Dialog o uspokojeniu ruchu i rowerach

Lutowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ przybrało formę konferencji, na której zaprezentowano kolejną odsłonę przygotowywanej od dłuższego czasu przez Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów” społecznej koncepcji uspokojenia ruchu na Starej Pradze. Pierwsze spotkanie, poświęcone temu tematowi, odbyło się w listopadzie ubiegłego roku, bez żadnego echa ze strony miejskich urzędów. Podobnie jak wówczas, prezentacji towarzyszyła dyskusja z zaproszonymi gośćmi – tym razem z Zarządu Transportu Miejskiego, Biura Drogownictwa i Komunikacji, a także Wyższej Szkoły Menedżerskiej.

Celem przygotowanego projektu jest przywrócenie charakteru śródmiejskiego centrum Starej Pragi poprzez uspokojenie i ograniczenie natężenia ruchu kołowego, zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi zarówno w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Pragi Centrum, jak i strategii transportowej Warszawy.

Podkreślano, że infrastrukturalne zapóźnienie Pragi może stać się jej atutem, jeśli w podejściu do tematu zastosuje się nowoczesne wzorce rozwoju miast. Zamiast wielkich i kosztownych inwestycji drogowych przez środek historycznej dzielnicy, metodą małych kroków możemy wpłynąć na poprawę jakości życia mieszkańców centralnej części Starej Pragi, ograniczając hałas i zanieczyszczenie oraz ryzyko wypadków drogowych. Wyłączenie ruchu na centralnym odcinku ul. Targowej w związku z budowa metra, a także inne zmiany komunikacyjne, w tym ograniczenia dla komunikacji indywidualnej na moście Śląsko-Dąbrowskim są niebywałą szansą na stworzenie docelowej koncepcji zmian, stawiających sobie za cel zarówno poprawę życia mieszkańców, uczynienie przestrzeni bardziej przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców i turystów, ochronę historycznej zabudowy poprzez zmniejszenie negatywnych oddziaływań komunikacji kołowej, może stymulować zmianę nawyków komunikacyjnych mieszkańców poprzez promowanie korzystania w centralnej części miasta z komunikacji zbiorowej, rowerowej i chodzenia pieszo.

Etap I proponowanych zmian powinien zostać wdrożony bezpośrednio po oddaniu centralnego odcinka II linii metra. Jego celem byłoby nadanie charakteru śródmiejskiego ciągowi ulic Ząbkowska – Kłopotowskiego – Okrzei poprzez uspokojenie ruchu i ograniczenie możliwości wykorzystywania przez indywidualny ruch kołowy tego ciągu jako tranzytu międzydzielnicowego. Ul. Ząbkowska na odcinku między Targową a ul. Brzeską mogłaby stać się pierwszym praskim deptakiem. W zamian zaproponowano zrównoważenie różnych form transportu miejskiego poprzez wprowadzenie rozwiązań ułatwiających ruch pieszy i rowerowy, a także korzystanie z komunikacji miejskiej, np. zmianę usytuowania przystanków autobusowych, umożliwiającą skrócenie odległości przesiadkowych i czasu przesiadek. Bezwzględnie powinien powstać także zakaz ruchu ciężarowego powyżej 5 ton (obecnie Praga Północ jest jedynym obszarem funkcjonalnego śródmieścia Warszawy, w którym dopuszcza się ruch ciężarowy powyżej 16 ton).

Proponowane rozwiązania wymagałyby zmian w przekroju i funkcji ulic – uspokojenie ruchu, wprowadzenie rozwiązań promujących transport rowerowy i pieszy, jak pasy rowerowe w jezdni i przejścia naziemne przy Targowej.
Powodzenie zmian na ul. Ząbkowskiej jest jednak bezpośrednio uzależnione od możliwości wytworzenia skrzyżowania z Targową na wysokości ul. Białostockiej, gdzie zaplanowano tylko przywrócenie istniejącej do tej pory zawrotki. Powstające tam czerpnio-wyrzutnie powietrza dla metra zostały jednak umiejscowione tak niefortunnie, że mocno skomplikowało to możliwość zaprojektowania skrzyżowania. Umożliwiłoby ono poprowadzenie autobusów ul. Białostocką, co zawęziłoby cały węzeł przesiadkowy i poprawiło atrakcyjność komunikacji autobusowej. Taki wariant jest przez miasto rozważany, ale być może projekt tego skrzyżowania będzie musiał powstać w późniejszym czasie, już po przywróceniu ruchu na ulicy Targowej po wybudowaniu metra.

Dla uspokojenia ruchu w rejonie Starej Pragi konieczne jest ograniczenie możliwości przejazdu pomiędzy ul. Radzymińską (nową) a ul. Radzymińską (starą) przez tory kolejowe: zakaz lewoskrętu w obu kierunkach. Rozwiązanie to pozwoli na upłynnienie ruchu, zwiększy bezpieczeństwo eliminując przejazd przez tory kolejowe oraz ograniczy wykorzystywanie ul. Radzymińskiej (starej) jako połączenia międzydzielnicowego.

II etap zaproponowanej koncepcji uspokojenia ruchu zakłada objęcie strefą płatnego parkowania całego obszaru objętego planem zagospodarowania Praga Centrum, wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h na wszystkich ulicach lokalnych i strefy do 50 km/h na ulicach lokalnych i zbiorczych z komunikacją zbiorową.
Postulowana jest także modernizacja ulicy Targowej na odcinku Ząbkowska – planowane skrzyżowanie z Trasą Świętokrzyską. Przynajmniej po stronie północnej powinna powstać ścieżka rowerowa oraz pasy dla autobusów. Czwarty, skrajny pas ruchu po stronie południowej powinien ulec likwidacji i stać się parkingiem, kosztem miejsc parkingowych na chodniku.

Przedstawiono także propozycje poprawy ruchu rowerowego na omawianym obszarze, które okazały się bardzo zbliżone do zaleceń zawartych w opracowaniu przygotowanym przez firmę Transprojekt Gdański na zlecenie Biura Drogownictwa i Komunikacji w związku z rozwojem systemu roweru miejskiego. Miało ono wskazać niskokosztowe metody na szybkie przystosowanie centrum miasta do poruszania się na rowerze. Opracowanie objęło swym zasięgiem także część Pragi Północ. Zaproponowano rozwiązania, których istotnym elementem jest uspokojenie ruchu (stworzenie stref z ograniczeniem prędkości do 30 km/h) i poprawa widoczności na skrzyżowaniach. Przewidziano wyniesione skrzyżowania i przejścia dla pieszych, progi zwalniające, naprzemienne parkowanie pojazdów po obu stronach jezdni (co wymusza zmianę toru jazdy pojazdów), zwężenie jezdni przez przesunięcie parkujących pojazdów z chodnika na jezdnie. Te środki mają umożliwić rowerzystom jazdę po ulicy, bez konieczności budowy odrębnych dróg dla nich. Na niektórych śródmiejskich ulicach zarekomendowano także ruch pod prąd w postaci kontrapasów oraz wyznaczenie pasów rowerowych w jezdni.

Społeczny projekt uspokojenia ruchu w centralnych obszarach Pragi Północ za rewolucyjny uznał jedynie burmistrz Jarosław Sarna, szanse na jego realizację widząc w odległej przyszłości, po wybudowaniu wszystkich projektowanych przez miasto tras obwodowych. Ciepło przyjęła go natomiast strona społeczna oraz obecny na spotkaniu Pełnomocnik Prezydent m.st. Warszawy ds. rozwoju komunikacji rowerowej Łukasz Puchalski. Dzięki proponowanym rozwiązaniom poruszanie się po Pradze rowerem stałoby się dużo wygodniejsze i bardziej bezpieczne.

Dzięki temu, że w Śródmieściu część stacji sfinansowały prywatne firmy, od kwietnia system roweru miejskiego uruchamia aż 10 stacji na Pradze Północ. Dwie z nich będą zlokalizowane w sąsiedztwie ZOO, kolejne m.in. przy Rondzie Starzyńskiego, w okolicy Pl. Hallera, ul. Stalowej, przy Liceum Władysława IV, urzędzie dzielnicy oraz na ul. Kijowskiej. O rower miejski zabiegają też niektóre praskie uczelnie. Rozmowy w tej sprawie trwają. Mimo tego, zdaniem obecnych, stacji dokujących zabrakło przy Kawęczyńskiej, Białostockiej czy osiedlu Spółdzielni „Praga” przy Jagiellońskiej. Ilość stacji będzie się zwiększać w miarę możliwości finansowych. Stacje dokujące są mobilne i w sezonie letnim dwie z nich z okolic uczelni mają być przenoszone w sąsiedztwo plaż miejskich.

Propozycje Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego będą rozważane przez miejskie urzędy, jednak nadal nie wiadomo, jakie są plany Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie organizacji komunikacji w tym obszarze po uruchomieniu metra. Bez odpowiedzi zostało także pismo DKDS w sprawie wykonania dla ulicy Targowej analogicznego projektu jak dla Świętokrzyskiej. To być może jedyna szansa na przywrócenie jej dawnego reprezentacyjnego charakteru.
Ze strony burmistrza Sarny padło zapewnienie o podjęciu próby wprowadzenia ograniczenia wjazdu na Pragę ciężarówek o ciężarze powyżej 16 ton. Pełnomocnik ds. rowerów w pierwszej kolejności opracuje projekt zmian w organizacji ruchu na ul. Okrzei.

Styczniowe spotkanie poświęcono sprawom organizacyjnym w 2013 roku. Zostało wybrane prezydium w składzie: Krzysztof Tyszkiewicz, Tomasz Peszke, Olga Wieczorek-Trzeciak i Mikołaj Czerny. Przyjęto też plan pracy na 2013 r. Tematem kolejnego spotkania 13.03.2013 r. o godz. 17.00 będą przedszkola i mikroprzedszkola.

Kr.