XLVI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Wybory bis

25 kwietnia sesja zaczęła się od 10-minutowej przerwy i zgłoszenia podpisanego przez 15 radnych wniosku o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawie odwołania burmistrza oraz powołania burmistrza i jego zastępców. W tej sprawie przez godzinę radni zadawali pytania i słuchali wyjaśnień. W opinii radcy prawnego uchwała o wyborze zarządu jest prawidłowa ze względów formalnych; wniosek ma wyeliminować wątpliwości. Sławomir Antonik poinformował, że członkowie wybranego 4 kwietnia zarządu dotychczas nie otrzymali pełnomocnictw ani umów o pracę.

Poproszony o wyjaśnienie przewodniczący rady Zbigniew Poczesny powiedział nam, że jeden z radnych PO, członek komisji skrutacyjnej zauważył, że na kartach do głosowania tajnego w sprawie odwołania burmistrza i powołania zarządu brak jest wymaganych statutem elementów. Po sprawdzeniu wszystkich kart Zbigniew Poczesny stwierdził, że nastąpiło uchybienie w pracy komisji skrutacyjnej: na kartach była pieczęć i podpis przewodniczącego komisji, natomiast brak było dat. W związku z tym nastąpiła konieczność odwołania burmistrza i ponownego przeprowadzenia wyborów zarządu; w przeciwnym razie władze miasta przysłałyby na Targówek swój zarząd.

Wniosek został uwzględniony; nowy porządek dzienny przyjęto 15 głosami, przy 4 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.
Po przyjęciu protokołów z sesji XLIV i XLIII radni zajęli się planowaną budową kompleksowego zakładu gospodarowania odpadami wraz ze stacją demontażu odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz stacją przeładunkową dla odpadów komunalnych, zlokalizowanego przy ul. Bardowskiego 4. Inwestorem jest firma First Recykling, której pracownicy wzięli udział w sesji rady. O informację, czy to przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego, Urząd m.st. Warszawy zwrócił się do burmistrza Targówka.

Wiceburmistrz Wacław Kowalski przekazał negatywną opinię merytorycznych wydziałów urzędu Targówka. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Targówka Fabrycznego wyklucza możliwość realizacji obiektów uciążliwych dla środowiska m.in. ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz uciążliwości wynikające ze wzrostu natężenia ruchu samochodów ciężarowych. Ta część Targówka staje się nowoczesnym osiedlem mieszkaniowym z terenami rekreacyjnymi. W pobliżu powstaje osiedle Wilno.

Negatywną opinię wydała także komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska.
Przedstawiciele First Recykling zapewniali, że firma przestrzega standardów międzynarodowych; nastawiona jest na recykling. Obecnie dyskutowany jest wstępny raport, który będzie uzupełniony. Zaproponowali, by radni odłożyli decyzję. Wskazali na korzyści: firma to miejsca pracy dla mieszkańców i wpływy do budżetu.

Po godzinnej debacie, radni 19 głosami, przy 4 wstrzymujących się, przyjęli stanowisko, negatywnie opiniujące planowaną budowę kompleksowego zakładu gospodarowania odpadami.

Kolejne 3 uchwały podjęto bez dyskusji, jednomyślnie (21 głosów) – w sprawie wyposażenia niektórych szkół i przedszkoli w dzielnicy Targówek w majątek m.st. Warszawy, wytworzony w wyniku realizacji zadań inwestycyjnych: SP 28, SP 84, SP 114, SP 275, SP 285, SP 298; Przedszkole nr 154 i Gimnazjum nr 145; SP 277 i Przedszkole nr 94;
Aż 25 radnych poparło uchwałę – wniosek o przyznanie wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Zdrowy Targówek”, działającemu od 2001 roku, który organizuje m.in. zawody zapaśnicze, pokazy sportowe, podejmuje działania profilaktyczne i rekreacyjne dla seniorów.

Trzy następne uchwały, dotyczące skarg, przedstawił przewodniczący komisji rewizyjnej Jędrzej Kunowski. W pierwszej rada odniosła się do ponownej skargi mieszkańców domu przy ul. Tykocińskiej 26 na działalność Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami: 17 głosami, przy 3 wstrzymujących się, podtrzymała swe stanowisko z 14 maja 2912, w którym uznała skargę za bezzasadną z przyczyn faktycznych i prawnych. Z tych samych przyczyn, za bezzasadną uznano również (18 głosów – za, 4 – wstrz.) skargę Heleny Lipińskiej na działanie zastępcy burmistrza dzielnicy Targówek. 20 radnych opowiedziało się „za”, 2 – wstrzymało się od głosu przy uchwale, w której za bezzasadną z przyczyn faktycznych i prawnych uznano skargę zarządu wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Złotopolskiej15 na działanie dyrektora ZGN w kwestii usytuowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych przy tym budynku.

Po tych uchwałach rozpoczęła się procedura odwołania i powołania zarządu dzielnicy. Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Anna Moczulska, Daniel Wargocki, Jacek Rybak, Urszula Suzdalcew i Małgorzata Zielińska, którą komisja wybrała na przewodniczącą.

Za odwołaniem Sławomira Antonika z funkcji burmistrza Targówka i jego zastępców zagłosowało 16 radnych, 6 wstrzymało się od głosu. W czasie obrad 2 radnych opuściło salę.

W imieniu radnych klubów Mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza oraz Niezależnych Andrzej Gapys zgłosił kandydaturę Sławomira Antonika na burmistrza. Kandydat złożył kserokopię oświadczenia lustracyjnego, następnie odpowiadał na pytania, m.in. dotyczące funkcjonowania spółdzielni  mieszkaniowej.

16 głosami, przy 7 przeciwnych, Sławomir Antonik wybrany został na burmistrza Targówka. Jako kandydatów na zastępców przedstawił: Andrzeja Bittela, Wacława Kowalskiego, Janusza Marczyka i Agnieszkę Szmulewicz, którzy kolejno się przedstawili i odpowiadali na pytania.

Nad każdą kandydaturą przeprowadzono głosowanie. Andrzej Bittel, Wacław kowalski i Agnieszka Szmulewicz wybrani zostali 16 głosami przy 7 przeciwnych, Janusz Marczyk 16 głosami, przy 6 przeciwnych.

Sesję zakończyły, zgłoszone tuż przed godziną 22. interpelacje Krzysztofa Miszewskiego i odpowiedzi burmistrza Sławomira Antonika.

K.