XXXIX sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Krótko i merytorycznie

5 kwietnia odbyła się XXXIX sesja północnopraskiej rady. Porządek obrad przewidywał zaopiniowanie zmian w załączniku Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy do Uchwały nr XLVIII/1302/2012 Rady Warszawy z 13 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Warszawy na 2013 rok z późniejszymi zmianami.

Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Warszawy o podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Gimnazjum nr 69 dla Dorosłych im. płk Zygmunta Ignacego Rylskiego „Hańczy” w Warszawie, ul. Kawęczyńska 12 oraz zmiany w wykazie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy. Już na sesji poszerzono porządek obrad o zmiany osobowe w komisjach rady (radna Edyta Sosnowska PiS na własną prośbę opuściła komisję rewizyjną) i projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II. Najważniejsze były sprawy budżetowe. Radni w związku z mizerią budżetową OPS postanowili wspomóc jego budżet kwotą 1,5 miliona złotych z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu pomocy społecznej, czyli mówiąc językiem niebudżetowym - na zasiłki dla najuboższych mieszkańców Pragi. Środki te zdjęto z budżetu ZGN, a przeznaczone były pierwotnie na remonty komunalnych lokali mieszkaniowych i użytkowych na Pradze. Przy okazji wprowadzono do budżetu dzielnicy różne drobne kwoty pochodzące m.in. z wypłat odszkodowań.

Omawiając sprawę wygaszenia gimnazjum nr 69 przyjęto argumenty, z których wynika, że liczba chętnych do nauki w Gimnazjum dla Dorosłych nr 69 systematycznie spada, podobnie jak ich frekwencja na zajęciach. W roku szkolnym 2012/2013 naukę w gimnazjum rozpoczęło 179 uczniów w 8 oddziałach, po pierwszym semestrze pozostało 121 uczniów w 7 oddziałach. Zmieniając uchwalę w sprawie miejsc, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego na terenie dzielnicy, radni wykreślili możliwość jego prowadzenia przy ul. Inżynierskiej/11 Listopada po stronie skweru im. Żurowskiego, gdzie do tej pory można było handlować w okresach przedświątecznych choinkami, ozdobami choinkowymi, palmami i ozdobami wielkanocnymi.

Opiniując projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowa Praga II rada zdecydowaną większością głosów wniosła o zachowanie istniejącego terenu zielonego pomiędzy ulicami Darwina a Starzyńskiego, dopuszczenie nad Wisłą funkcji usług, sportu, rekreacji, gastronomii i kultury, zwiększenia liczby miejsc parkingowych dla obsługi praskiego ZOO, w tym budowy parkingu wielopoziomowego przy ulicy Starzyńskiego. Najbardziej jednak rewolucyjną propozycją jest postulat ograniczenia ruchu kołowego na ulicy Ratuszowej na odcinku Jagiellońska - Wybrzeże Helskie, jednak dopiero po zagłębieniu Wybrzeża w tunelu i budowie z wylotu Ratuszowej kładki pieszo-rowerowej przez Wisłę. Plan przewiduje także utworzenie nowego głównego wejścia do ZOO od strony Placu Hallera i poszerzenie Jagiellońskiej na odcinku rondo Starzyńskiego - Al. Solidarności wraz z budową nowych miejsc parkingowych.

DCH