Dialog o dostępności funduszy unijnych

Kwietniowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ poświęcono tematowi możliwości pozyskiwania środków unijnych przez Urząd Dzielnicy oraz przez działające na Pradze organizacje.

Prezentację na temat możliwości wykorzystania środków UE przez organizacje pozarządowe we współpracy z m.st. Warszawa na podstawie informacji pozyskanych w miejskim Biurze Funduszy Europejskich przedstawił członek prezydium DKDS Mikołaj Czerny.

W tematykę działań związanych z pozyskiwaniem przez urząd dzielnicy środków z funduszy UE i innych zewnętrznych źródeł finansowania projektów realizowanych na terenie Dzielnicy wprowadziła zebranych Elżbieta Przybylska z Wydziału Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Praga Północ.

Biuro Funduszy Europejskich, które w mieście zajmuje się pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej, chętnie realizuje projekty partnerskie z organizacjami pozarządowymi, ponieważ docenia ich potencjał: lepsze kontakty z odbiorcami projektu, wiedzę praktyczną, realne diagnozy, kompetencję, co skraca dystans między beneficjentem projektu a miastem. Co więcej, miasto czeka na inicjatywy organizacji społecznych. W otwartych konkursach ogłaszanych na stronie biura  (www.europa.um.warszawa.pl) miejscy urzędnicy mogą rozważyć każdą inicjatywę zgłaszaną do realizacji przez stronę społeczną. Wnioski należy składać na specjalnych formularzach aplikacyjnych zamieszczonych przy każdym ogłoszeniu.

W przypadku wątpliwości warto skontaktować się z urzędem. Tam można uzyskać fachową poradę. W przypadku złożenia wniosku w konkursie otwartym,  jest on odpowiednio weryfikowany. Może zostać odrzucony, ale jeśli tak się nie stanie, będzie podlegał negocjacjom ze strony Biura Funduszy Europejskich, aby pozbyć się wszelkich wątpliwości co do możliwości jego realizacji. Po osiągnięciu porozumienia z wnioskodawcą, wniosek jest kierowany do odpowiedniego biura miejskiego, stosownie do zakresu jego zadań - to ono będzie partnerem organizacji w realizacji projektu.

Dzielnice jako organy samorządowe niższego szczebla mają niewielkie możliwości samodzielnego pozyskiwania środków z funduszy zewnętrznych. Wszelkie inicjatywy w tym zakresie są praktycznie częścią miejskich programów, prowadzonych przy współudziale dzielnic, np. Lokalny program rewitalizacji. Jednak będący jego częścią Mikroprogram rewitalizacji Pragi Północ był wielokrotnie obiektem krytyki Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego jako zbiór często przypadkowych obiektów, których szumna rewitalizacja była w efekcie tożsama z przeprowadzeniem remontu, na który Mikroprogram rewitalizacji nie zapewniał zresztą środków. Porażką w odbiorze strony społecznej było wykonanie w ramach „rewitalizacji” remontu ulicy Białostockiej, który nie zapewnił przywrócenia historycznego charakteru tej ulicy, a ponadto pogorszył bezpieczeństwo. Władze dzielnicy jednak odrobiły tę lekcję i projekt kolejnej modernizacji – ulicy Kawęczyńskiej - był już szeroko konsultowany społecznie.   

Dzielnica Praga Północ we współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej będzie uczestniczyć w miejskim projekcie Obserwatorium problemów społecznych. Widząc potencjał, jaki stanowi budowa metra, zamierza się też starać o środki na rewaloryzację praskich kamienic w okolicy metra. Współdziała z Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Do tej pory pozyskiwanie środków unijnych na rewaloryzację zabudowy było praktycznie niemożliwe. Teraz ma się to zmienić. Już od września 2012 r. Bank Gospodarstwa Krajowego, pełniący funkcję Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich, wraz z Agencją Rozwoju Mazowsza i Mazowiecką Agencją Energetyczną ogłosił nabór wniosków o preferencyjne finansowanie projektów inwestycyjnych. Na realizację inicjatywy JESSICA w ramach Działania 5.2. Rewitalizacja Miast przeznaczono kwotę ok. 66 mln zł. JESSICA to system zakładający zwrot pożyczonych środków. Takie tanie pożyczki mają być przyznawane na realizację inwestycji ważnych społecznie, ale o niskiej rentowności, a więc takich, które nie mogą liczyć na komercyjny kredyt. Tymczasem w Warszawie dostęp do tych środków okazał się mocno utrudniony. Na razie nikt nie uzyskał dofinansowania, brak bowiem profesjonalnych podmiotów mogących przygotować dokumentację i udowodnić niską rentowność projektowanych funkcji.

Organizacje społeczne mogą się też starać o środki z innych źródeł, jak granty brukselskie, fundusze szwajcarskie czy norweskie. Środkami dysponuje też Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dzielnicowy Wydział Funduszy Europejskich na bieżąco monitoruje ogłaszane konkursy i może wskazać najbardziej odpowiedni sposób finansowania dla naszego przedsięwzięcia.

Podczas dyskusji stwierdzono, że choć współpraca z organami samorządowymi przy wspólnych wnioskach nie zawsze jest łatwa, warto podejmować ten trud. Swoimi doświadczeniami w tym zakresie dzieliła się Olga Wieczorek-Trzeciak ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom. Ponieważ w nowej perspektywie finansowej będą premiowane związki kilku podmiotów, będących partnerami wniosku, umiejętność współpracy staje się wręcz niezbędna. Podkreślono jednocześnie, że inicjatywa we współpracy z miastem powinna znaleźć się po stronie organizacji pozarządowych.

Na czwartek 25 kwietnia o godz. 17.00 wyznaczono termin specjalnego spotkania Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego poświeconego przyszłości Muzeum Warszawskiej Pragi, w związku z niepokojącymi prażan doniesieniami o wywozie z Pragi zebranych przez muzeum pamiątek i planami redukcji etatów przez nowe kierownictwo instytucji nadrzędnej – Muzeum Historii m.st. Warszawy. Na spotkanie została zaproszona nowa dyrektor Muzeum Historycznego Ewa Nekanda-Trepka.

Kr.