XLII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Rozliczenia i zmiany

20 lutego sesji przewodniczył Zbigniew Poczesny, głosy liczył Jacek Duczman. W czasie 4-godzinnych obrad (z 45-minutową przerwą, na wniosek Klubu Radnych Targówka, Bródna i Zacisza) radni podjęli 7 uchwał i zgłosili kilkanaście interpelacji.

Pierwszą godzinę wypełniła debata nad projektem uchwały w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2012. Projekt uchwały, liczący ok. 200 stron, zyskał pozytywną opinię 7 komisji (na posiedzeniu komisji infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska 7 radnych głosowało „za”, 6 wstrzymało się o głosu). Na sesji skarbnik Elżbieta Marecka podała m.in. informacje o dochodach dzielnicy: plan przewidywał 97 387 780 zł, wykonanie 98,8%. W dyskusji zgłoszono pytania o inwestycję budowa przedszkola przy ul. Drewnowskiej/Sternhela, zatrudnienie w urzędzie, wydatki na koncerty. W pierwszym głosowaniu uchwałę poparło 11 radnych, 5 było przeciw, 6 wstrzymało się od głosu; w reasumpcji wstrzymujących się było 8.

Projekt drugiej uchwały dotyczył zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2013 rok: przeniesienie środków w kwocie 122 515 zł z działu „Gospodarka mieszkaniowa” do działu „Gospodarka komunalna”, na pokrycie kosztów energii oraz zwiększenie środków finansowych o 49 zł, niewykorzystanych 2012 roku, na realizację projektu „Warszawskie inspiracje do pracy”. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały 3 komisje. W dyskusji na sesji poruszono sprawę zasiedlania lokali komunalnych w budynku przy ul. Św. Wincentego 85. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 wstrzymało się od głosu, nie było przeciwnych.

Po przerwie radni zajęli się sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Targówek za rok 2012. Uzupełnieniem 54-stronicowego materiału były obszerne informacje, udzielone na sesji przez Alicję Witoszyńską, dyrektorkę OPS, m.in. o zadaniach placówki, świadczeniobiorcach, różnych formach pomocy, świadczeniach pieniężnych i rzeczowych oraz projektach, współfinansowanych z EFS. W roku 2012 z pomocy skorzystało 9 848 osób, tj. 4816 rodzin (w 2011 – 4570 osób z 2507 rodzin). W 2013 roku OPS będzie kontynuował  działania, ułatwiające dostęp do aktywnych form integracji społecznej osobom, zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz działania w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. Informacje o formach działania OPS można znaleźć na stronach internetowych placówki, w spółdzielniach mieszkaniowych oraz w siedzibie OPS.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Za przyjęciem sprawozdania z działalności OPS za rok 2012 głosowało 16 radnych, 2 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Bez dyskusji, po wyjaśnieniach wiceburmistrza Sławomira Antonika i informacji o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję gospodarki komunalnej i mieszkaniowej projektu uchwały w sprawie zaopiniowania wykazu miejsc w dzielnicy Targówek, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego – radni uchwalili ten wykaz 16 głosami przy 3 wstrzymujących się, bez przeciwnych. Handel obwoźny może być prowadzony przez cały rok w 2 miejscach, sezonowo w 4, jako okolicznościowy – w 11 (w 4 od 3 XII do 1 I, w 7 od 28 X do 4 XI).

W związku ze zbliżającym się terminem rocznej aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013, w projekcie kolejnej uchwały znalazła się aktualizacja Mikroprogramu Rewitalizacji w dzielnicy Targówek na lata 2005 – 2013. Zmiany polegają m.in. na usunięciu z treści mikroprogramu projektów kilku wspólnot mieszkaniowych, które nie przedstawiły sprawozdań z realizacji projektów w poprzednich cyklach; zmianie terminów realizacji projektów dzielnicy Targówek z powodu braku środków finansowych. Obszerny (100 stron) materiał prezentuje cele mikroprogramu, obszary rewitalizowane, plan finansowy, konsultacje społeczne, projekty dla poszczególnych osiedli. Dotychczas udało się zrealizować tylko projekty ze środków własnych. Tylko parafia rzymskokatolicka pw. Zmartwychwstania Pańskiego uzyskała dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł. Burmistrz Grzegorz Zawistowski podał Targówek Przemysłowy jako przykład prawidłowo zrealizowanego projektu rewitalizacji; nadaje to nową jakość i przyciąga prywatnych inwestorów. Uchwałę poparło 21 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, nie było przeciwnych.
Również bez głosów przeciwnych, przy 16 – „za” i 5 wstrzymujących się, rada podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia stref do ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych: strefa miejska obejmuje obszar, położony na północny zachód od linii kolejowej prowadzącej od Dworca Warszawa Wschodnia do Wołomina, a strefa peryferyjna - obszar położony na południowy wschód od tej linii.

W ostatniej uchwale, podjętej 15 głosami, przy 3 przeciwnych i 3 wstrzymujących się, radni Targówka pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Targówek. 14 grudnia 2012 r. dotacja uległa zmniejszeniu o 70 000 zł, tj. do wysokości 1 330 000. Przed glosowaniem przewodniczący komisji sportu i rekreacji Bartosz Szajkowski wyraził nadzieję, że po tym zmniejszeniu – będzie zmiana „w górę”.

W interpelacjach kilkoro radnych nawiązało do koncertu orkiestry kameralnej w ratuszu 10 lutego: nieobecności wiceburmistrza Mikołajewskiego, obietnicy zakupienia fortepianu dla orkiestry, braku podziękowania dla artystów. Pytano o stypendia szkolne, linię autobusowa 512, naprawę windy i budowę boiska przy Gimnazjum nr 143, nadanie imienia skwerowi, zakup aparatury do głosowania, działalność organizacji pozarządowych na Targówku, środki na zakup sauny do OSiR. W kilku poruszonych sprawach radni otrzymają odpowiedzi na piśmie. Sugestii, zawartej w pytaniu, czy Krzysztof Miszewski jest adwokatem zarządu - zaprzeczył zarówno burmistrz, jak i sam wymieniony.

Szczegóły przebiegu obrad znajdą się w protokole, który rada zatwierdzi na następnej sesji.

K.