XL sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Budżety 2012 i 2013

Jak z każdym początkiem roku, tak i tym razem radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu w minionym roku. Ogólny wskaźnik wykonania dochodów po stronie urzędu dzielnicy wyniósł 104,6%. Wskaźnikom wykonania inwestycji warto się przyjrzeć w rozbiciu na działy. Drogi publiczne wykonanie – 65,9%, gospodarka nieruchomościami i gruntami – 82,1%, oświata i wychowanie – 21,6%, gospodarka ściekowa i ochrona wód – 93,5%, utrzymanie zieleni – 97%, kultura fizyczna i sport – 99,9%. Wydatki za 2012 wykonano w 97,4%.

Radni wyrazili swoją opinię dotyczącą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Winnicy w rejonie ulicy Światowida. Opinia jest pozytywna, wszakże pod warunkiem uwzględnienia decyzji wydanych przez wydział architektury i budownictwa, a dotyczących potencjalnych roszczeń odszkodowawczych na tym terenie. Białołęka nie dysponuje środkami na zabezpieczenie roszczeń, które mogą się pojawić w wyniku uchwalenia planu, w związku z tym miasto powinno je zapewnić.

W kolejnej uchwale znalazły się zmiany w budżecie na rok bieżący. Więcej środków potrzeba będzie na modernizację ulicy Chudoby, budowę ulicy Projektowanej 2 i 8 od Hanki Ordonówny wraz z wykupem gruntów, przebudowę Marcina z Wrocimowic, przebudowę Skarbka z Gór, wykup gruntów pod budowę Frachtowej, Szczupaczej – a więc drogi, drogi i jeszcze raz drogi. Dodatkowych, całkiem niebagatelnych środków – ponad 700 tys. zł będzie wymagać budowa szkoły podstawowej przy Głębockiej, więcej środków trzeba będzie przeznaczyć na utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego przy Magicznej.                                                             

(egu)