Dialog o rewitalizacji Pragi

Marcowe posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Pragi Północ odbyło się tym razem w Urzędzie Miasta st. Warszawy na Placu Bankowym. Trzy kolejne dni poświęcono tam podsumowaniu spotkań warsztatowych na Targówku, Pradze Północ i Pradze Południe. Te trzy dzielnice mają uczestniczyć w Zintegrowanym Programie Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020.

Spotkanie 5 marca w całości dotyczyło hierarchizacji projektów tworzonych w ramach konsultacji tematycznych, przeprowadzonych na Pradze Północ. Zgłoszone problemy zostały pogrupowane w obszary interwencji. Znalazły się wśród nich: podnoszenie jakości przestrzeni publicznej i standardów technicznych budynków, tworzenie infrastruktury dla komunikacji rowerowej, rekreacyjno-sportowej, kulturalnej i edukacyjnej, wspieranie rozwoju społecznego, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, integrowanie społeczności lokalnej, działania regulacyjne w polityce czynszowej, czy promocja przedsiębiorczości.

Pewne trudności napotkano już na początku, próbując rozszyfrować postulaty uczestników poprzednich warsztatów, często wyrażone tylko zdawkowo, w postaci pojedynczych haseł. Doprecyzowanie ich po kilku miesiącach nie było zadaniem łatwym. W poszczególnych obszarach wyodrębniono problemy i propozycje ich rozwiązań, zarówno bardzo lokalne, jak i charakterystyczne dla dwóch lub wszystkich trzech dzielnic. Wszędzie uznano za ważne np. uruchomienie kursów zawodowych, budujących przyszłe kompetencje mieszkańców, stworzenie programu zakładającego pomoc rodzicom, czy tworzenie ładu w zakresie przestrzeni reklamowej oraz informacji miejskiej. Do najważniejszych zadań, bo zidentyfikowanych we wszystkich dzielnicach, należą też np. opieka, edukacja i inspiracja dzieci i młodzieży pozbawionych wystarczającej troski rodzicielskiej, aktywizacja osób starszych oraz stworzenie partnerstwa miasta z uczelniami warszawskimi, które dysponują wiedzą potrzebną urzędnikom.

Typowo praskie projekty zakładają poprawę estetyki i funkcjonalności podwórek, zwiększenie atrakcyjności Parku Praskiego i terenów nadwiślanych, z jednoczesnym naciskiem na ochronę ich walorów przyrodniczych czy rewitalizację ulicy Jagiellońskiej. Głosami uczestników spotkania stworzono hierarchię ważności przedstawionych zadań. Największą popularność zyskał pomysł uspokojenia ruchu na ulicy Targowej, wysoko oceniono też atrakcyjność propozycji stworzenia modelowych zielonych podwórek, wraz z instrukcją ich powielania w kolejnych miejscach. Zebrani zgłaszali wiele obaw co do przebiegu konsultacji. Wykorzystanie ich wyników w obecnej, bardzo chaotycznej formie do stworzenia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji uznano za przedwczesne. Przewodniczący DKDS Tomasz Peszke podkreślał pilną konieczność stworzenia rzetelnej diagnozy społecznej, która przede wszystkim powinna lec u podstaw przygotowywanej strategii. Strona społeczna zastrzegała też, że nie powinien być to finalny etap zbierania uwag i wniosków. Z pewnością wyniki tego warsztatu DKDS Praga Północ będzie chciał przeanalizować i zgłosić swoją opinię do nich.

Tymczasem harmonogram prac nad Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 jest bardzo napięty. Między 10 a 28 marca trwają spotkania z biurami miejskimi w sprawie realności realizacji zaproponowanych projektów i zadań. Strategia urbanistyczno-gospodarcza, m.in. dla ulicy Targowej, zostanie opracowana przy współudziale architektów z SARP-u. Wiceprezydent Olszewski zdradził, że miasto zamierza też wreszcie rozwiązać problemy Bazaru Różyckiego, w którego rewitalizacji pomoże Muzeum Historyczne Warszawy, odpowiadające za mające siedzibę po sąsiedzku Muzeum Warszawskiej Pragi. Uspokajał też, że wszelkie ustalenia będą weryfikowane przez komitet monitorujący, a następnie poddane ocenie społecznej. W kwietniu przewidziano kolejne warsztaty, tym razem skierowane do wszystkich mieszkańców, po których w maju, po zebraniu wszystkich materiałów nastąpi redakcja projektu programu. Konferencja podsumowująca realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 oraz prezentacja projektu Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 odbędzie się w czerwcu, zaś w lipcu i sierpniu jego konsultacje. Rada Warszawy będzie mogła projekt przegłosować we wrześniu, zapewne jeszcze przed wyborami samorządowymi...

Kr.