LVII sesja Rady dzielnicy Targówek

Oblicza demokracji

Dwie godziny dyskusji nad projektem uchwały o odwołaniu wiceburmistrza, trzecia na podjęcie trzech uchwał w sprawach finansowych oraz informacje i interpelacja – tak przebiegły obrady 28 listopada.

Pod wnioskiem o odwołanie wiceburmistrza Andrzeja Bittela (uzasadnienie: „w związku z nienależytym wykonywaniem obowiązków, wynikających z przyjętej funkcji”) podpisali się radni klubu PO: Jędrzej Kunowski, Krzysztof Miszewski, Karolina Obrok, Renata Michałowska, Bartosz Szajkowski, Michał Jamiński i Daniel Wargocki. W ustnym uzasadnieniu była mowa o ostrych słowach w pierwszym wystąpieniu „niezłego Kozaka”, niewykorzystanych 3 mln zł na Kanał Bródnowski, nieudzieleniu odpowiedzi na ostatniej sesji, wejściu w role recenzenta władz miasta.

Burmistrz Sławomir Antonik stwierdził, że wniosek o odwołanie - merytorycznie - w żaden sposób nie jest uzasadniony; ocena słów i osobowości nie jest argumentem przy ocenie działań w sferze finansowej.

Pozytywną ocenę wykonywania zadań przez wiceburmistrza Bittela wyraziła Agnieszka Kaczmarska.
Daniel Wargocki, powołując się na kontakty z kupcami z bazarku, zarzucił wiceburmistrzowi, że mimo próśb z ich strony Andrzej Bittel nie kontaktuje się z nimi, choć obejmując tę funkcję zobowiązał się do kontaktu z mieszkańcami.

Wiceburmistrz odpowiedział, że nie odnotował prób kontaktu ze strony kupców; obiecał sprawdzić te informacje w sekretariacie.

W imieniu klubu „Nasz Targówek” Danuta Winnicka stwierdziła, że postawione wiceburmistrzowi zarzuty nie mają uzasadnienia, nie ma więc podstaw do  jego odwołania. Podobną opinię, w imieniu klubu Mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza, wyraziła Małgorzata Kwiatkowska: burmistrz nie stwierdził zaniedbań w pracy wiceburmistrza.

Michał Jamiński zarzucił wiceburmistrzowi zmarnowanie 3 mln złotych, nieudolność, niewydawanie pieniędzy.
Burmistrz Antonik przekazał informacje o wydawaniu środków na Kanał Zaciszański w bieżącym roku. Zapewniał: „Staramy się, by jak najwięcej pieniędzy było wydawane w dzielnicy”.

Marcin Skłodowski i przewodniczący rady Zbigniew Poczesny zwrócili uwagę, że dyskusja staje się coraz mniej merytoryczna.

Po zakończeniu dyskusji powołano komisję skrutacyjną w składzie: Daniel Wargocki, Tomasz Cichocki, Jacek Rybak i Anna Moczulska, która została przewodniczącą komisji. W tajnym głosowaniu udział wzięli wszyscy radni obecni na sesji – 24 osoby. Za odwołaniem Andrzeja Bittela oddano 7 głosów, przeciw było 17.

Projekt uchwały w sprawie zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy pozytywnie zaopiniowały komisje: bezpieczeństwa, promocji i inicjatyw lokalnych; edukacji i kultury oraz budżetu i finansów. W głosowaniu na sesji uchwałę poparło 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu, nie było przeciwnych. Uchwała przewiduje m.in. zwiększenie środków do dyspozycji dzielnicy o 6 129 zł z tytułu świadczenia odszkodowawczego; zmniejszenie wydatków bieżących o 231 000 zł, zwiększenie ich o 237 129 zł; przeniesienie środków z dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (50 000 zł) oraz na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych (120 000 zł) i na dotacje dla niepublicznych punktów przedszkolnych (33 000 zł).

Po informacji o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisję sportu i rekreacji, głosowaniu poddano projekt uchwały m.st. Warszawy w sprawie zmian stawek jednostkowych dotacji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek. Obecnie wysokość dotacji w załączniku dzielnicowym wynosi 1 330 000 zł. Kwota podwyższenia dotacji to 360 000 zł. Uchwałę poparło 20 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Jednomyślnie, 22 głosami, radni poparli projekt uchwały m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowej dotacji dla OSiR Targówek na rok 2014. Uchwała spowoduje skutki finansowe w wysokości 1 422 496 zł. Wyjaśnień w tej sprawie udzielali: wiceburmistrz Wacław Kowalski i dyrektor OSiR Paweł Michalec.

Przewodniczący rady Zbigniew Poczesny poinformował, że wpłynęło pismo z Urzędu Skarbowego na temat oświadczeń podatkowych radnych za rok 2012. Dwie osoby prawdopodobnie zostaną poddane kontroli skarbowej.

Tematem kolejnej informacji był budżet partycypacyjny, na który od 2015 roku przeznaczana będzie część dochodów dzielnicy (ok. 0,5%). Przewodniczącą dzielnicowej komisji do tego budżetu jest Justyna Skalska-Stadejek, naczelnik Wydziału Obsługi Mieszkańców. W ramach wstępnych prac teren dzielnicy  podzielono na 4 części: Bródno z Podgrodziem, Targówek Mieszkaniowy, Zacisze, Targówek Fabryczny z Elsnerowem. Na każdy z tych obszarów mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły do budżetu partycypacyjnego w łącznej wysokości 340 000 zł.

Informacja wywołała dyskusję, w której ta forma aktywności potraktowana została jako  próba ograniczania roli radnych. Informacje o budżecie partycypacyjnym można znaleźć na stronach internetowych dzielnicy Targówek. Projekty mogą być zgłaszane przez grupy 15 osób (powyżej 14. roku życia), nie organizacje. Formularz zgłoszeniowy nie został jeszcze opracowany.

K.