XLII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Szkoły, szkoły, szkoły ...

42. sesja miała wyjątkowo bogaty program. Po przegłosowaniu protokołów z wcześniejszych sesji radni debatowali nad tzw. strefami czynszowymi. Do określenia wysokości stawek bazowych czynszu w lokalach komunalnych, wyznaczono dwie strefy i trzy obszary.

Na pierwszą strefę, miejską, składają się trzy obszary. Pierwszy to ulice: Sprawna, Odkryta, Dzierzgońska, Światowida, Strumykowa, Ordonówny, Mehoffera, Majolikowa, Produkcyjna, Modlińska, trasa Mostu Północnego i brzeg Wisły do ulicy Sprawnej. Drugi obszar to ulice: prawa strona Marywilskiej, Kupiecka i Płochocińska do Marywilskiej. Trzeci obszar to ulice: południowa strona Ekspresowej do Fleminga, Fleminga, Powałów do Modlińskiej i Modlińska do Ekspresowej. Strefę peryferyjną stanowi pozostała część Białołęki. Wymóg tworzenia stref czynszowych powstał w wyniku uchwały przegłosowanej przez Radę Warszawy. Podstawowymi czynnikami, decydującymi o wyznaczeniu strefy miejskiej, są: dostęp do środków komunikacji, dostęp do placówek oświatowych, kulturalnych, medycznych i usługowo-handlowych.

Cały pakiet uchwał dotyczył wyposażenia pięciu białołęckich szkół w majątek m.st. Warszawy, powstały w wyniku prowadzonych w tych placówkach inwestycji. W Szkole Podstawowej nr 257 przy Podróżniczej przebudowano na cele oświatowe tzw. mieszkania nauczycielskie i rozbudowano placówkę. Powstały w ten sposób majątek w kwocie 1,1 mln zł został przekazany szkole.

Szkoła podstawowa nr 112 przy ulicy Zaułek i Zespół Szkół przy Kobiałki otrzymały place zabaw wyposażone w urządzenia rekreacyjne dla dzieci młodszych, wybudowane odpowiednio za 215 tys. i 227 tys. zł.

Zespół Szkół przy Van Gogha otrzymał windę dla osób niepełnosprawnych (101,4 tys. zł), zaś szkoła podstawowa przy Juranda ze Spychowa została wyposażona w ogromny majątek, na który składa się budynek szkolny wraz z instalacjami, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu o wartości blisko 7,5 mln zł.

Następnie rozpatrzono dwie skargi obywatelskie – jedna dotyczyła zastrzeżeń do pracy zarządu dzielnicy, druga zastrzeżeń do pracy dyrekcji szkoły podstawowej nr 154. Pierwsza skarga została uznana za bezzasadną, zarówno przez komisję rewizyjną jak i przez radę dzielnicy. Wszystkie odpowiedzialne za sprawę organy, wedle ustaleń, udzieliły skarżącemu stosownych odpowiedzi w ustawowych terminach, w związku z tym nie można mówić o „spychologii” i niekompetencji urzędników. Drugą skargę, po wnikliwym rozpatrzeniu, również uznano za bezzasadną.

Odrębną uchwałą zatwierdzono plan kontroli komisji rewizyjnej na 2013 r. Na ów plan składają się: kontrola działalności Białołęckiego Ośrodka Kultury, jeśli chodzi o organizację pracy ośrodka i dopełnienie zaleceń pokontrolnych z 2012 roku; kontrola organizacji pracy i wykorzystania funduszy socjalnych w wybranych białołęckich placówkach oświatowych; kontrola działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w kwestii organizacji pracy, a także poboru i egzekucji należności.

Tradycyjnie głosowano również nad zmianami w budżecie na rok bieżący, a ściślej nad zwiększeniem środków. 1 mln zł potrzeba na modernizację boiska przy szkole podstawowej na Porajów. Na modernizacje szkolnych placów zabaw, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”, potrzeba: w szkole podstawowej przy Bohaterów - 231,4 tys. zł, przy Porajów - 115,8 tys. zł, przy Leszczynowej - 230 tys. zł i przy Strumykowej - 231,2 tys. zł.

(egu)