XLVIII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Majowe oceny

Porządek dzienny sesji 23 maja zawierał 2 projekty uchwał opiniujących: zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013 oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Gospodarki Nieruchomościami za rok 2012.
 

Agnieszka Kaczmarska złożyła wniosek o zdjęcie projektu drugiej uchwały, ze względu na fakt, że wiceburmistrz Janusz Marczyk dopiero dzień wcześniej otrzymał pełnomocnictwo i zapewne nie zdążył zapoznać się ze sprawozdaniem ZGN. Odmiennego zdania byli: Andrzej Gapys i Krzysztof Miszewski oraz sam wiceburmistrz.

Po 15-minutowej przerwie wniosek poddano głosowaniu; nie uzyskał większości (8 – za, 8 – przeciw, 5 – wstrzymujących się). W trakcie obrad burmistrz Sławomir Antonik poinformował, że zarząd jednomyślnie przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu Gospodarki Nieruchomościami, dotyczące wykonywania obowiązków statutowych (nie „finansowe”) i rekomendował je radnym. W głosowaniu tej uchwały 9 radnych opowiedziało się za przyjęciem sprawozdania z działalności ZGN, 9 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Uchwała nie została podjęta. Przewodniczący rady Zbigniew Poczesny zapowiedział, że sprawa przed 15 czerwca wróci na komisję, potem na sesję rady.

Projekt uchwały o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013, pozytywnie zaopiniowały komisje: gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego, infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska, edukacji i kultury oraz budżetu i finansów. Na sesji również wyrażono wiele pozytywnych opinii. Burmistrz Sławomir Antonik podziękował radnym obu klubów i zapowiedział, ze wkrótce wiceburmistrz Andrzej Bittel przedstawi pomysł na zwiększenie budżetu Targówka. Po dyskusji, głównie na temat projektu „Aktywny Targówek”, odbyło się głosowanie. 19 radnych poparło uchwałę, pozytywnie opiniującą zmianę załącznika Targówka do budżetu Warszawy, 1 wstrzymał się od głosu.

Zmiany dotyczą m.in.: dodatkowych środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy w wysokości 360 571 zł (50 000 zł na V etap projektu „Park Rzeźby”; 179 000 zł na dofinansowanie projektu „Aktywny Targówek”; 112 000 zł na program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” – edycja 1; 17 500 zł na realizację zadania dzielnicowe warsztaty szkoleniowe dla  przedszkoli i szkół w 2013 roku; 25 000 zł dla Domu Kultury „Świt” na likwidację zagrożeń budowlanych).

Tradycyjnie, na początku obrad, przyjęte zostały protokoły poprzednich sesji: XLV, XLVI, XLVII.
W interpelacjach Miłosz Stanisławski zapytał o sytuację GKS Targówek. Zgodnie z informacjami burmistrza Antonika i wiceburmistrza Wacława Kowalskiego, z Urzędu Dzielnicy klub otrzymał 30 000 zł. Obecnie za GKS odpowiedzialne jest Biuro Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, które nie przydziela mu dotacji. W ubiegłym i bieżącym roku sport na Targówku stracił prawie 400 000 zł. Do Urzędu Dzielnicy nie dotarła, obiecana przez wiceprezydenta Warszawy Włodzimierza Paszyńskiego dokumentacja na temat klubu.

Krzysztof Miszewski poruszył kilka spraw, m.in. inicjatywy regularnego zapraszania mieszkańców na wycieczki po Parku Bródnowskim z radnymi w roli przewodników; cyklicznych koncertów i wernisaży w bibliotece publicznej, które warto wyposażyć w nowy sprzęt; współpracy władz dzielnicy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. O koszty wszystkich instalacji artystycznych w Parku Bródnowskim  zapytał Maciej Jankiewicz, o przeznaczenie lokalu przy ul. Św. Wincentego 85, o który starł się PZERiI – Michał Jamiński.

Po trzech godzinach Zbigniew Poczesny ogłosił zamknięcie obrad.

K.