LIII sesja Rady Dzielnicy Praga Północ

Pod znakiem absolutorium

Pięćdziesiąta trzecia sesja realizowana był trzynastego … w czwartek. Porządek obrad nie był standardowy, bo nie mógł nim być. Opiniowanie przez radę dzielnicy informacji o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy odbywa się raz w roku i jest okazją dla władzy do pochwalenia się tym, co udało się zrobić w roku poprzednim, a dla opozycji okazją do wytknięcia mankamentów władzy.

ponadto radni postanowili o debatowaniu nad sprzedażą kolejnych lokali użytkowych, wygaszaniu kolejnych szkół, nadawaniu nazw ulicom. Standardowo, jak co roku o tej porze, w porządku obrad znalazł się punkt o zwolnieniu praskich dzieci od opłat w akcjach zima i lato w mieście. Dodatkowo do porządku obrad zarząd dzielnicy wniósł o pierwszą w tym roku korektę budżetu, zwiększającą wydatki o 1 153 374 złote z przeznaczeniem na budowę boiska szkolnego w ZS nr 15 przy ul Jagiellońskiej 38 (Władysław IV) - 1 milion i dołożenia 153 374 złotych do zaplanowanych wcześniej 700 tysięcy przeznaczonych na modernizację placu Hallera. Punkt ten do porządku obrad rada przyjęła. O rozszerzenie porządku obrad wnioskował także radny Wachowicz - PWS, który wnosił o przyjęcie stanowiska w sprawie usunięcia pomnika Braterstwa Broni z rejonu placu Wileńskiego. Wniosek po krótkiej debacie odrzucono.

Z kolei przyjęto do porządku obrad wniosek radnego Borowskiego - SLD, występującego w imieniu Komisji Polityki Społecznej, Bezpieczeństwa, Prawa i Samorządu oraz Komisji Infrastruktury w sprawie: wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o wybudowanie praskiego odcinka Śródmiejskiej Obwodnicy Warszawy, wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu, polegających na zwężeniu odcinka ulicy Targowej oraz wyłączeniu ruchu kołowego z odcinka ulicy Ząbkowskiej. Sesja toczyła się dość wartko. Koalicja PO i SLD wykorzystywała liczebną przewagę w kluczowych momentach obrad. Po dwóch i pół godzinie przewodnicząca Kowalska-Kobus - PO zamykała obrady. W tym czasie zarząd, mimo sprzeciwu opozycji na wniosek przewodniczącego komisji budżetu radnego Tondery - SLD, uzyskał pozytywną opinię z wykonania załącznika za rok 2013. Podstawowa oś sporu szła o wydatki inwestycyjne, które kontestowała najsilniej radna Sosnowska – PiS twierdząc, że są na niskim poziomie. Kontra ze strony burmistrza Sarny była natychmiastowa i uczestnikom obrad przypomniano, że w latach 2003-2006, gdy Pragą rządziła koalicja PiS i PWS, na inwestycje wydano 37 milionów. W trakcie kolejnej kadencji 2007-2010 za koalicji PO i SLD wydano 78 milionów. W trakcie obecnej kadencji 2011-2014, koalicja PO i SLD szykuje się wydatkowania na inwestycje ponad 100 milionów.

Zdecydowaną większością głosów przeszły wnoszone przez zarząd korekty budżetu oraz uchwała o sprzedaży kolejnych lokali użytkowych, tym razem z rejonu placu Hallera, na rzecz dotychczasowych najemców. Nie budziło emocji wygaszenie w 2015 roku gimnazjum dla pracujących przy Kawęczyńskiej 12 z powodu małej liczby uczniów. Jednogłośnie radni zagłosowali za wystąpieniem do pani prezydent o zwolnienie praskich dzieci od opłat w akcjach zima i lato w mieście. Zdecydowaną większością głosów rada przyjęła uchwałę o wystąpienie do Rady m.st. Warszawy w sprawie wybudowania praskiego odcinka Śródmiejskiej Obwodnicy Warszawy, wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu polegających na zwężeniu odcinka ulicy Targowej oraz wyłączeniu ruchu kołowego odcinka ulicy Ząbkowskiej. Protest klubu radnych SLD wzbudził pomysł nadania imienia Marii i Michała Radziwiłłów skwerowi u zbiegu ulic Otwockiej i Kawęczyńskiej.

Ciekaw jestem, jak będzie się zachowywała rada, gdy potomkowie rodzin przedwojennych arystokratów będą występowali o zwroty praskich kamienic pytał retorycznie przewodniczący Tondera po głosowaniu. Standardowo końcówkę obrad radni opozycji wypełnili serią mniej lub bardziej skomplikowanych pytań do zarządu dzielnicy. W trakcie sesji chwilą ciszy rada uczciła pamięć zmarłego byłego senatora Zbigniewa Romaszewskiego.

DCH