LIII sesja Rady dzielnicy Targówek

Nie tylko o budżecie

Na sesji 17 października miały być tylko dwie uchwały budżetowe: zmiany na rok 2013 i wstępny projekt na rok 2014. Niespodziewanie, zaczęło się od podziękowań i życzeń dla płk. Czesława Lewandowskiego, obchodzącego właśnie 85. urodziny. Burmistrz Sławomir Antonik podziękował Jubilatowi – przewodniczącemu Społecznych Rad Kombatanckich w dzielnicy Targówek i w dzielnicy Praga Północ – za działalność, dzięki której udało się zintegrować wszystkie środowiska kombatanckie. Udekorowany bukietem kwiatów płk Lewandowski był mile zaskoczony. Jego zdaniem, ta integracja jest zasługą wielu ludzi. Na pytanie „czy zmieniłbym coś w życiu?”, odpowiedział: „Nie, choć było ciężkie i trudne – ale daje satysfakcję w tym, co się obecnie robi”.

Po tym uroczystym wstępie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji. Na wniosek klubu radnych TBZ ogłoszona została zapowiadana na 20 minut przerwa, która znacznie się przedłużyła.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył zmian załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2013, z autopoprawką zarządu dzielnicy. Komisje edukacji i kultury oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego zaopiniowały projekt pozytywnie; komisja budżetu i finansów również pozytywnie, ale z autopoprawką. W dyskusji wracał temat zakupu książek dla biblioteki, przetargów, rodzajów gadżetów promocyjnych. Po trzech kwadransach radni podjęli jednomyślnie uchwałę, w której m.in. zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników placówek oświatowych, dotację przedmiotową na OSiR (200 000 zł), dotację na DK „Świt” (28 000 zł na wydatki rzeczowe), dla DK „Zacisze” (6 000 zł na realizację pilotażowego projektu Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej).

Jako drugi rozpatrywano projekt załącznika dzielnicy Targówek do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2014. Cztery komisje (infrastruktury i inwestycji, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, edukacji i kultury oraz budżetu i finansów) zaopiniowały projekt negatywnie, dwie – pozytywnie (sportu i rekreacji oraz bezpieczeństwa, promocji i inicjatyw lokalnych). Nawiązując do tego wyniku Maciej Jankiewicz zgłosił formalny wniosek, by radni Targówka przedstawili Radzie Warszawy negatywną opinię. Miłosz Stanisławski uznał wniosek za nieuzasadniony i zachęcił do wstrzymania się od głosu.

Po dyskusji, wniosek o zastąpienie w tekście uchwały „pozytywnego zaopiniowania” przez „negatywne zaopiniowanie” poparło w głosowaniu 15 radnych, nie było „przeciwnych”, 7 wstrzymało się od głosu. Taki sam wynik dało głosowanie uchwały.

Jako pierwszy w interpelacjach głos zabrał Marcin Skłodowski: po spotkaniu z mieszkańcami osiedla Wilno na Targówku Fabrycznym zgłosił pytania, dotyczące firmy First Recycling, która wcześniej, po zaprezentowaniu się na sesji, uzyskała negatywną opinię radnych. Obszerną odpowiedź w tej sprawie burmistrz Sławomir Antonik rozpoczął słowami: „czuję się oszukany”. Uzasadnił, dlaczego zarząd dzielnicy Targówek jest przeciwny rozszerzeniu działalności tej firmy. Zarząd nie jest stroną ani organem, prowadzącym postępowanie; przygotowuje materiały dla Biura Ochrony Środowiska, by firma nie uzyskała decyzji o rozszerzeniu działalności. „Mamy do czynienia z firmą nieuczciwą” – tę opinie Danuta Winnicka uzasadniła informacjami z Internetu, w którym First Recycling podaje, że poszerzenie działalności jest zgodne z oczekiwaniami społecznymi, ma się odbyć wewnątrz istniejącej infrastruktury; zapowiada zakup urządzeń do produkcji paliwa alternatywnego. Podsumowanie: „Musimy kategorycznie się przeciwstawić!”.

Podczas omawiania tego tematu na sali obrad pozostało 12 radnych, co uniemożliwiało dalsze prowadzenie sesji. Powrót jednej radnej przywrócił kworum. Przewodniczący rady Zbigniew Poczesny przekazał dwie informacje: o rezygnacji Moniki Pieńkowskiej z członkostwa w klubie „Nasz Targówek” oraz o liście, w którym burmistrz przypomina radnym, że pod karą grzywny zabronione jest prowadzenie kampanii referendalnej w gmachu i przed urzędem. Przewodniczący rady i wiceburmistrz Andrzej Bittel przeprowadzili rozmowy z radnym, który przekroczył ten przepis; nazwisko radnego nie zostało ujawnione.

W relacji z poprzedniej sesji zabrakło informacji, że Klub Radnych Niezależnych zmienił nazwę na „Nasz Targówek”. Przewodnicząca klubu Danuta Winnicka poinformowała radnych, że zmiana nazwy klubu związana jest z założeniem w dzielnicy Koła „Nasz Targówek”, które zamierza wziąć udział w przyszłorocznych wyborach samorządowych.

K.