Konsultacje zmian

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to podstawowy dokument planowania miejscowego. Zapisy na temat przeznaczenia terenu, wysokości zabudowy, dróg i wielu innych parametrów przestrzennych są podstawą dla powstających na ich podstawie miejscowych planów zagospodarowania.

Zmiany w studium są uchwalane średnio co dwa lata, często na wniosek nowych właścicieli terenów, co – niestety - nie zawsze musi się wiązać z dobrem ogółu mieszkańców danej okolicy. Stąd tak ważny jest etap konsultacji proponowanych zmian, które tym razem obejmują około 100 miejsc, w tym wiele w prawobrzeżnych dzielnicach. Zauważalna jest w nich, z jednej strony, tendencja do podnoszenia maksymalnej wysokości zabudowy, z drugiej zaś - do obniżania klasy dróg. Obniżenie klasy drogi ul. Jagiellońskiej - na odcinku od Ronda S. Starzyńskiego do Trasy Armii Krajowej ma przekształcić ją z autostrady w ulicę miejską, a św. Wincentego i Głębockiej – na odcinku od ul. Odrowąża do Trasy Armii Krajowej zapewne wpłynie na skromniejszą skalę jej przebudowy, a więc mniejszych niedogodności dla mieszkańców i oszczędności w finansach miasta. Na wysoką, intensywną zabudowę, powyżej 30 m, studium ma zezwolić w Porcie Praskim, przeciwko czemu protestowali mieszkańcy Pragi na etapie procedowania miejscowego planu zagospodarowania.

Zmiana w studium zapewne odblokuje uchwalenie tego planu. Pod zabudowę mają zostać przeznaczone tereny kolejowe na Bródnie przy stacji Warszawa – Praga oraz poprzemysłowe po FSO nad Wisłą, na południe od Trasy Toruńskiej. Propozycje zmian obejmują również potrzebne inwestycje komunikacji miejskiej, jak przedłużenie linii tramwajowej w ulicach: Budowlanej, Św. Wincentego i Głębockiej, w kierunku północnym od Trasy Toruńskiej w rezerwie planowanej Trasy Olszynki Grochowskiej do trasy Mostu Północnego, ale także przedłużenie linii tramwajowej z pętli Annopol do ul. Płochocińskiej z przeniesieniem pętli w rejon hal targowych Marywilska. Od 3 kwietnia do 7 maja projekt zmian oraz prognozy są wyłożone w siedzibie Urzędu m.st. Warszawy, ul. Marszałkowska 77/79, w godz. od 8.00 do 16.00. Więcej informacji można znaleźć również na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej miasta stołecznego Warszawy – bip.warszawa.pl. Uwagi należy składać na piśmie do prezydenta m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego na adres: ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Termin składania uwag upływa do 28 maja.
 

Kr.