LVIII sesja Rady dzielnicy Targówek

Ziarnko do ziarnka

13 lutego sesja zaczęła się od wprowadzenia do porządku dziennego dwóch uchwał na wniosek zarządu dzielnicy oraz wystąpienia przewodniczącego rady Zbigniewa Poczesnego, które wzbudziło bardzo żywe emocje. Prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący Maciej Jankiewicz, głosy liczył Jędrzej Kunowski.

Zbigniew Poczesny odczytał Stanowisko radnych PO Targówka z 28 października 2013 roku, w którym odnoszą się oni do załącznika do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2014; wyrażają zaniepokojenie wzrostem wydatków na promocję w czasach kryzysu oraz intensywnością  koncertów muzyki poważnej, organizowanych przez urząd. W związku z tym zwracają się do klubu radnych PO Rady m.st. Warszawy o przesunięcie kwoty 56 000 zł z działalności promocyjnej – koncerty muzyki poważnej oraz 26 600 zł z projektu strony internetowej dzielnicy - na prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury: 33 000 zł na Dom Kultury „Świt”, 27 000 zł na Dom Kultury „Zacisze” i 16 600 zł na bibliotekę publiczną. ”Kierujemy się odpowiedzialnością za publiczne pieniądze i troską o mieszkańców” – napisali autorzy na zakończenie.

Zbigniew Poczesny wyraził opinię, że ten wniosek nie tylko nie wyraża troski o mieszkańców, ale jest to działanie szkodliwe, kompromitujące, perfidne i obłudne. Z taką oceną polemizował Krzysztof Miszewski, przekonując, że radni PO walczą o dobry budżet, a jego przedmówca zachował się nieprzyzwoicie, że ceni on wydawanie pieniędzy dla swoich znajomych – orkiestry kameralnej im. Józefa Elsnera. Po prawie godzinnej dyskusji z udziałem m.in. Jędrzeja Kunowskiego, Marcina Skłodowskiego, Joanny Mroczek, burmistrza Antonika i wyjaśnieniach radcy prawnego – głosowaniu poddano „Stanowisko”, w którym rada dzielnicy Targówek wyraża „zdecydowany sprzeciw z powodu dokonanych zmian w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej na 2014 roku, bez zasięgnięcia jej opinii”. Uznaje to za lekceważenie ustawowego organu, jakim jest rada dzielnicy Targówek. W przypadku jakichkolwiek zmian, wprowadzanych do załącznika dzielnicowego domaga się od Rady m.st. Warszawy, każdorazowo, opinii rady dzielnicy Targówek. Za przyjęciem tego Stanowiska opowiedziało się 15 radnych, 5 było przeciw.

Kolejnym tematem obrad było rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania załącznika dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2013. Ten obszerny dokument (144 strony)  trafił wcześniej do komisji rady. Na sesji pozytywne opinie wyrazili przewodniczący komisji: edukacji i kultury, infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska; sportu i rekreacji; gospodarki komunalnej i mieszkaniowej; budżetu i finansów; bezpieczeństwa i promocji oraz komisji rewizyjnej. W dyskusji, na pytania o koszty i wykorzystanie tabletów odpowiedzi udzielił burmistrz Sławomir Antonik: koszt sprzętu i szkolenia to 41 000 zł. Za przyjęciem Sprawozdania głosowało 15 radnych, 5 było przeciw.

Po informacjach o pozytywnym zaopiniowaniu przez komisje: edukacji i kultury; infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska oraz budżetu i finansów – przystąpiono do głosowania uchwały o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014, wraz z autopoprawką zarządu. Uchwałę przyjęto 20 głosami. Dodatkowe środki, przeznaczone do dyspozycji dzielnicy, w wysokości 3 483 586 zł przeznaczone zostały m.in. na budowę ulic: Nowo Trockiej, Codziennej (I etap), budowę  oświetlenia w ul. Malborskiej (96 147 zł), zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Zaciszańskiego (1 729 000 zł), zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz  z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego (937 856 zł) oraz budowę sali gimnastycznej oraz modernizację budynku LO przy ul. Oszmiańskiej (437 006 zł).

Druga propozycja zmian załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014 związana jest z nowymi zadaniami inwestycyjnymi w zakresie wychowania przedszkolnego. Ze zwiększonych o 3 796 986 zł środków proponuje się m.in.: rozbudowę i modernizację SP 277 przy ul. Suwalskiej w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych (1 691 105 zł), rozbudowę Przedszkola nr 94 przy ul. Smoleńskiej 64 (1 697 000 zł), modernizację na oddział przedszkolny pomieszczeń szatni Przedszkola nr 123 przy ul. Syrokomli 26 (214 561 zł); modernizację Przedszkola nr 103 przy ul. Mokrej (194 320 zł). Dodatkowe środki  w wysokości 164 272 zł zostaną przeznaczone na realizacje projektów w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie - Comenius” oraz na projekt pn. Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu. Projekt uchwały zyskał pozytywną opinię komisji: edukacji i kultury, infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska oraz budżetu i finansów. W głosowaniu poparli go wszyscy obecni radni – 19 osób.

Również jednomyślnie, 19 głosami, podjęte zostały uchwały w sprawie wystąpienia do Rady m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz m.st. Warszawy nieruchomości, położonych na terenie dzielnicy Targówek: przy ul. Bardowskiego i przy ul. Samarytanka. Nieruchomość przy Bardowskiego ma być przeznaczona na budowę zbiornika retencyjno-rekreacyjnego, przy ul. Samarytanka – na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Drewnowskiego.

Inspiracją następnej uchwały były informacje o proponowanych zmianach w projektowaniu Trasy Świętokrzyskiej. Wszyscy obecni na sali radni (19 osób) głosowali za uchwałą, w której rada dzielnicy Targówek „oczekuje rozpoczęcia budowy Trasy Świętokrzyskiej, zgodnie z obowiązującą Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2013-2042 i wnosi o pilne przedstawienie harmonogramu budowy Trasy Świętokrzyskiej”.

Wyrażone w kolejnej uchwale negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji miejsc zbiórki i przetwarzania odpadów, w tym niebezpiecznych, w dzielnicy Targówek – zostało obszernie uzasadnione, m.in. analizą wydanych przez prezydenta Warszawy decyzji na  zbieranie lub przetwarzanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne na obszarze dzielnicy Targówek. Na 19 decyzji – 9 zostało wydanych wbrew zapisom Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Ponadto, przy ul. Ziemowita, w rejonie kościoła i zespołu szkół, ma być budowany zakład zbiórki i przetwarzania odpadów, także niebezpiecznych, z różnych rejonów kraju. Budzi to niepokój i sprzeciw mieszkańców. Projekt uchwały, pozytywnie zaopiniowany przez komisję infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska, został na sesji przyjęty jednomyślnie, 17 głosami.

W ostatniej podjętej na tej sesji uchwale (17 głosów), rada uznała za bezzasadną – z przyczyn faktycznych i prawnych – skargę pani J.M. na działania dyrektora SP nr 84 w konkursie ofert na 2014 rok o zapewnienie uczniom profilaktycznych świadczeń zdrowotnych.

W interpelacjach burmistrz Sławomir Antonik, jako „przedwczesne” określił informacje, że w SP nr 52 ma nie być „zerówek”.

Obrady trwały 4 godziny.          
 

K.