Warsztaty o rewitalizacji Pragi

W ramach wypracowywania założeń do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji, mającego objąć fragmenty trzech dzielnic prawobrzeżnej Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem Pragi Północ, odbywają się intensywne konsultacje społeczne. Od kilku tygodni przeprowadzane są warsztaty, dotyczące poszczególnych zagadnień branżowych.

Do tej pory omawiano zagadnienia związane z kulturą i sportem oraz edukacją i pomocą społeczną. Uczestnicy warsztatów, podzieleni na grupy, mają za zadanie opisać problem i wskazać jego możliwe rozwiązania, włącznie z podmiotem, który powinien się ich wdrożenia podjąć. Istotą warsztatów jest wskazywanie problemów bezpośrednio dotyczących uczestników – wtedy problem i jego potencjalne rozwiązanie wskazywane jest najprecyzyjniej. Pomimo wciąż dużej dozy nieufności społecznej, w warsztatach uczestniczy wiele osób pragnących rzeczywistych zmian. Widać jednak spory rozdźwięk między opiniami mieszkańców i osób działających na Pradze, a diagnozami przedstawianymi przez urząd dzielnicy. Wynika z nich, że jest podejmowanych bardzo wiele działań, ale są to projekty krótkotrwałe i wyrywkowe, dobrze wypadające w statystykach, lecz nie przynoszące długotrwałych korzyści społecznych. Zarówno wśród mieszkańców, jak i ekspertów, odczuwalny jest brak długofalowej i wielosektorowej strategii działań wzajemnie skoordynowanych. W toku spotkań podkreślano także brak przychylności władz dla podtrzymania wizerunku Pragi jako dzielnicy artystycznej oraz czysto komercyjne podejście do najmu lokali służących za pracownie.

Problemy i pomysły na ich rozwiązanie są spisywane i dyskutowane. Będą stanowić materiał wyjściowy dla założeń, które zostaną przyjęte w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji dla Pragi Północ oraz temat do dalszych dyskusji w ramach Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego.

Program rewitalizacji jest przewidziany na lata 2014-20, ale już wiadomo, że działania rewitalizacyjne to zadania obliczone na dziesięciolecia, które muszą zostać rozpisane długofalowo. Intensywne działania skoncentrują się w trzech najbardziej zaniedbanych obszarach: okolic ul. Brzeskiej na Starej Pradze, Kawęczyńskiej na Szmulowiźnie i Wileńskiej na Nowej Pradze.

Dziś, 4 grudnia o godz. 17., w dużej sali Urzędu Dzielnicy Praga Północ odbędą się warsztaty poświęcone problemom i polityce dotyczącej lokali użytkowych. Dyskusja będzie dotyczyć pobudzania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego Pragi.

Kolejne spotkanie, tym razem o charakterze debaty z udziałem wiceprezydenta Michała Olszewskiego zaplanowano na 11 grudnia 2013 r. i dotyczyć będzie polityki transportowej. Rozpocznie je o godz.16.30 pokaz filmu „Ludzki wymiar” w Kinie Praha. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie chęci udziału.                 

Kr.