XLIX sesja Rady Dzielnicy Targówek

14 głosowań

Porządek dzienny sesji 12 czerwca nie zapowiadał długich obrad: przyjęcie protokółu z XLVIII sesji, projekt uchwały opiniującej sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami za rok 2012 oraz interpelacje i wnioski. Na początku sesji dodano projekty 4 uchwał, zgłoszonych przez zarząd Dzielnicy.

Debatę nad uchwałą o ZGN rozpoczął Krzysztof Miszewski, proponując, by zamiast „pozytywnego zaopiniowania sprawozdania” wpisać „negatywne zaopiniowanie”. Na wniosek Agnieszki Kaczmarskiej ogłoszona została 20-minutowa przerwa, po której radny Miszewski zgłosił dwa wnioski: o wykreślenie z porządku obrad punktu dotyczącego ZGN i o „negatywne zaopiniowanie sprawozdania z działalności ZGN. Pierwszy wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów (7 - za, 17 - przeciw, 1 -  wstrzymał się od głosu).

Przegłosowano wprowadzenie projektów 4 uchwał i przyjęcie protokółu z XLVIII sesji. W kolejnym głosowaniu przyjęto (14 – za, 8 – przeciw, 2 – wstrz.) wniosek przewodniczącego Rady Zbigniewa Poczesnego o ograniczenie do 5 minut czasu wypowiedzi w dyskusji o ZGN.

Po przedstawieniu przez wiceburmistrza Janusza Marczyka treści uchwały, opiniującej sprawozdanie ZGN i informacji Andrzeja Gapysa o pozytywnym zaopiniowaniu projektu uchwały przez komisję gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rozpoczęła się dyskusja.

Krzysztof Miszewski poprosił o udostępnienie dokumentu pokontrolnego ZGN. Padały pytania, zgłaszano wątpliwości na temat udostępnienia dokumentu i oceniania go (indywidualnie czy przez komisję?) był zarzut blokowania radnym dostępu do tego dokumentu.

Dyrektor ZGN Stefan Łakomy wyraził gotowość udostępnienia protokółu pokontrolnego. Na zarzut o nierównym traktowaniu zadłużonych lokatorów, uznaniowości w umarzaniu zadłużenia, odpowiedział, że wnioski były rozpatrywane komisyjnie, dwuetapowo. Michał Jamiński zarzucił przedmówcy, że odpowiada ogólnikowo, zwrócił się o szczegółowe informacje.

Danuta Winnicka zgłosiła wniosek o zamknięcie dyskusji. Poparło go 14 radnych, 8 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Krzysztof Miszewski otrzymał, „Wystąpienie pokontrolne”. Kopie tego dokumentu, wykonane w Biurze Rady w czasie kolejnej przerwy rozdał radnym i dziennikarce NGP. W 6-stronicowym dokumencie, podpisanym przez prezydenta Warszawy, stwierdzono m.in. nieprawidłowości i uchybienia w udzielaniu ulg w sprawie należności (brak udokumentowania trudności płatniczych), naliczanie odsetek dłużnikom nie spłacającym rat w terminie, brak uzasadnienia negatywnej decyzji o rozłożeniu zadłużenia na raty; nieprowadzenie ewidencji szczegółowej dłużników zgodnie z klasyfikacją budżetową; braku aktualizacji zapisu dotyczącego naliczanie dłużnikom odsetek za zwłokę pomimo terminowej spłaty rat; ujawnianie odsetek w księgach rachunkowych. Dokument zobowiązuje dyrektora ZGN do podjęcia działań (6 punktów) w celu wyeliminowania stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości.
Uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu sprawozdania z działalności ZGN za rok 2012 poparło 11 radnych, 8 było przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Kolejne uchwały nie budziły kontrowersji. Burmistrz Sławomir Antonik wyjaśnił, że wystąpienie do Rady warszawy z inicjatywą uchwałodawczą dotyczącą Zespołu Szkół im. Piotra Wysockiego przy ul. Odrowąża 75 wynika ze zmiany ustawy o systemie oświaty. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała komisja edukacji i kultury.

Uchwałę o wyłączeniu z dniem 31 sierpnia 2014 roku XVI Liceum Profilowanego z Zespołu Szkół i jego likwidacji - poparło 20 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. 19 radnych (2 wstrzymało się od głosu) poparło uchwałę o wyłączeniu z dniem 31 sierpnia 2013 roku z Zespołu Szkół oraz likwidacji: Szkoły Policealnej nr 44, CXIIILiceum Ogólnokształcącego i Technikum Elektryczno-mechanicznego dla Dorosłych - z powodu braku naboru uczniów do tych szkół.

Jednomyślnie, 20 głosami podjęto uchwałę, pozytywnie opiniującą uchwałę Rady m.st. Warszawy o zmianie z dniem 1 września 2013 roku nazwy Przedszkola nr 115 przy ul. Suwalskiej na „Przedszkole Pod Klonem” (na terenie placówki rośnie Klon Srebrzysty). 22 radnych poparło projekt uchwały o zmianie nazwy Przedszkola nr 123 przy ul. Syrokomli 6 – na „Przedszkole nr 123 „Ocean Marzeń” (nazwa została wybrana w konkursie dla rodziców i zaakceptowaną przez Radę pedagogiczną).

W interpelacjach radni upomnieli się o progi zwalniające na ul Gilarskiej, lepsze planowanie i kordynaxcję imprez (koncerty – lepiej w niedziele niż w soboty). Zwrócono uwagę na zdemolowanie terenu podczas remontu Trasy Toruńskiej, fatalny stan Parku Wiecha; postulowano wyznaczenie w Parku Bródnowskim obszaru do grillowania i powiększenie parkingu przy Domu Kultury „Świt”.

Po 4,5 godziny od rozpoczęcia sesji wiceprzewodniczący Maciej Jankiewicz ogłosił zamknięcie obrad.

  K.