LXII sesja Rady dzielnicy Targówek

Odwołanie za tablety?

Informacje zarządu dzielnicy Targówek na temat zakupu tabletów dla radnych oraz projekt stanowiska ws. przekazania tabletów Zespołowi Szkół nr 34 przy ul. Mieszka I – te punkty były w porządku obrad LX, nadzwyczajnej sesji, zwołanej 1 kwietnia na wniosek 8 radnych klubu PO. Sesja się nie odbyła z powodu braku kworum: stawiło się tylko 7 radnych-wnioskodawców i przewodniczący rady. Ze względu na obecność tylko 8 radnych z klubu PO i przewodniczącego rady nie odbyła się również LXI, nadzwyczajna sesja 7 kwietnia.

Na LXII sesję, zwołaną 9 kwietnia na wniosek zarządu dzielnicy, przybyli radni ze wszystkich klubów. W porządku dziennym temat tabletów znalazł się po „Informacjach”, których udzielali goście: na temat Trasy Świętokrzyskiej i budowy II linii metra, a także po wprowadzonym na wniosek zarządu projekcie uchwały o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014.

Informacje dyrektora Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych, Alicji Piotrowskiej, nawiązywały do protestów Stowarzyszenia Mieszkańców Michałów wobec projektu przebiegu Trasy Świętokrzyskiej przez obszar parku: po rozmowach Stowarzyszenie skłoniło się przyjąć wariant spornego odcinka trasy, który będzie przeprojektowany. Przygotowywany jest program funkcjonalno-użytkowy Trasy Świętokrzyskiej. W maju ogłoszony zostanie przetarg.

Informacji na temat budowy II linii metra od stacji Dworzec Wileński do stacji Trocka oraz od stacji Trocka do stacji końcowej udzielali goście z Zarządu Transportu Miejskiego: Marek Młynarski z pionu inwestycji oraz Zbigniew Chęć – kierownik działu przygotowania i realizacji inwestycji. Decyzja w sprawie odcinka od Dworca Wileńskiego do stacji Trocka będzie wydana w okolicy czerwca. Jest możliwe, że prace rozpoczną się na początku 2016 roku. Odcinek od stacji Trocka do stacji końcowej nie jest jeszcze objęty projektowaniem. Wiele zależy od środków, jakie przyzna Unia Europejska oraz od analizy demograficznej. W związku z odmiennymi szacunkami demograficznymi dla Białołęki i Targówka, Centrum Komunikacji Społecznej zleciło wykonanie analiz i prognoz demograficznych dla całej Warszawy. Na tej podstawie podjęte będą decyzje.

Bez dyskusji, 19 głosami przy 4 wstrzymujących się, rada podjęła uchwałę o zmianie załącznika dzielnicy do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok. Zgodnie z wprowadzoną 2 kwietnia br. instrukcją, przeniesiono plan dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych, z zadania „Pozostałe wpływy z różnych opłat” do zadania „Wpływy z różnych dochodów” w dziale Gospodarka Mieszkaniowa w kwocie 300 000 zł i w dziale Administracja Publiczna w kwocie 34 800 zł.

Wymienione sprawy zajęły na sesji mniej niż godzinę, kolejne trzy godziny (z przerwami) – „Informacja na temat sposobu wykorzystania tabletów zakupionych na potrzeby urzędu dzielnicy”. Burmistrz Sławomir Antonik przedstawił obszerny materiał, zawierający odpowiedzi na 14 pytań, zawartych we wniosku o zwołanie nadzwyczajnej sesji 1 kwietnia, m.in. o proces decyzyjny zakupu tabletów, koszt zakupu tabletów i oprogramowania, tryb zakupu, koszt funkcjonowania wydziału obsługi rady przed zakupem tabletów i po ich zakupie.

Na wniosek Bartosza Szajkowskiego materiał został skserowany i rozdany radnym. Jędrzej Kunowski ocenił, że głównym animatorem zakupu tabletów był przewodniczący rady Zbigniew Poczesny, który nie informował rady o swojej aktywności w tym temacie na posiedzeniach zarządu dzielnicy.

W dyskusji wyrażano odmienne opinie na przykład co do tego, kto decyduje o tym, że rada dobrze pracuje; jakie decyzje burmistrz musi konsultować z radnymi. Padł zarzut o „wykrzywianie rzeczywistości”, potem o zakup telewizora do gabinetu przewodniczącego rady.

Obecna na sesji radna Rady Warszawy Iwona Wujastyk zwróciła uwagę na informację, zawartą w odpowiedzi na jej pismo do władz Warszawy: do biura informatyki nie wpłynęło żadne zapytanie w zakresie uzyskania akceptacji, dotyczącej zakupu systemu do obsługi Rady Dzielnicy Targówek.

Po znacznie przedłużonej przerwie na spotkanie klubów koalicji, Zbigniew Poczesny wznowił obrady. Radni klubu PO złożyli „wniosek o odwołanie Pana Zbigniewa Poczesnego z funkcji przewodniczącego rady w związku z przekroczeniem swoich uprawnień, wynikających ze statutu Rady Dzielnicy Targówek oraz występowaniem podczas posiedzeń zarządu dzielnicy w imieniu Rady Dzielnicy Targówek, bez uzyskania opinii i upoważnienia rady, nadużywając powierzonego stanowiska; ponadto uniemożliwianiem wykonywania statutowych prac wiceprzewodniczącym rady i przewodniczącym klubów.”

Zgodnie ze statutem, wniosek zostanie rozpatrzony na następnej sesji rady. Jej termin nie jest jeszcze znany.    

K.