wieku 15–25 lat. Cele? Najogólniejsze – integracja i reintegracja społeczna. Szczegółowe? Zwiększenie umiejętności społeczno-edukacyjnych, wdrażanie postaw prozdrowotnych, poprawa funkcjonowania rodzin, zwiększenie aktywności społeczno-edukacyjnej, poprawa społecznego funkcjonowania uczestników projektu, wzmacnianie współpracy między organizacjami zaangażowanymi w projekt.

(egu)