Obiektywny POradnik

Finał starań o metro na Białołękę

W najbliższych dniach władze miasta podejmą decyzję o dalszych losach budowy metra (pisząc te słowa decyzji jeszcze nie znam). Rozstrzygnie się, czy II linia metra na swym północnym odcinku zakończy się stacją Bródno, czy będzie wydłużona na teren Białołęki do stacji Grodzisk, a może nawet dalej. Na ostatniej sesji rady dzielnicy Białołęka zwołanej na wniosek radnych klubu Platformy Obywatelskiej, po raz kolejny jednogłośnie zostało przyjęte stanowisko popierające zmianę trasy II linii metra i utworzenie stacji metra „Grodzisk”, zlokalizowanej w dzielnicy Białołęka, jako stacji końcowej w ramach III etapu budowy II linii metra. W stanowisku radni wyrażają pogląd, że stacja „Grodzisk” powinna być zlokalizowana po północnej stronie Trasy Toruńskiej (S8), w rejonie węzła drogowego Trasy Toruńskiej (S8), przyszłej Trasy Olszynki Grochowskiej i ul. Głębockiej, w pobliżu terenów przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinnie, zgodnie z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego.

Tezy zawarte w stanowisku zostały oparte na analizie demograficznej, opracowanej przez urząd dzielnicy Białołęka w maju 2013 r. oraz na analizie chłonności Zielonej Białołęki, opracowanej w sierpniu 2013 r. przez Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Zgodnie z tym pierwszym dokumentem, na terenie Zielonej Białołęki było 22 tys.  zameldowanych mieszkańców oraz ponad 40 tys. faktycznie zamieszkałych (ponad 14 tys. punktów adresowych). Równocześnie odnotowano średni przyrost liczby zameldowanych mieszkańców: 17,9% rocznie (w latach 2002-2012), średni przyrost liczby uczniów w szkołach podstawowych: 18,5% rocznie (w latach 2002-2012), średni przyrost liczby oddanych lokali mieszkalnych: 12,6% rocznie (w latach 2008-2013). Z powodów ostrożnościowych oraz mając na względzie fakt, że ostatnie lata są obrazem szczególnie dynamicznego rozwoju Zielonej Białołęki, do dalszych analiz średni wskaźnik roczny przyrostu liczby mieszkańców obniżono do 11%. Na tej podstawie wyliczono, że w 2025 r. na Zielonej Białołęce będzie ponad 83 tys. zameldowanych mieszkańców. Liczba faktycznie zamieszkałych osób będzie z pewnością o kilkadziesiąt procent wyższa. Natomiast wspomniana analiza chłonności określiła realną chłonność obszaru Zielonej Białołęki na poziomie 180 tys. mieszkańców, a chłonność maksymalną na poziomie 300 tys. Co więcej, wg danych GUS, w ostatniej dekadzie Białołęka jest najbardziej dynamicznie rozwijającą się dzielnicą Warszawy i odpowiada za zdecydowaną większość przyrostu liczby mieszkańców całego miasta. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Białołęce miał miejsce 70% przyrost liczby mieszkańców, podczas gdy w całej Warszawie 17%, a w dzielnicach obserwuje się proces odwrotny, czyli spadek ilości mieszkańców.

Poza oczywistymi argumentami demograficznymi, należy także wspomnieć o strategicznym dla całego miasta znaczeniu utworzenia stacji metra „Grodzisk”, zlokalizowanej w Białołęce. Wiadomo zatem, że przebudowywana do standardu drogi ekspresowej Trasa Toruńska (S8), będzie główną bramą wjazdową z północno-wschodnich okolic Warszawy. Proponowana stacja metra „Grodzisk” znajdzie się przy jej skrzyżowaniu z ul. Głębocką oraz przyszłą wschodnią obwodnicą miejską, czyli Trasą Olszynki Grochowskiej. Powstanie tam wielki węzeł przesiadkowy z parkingami „Parkuj i Jedź”. Ma to olbrzymie znaczenie dla ograniczenia ruchu samochodowego w centrum Warszawy. Stacja „Grodzisk” zapewni też dodatkowe, bardzo duże potoki pasażerskie dla II linii metra, co z pewnością zwiększy jej efektywność ekonomiczną. Poza tym stacje metra, wraz parkingami „Parkuj i Jedź”, winny się stać ważnymi węzłami przesiadkowymi. Niestety, okolice planowanych stacji metra na Bródnie są już zabudowane i brak jest odpowiedniego miejsca pod takie inwestycje.

Argumenty te wyraziła także Rada Gminy Marki w swojej Uchwale z października 2013 r. w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie zmiany zapisów SUiKZP m.st. Warszawy, polegającej na zmianie trasy końcowego północnego odcinka II linii metra. Białołęcki samorząd zrobił wszystko, co mógł w ostatnich kilku latach w tej słusznej sprawie. Pozostaje mieć nadzieję, że nasze argumenty będą uwzględnione przez czynniki decyzyjne w m.st. Warszawa.

Paweł Tyburc (PO)
przewodniczący
Rady Dzielnicy Białołęka
 m.st. Warszawy
pawel.tyburc@wp.pl