LXIII i LXIV sesje Rady dzielnicy Targówek

Nocna zmiana władz

Wcześniej niż zapowiadano, 2 czerwca, ale o późnej godzinie (20.00), na wniosek 13 radnych kontynuowana była LXIII sesja rady dzielnicy, przerwana 28 maja. Wiceprzewodniczący Maciej Jamiński powierzył prowadzenie obrad najstarszej wiceprzewodniczącej, Małgorzacie Kwiatkowskiej, która ogłosiła przerwę do czasu uzyskania pisemnej opinii prawnej, czy ona może prowadzić sesję. Dwanaścioro radnych z klubów: Mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza oraz PiS wyszło z sali.

Radca prawny urzędu, Grzegorz Romanowicz wyraził opinię, że o prawomocności obrad decyduje kworum, a także cel i zasady, określone w statucie dzielnicy oraz przepisy ustawy o samorządzie gminnym, determinujące zakaz paraliżowania prac najwyższego organu dzielnicy poprzez ogłaszanie notorycznych przerw w obradach rady dzielnicy. Podany powód kolejnej przerwy w LXIII sesji był pozorny.

Przy obecności trzynastu radnych z klubów: Nasz Targówek i PO przyjęty został wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów: „W przypadku aktu odwołania przewodniczącego rady dzielnicy Targówek – wybór przewodniczącego rady dzielnicy” oraz „Informacje i wnioski”. W związku z wyczerpaniem porządku obrad LXIII sesja została zamknięta.

Po kilku minutach wiceprzewodnicząca rady Joanna Mroczek otworzyła LXIV sesję rady dzielnicy Targówek. Na wniosek Jędrzeja Kunowskiego przyjęto ustalenie, że nie będą ogłaszane przerwy dłuższe niż 10 minut, a do porządku dziennego, 13 głosami, wprowadzono „wybór  przewodniczącego rady”. Michał Jamiński, przewodniczący klubu radnych PO, zgłosił kandydaturę Krzysztofa Miszewskiego. Wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Jędrzej Kunowski, Anna Moczulska i Daniel Wargocki.

W tajnym głosowaniu wszyscy obecni radni opowiedzieli się za wyborem Krzysztofa Miszewskiego.
Gdy nowy przewodniczący dziękował za wybór, do sali wróciła grupa radnych, którzy wcześniej opuścili obrady.

Jędrzej Kunowski zgłosił, podpisany przez 13 radnych wniosek, by w przypadku odwołania burmistrza – kolejnym punktem porządku obrad było powołanie burmistrza. Mimo zgłoszonego przez Macieja Jankiewicza sprzeciwu, dotyczącego legalności kontynuowania obrad, wniosek poparło 13 radnych, 12 wstrzymało się od głosu. Kilkadziesiąt minut zajęła dyskusja na temat legalności zastosowanej procedury oraz wniosku o odwołanie burmistrza „w związku z utraceniem przez niego zaufania Rady Dzielnicy Targówek”. Burmistrz Sławomir Antonik zacytował tekst Porozumienia Klubu Radnych Niezależnych z Klubem Mieszkańców Targówka, Bródna i Zacisza z 2012 roku. Porozumienie nie zostało zerwane. To, co się dzieje, nazwał zdradą. Przypomniał osiągnięcia dzielnicy Targówek w kilku dziedzinach w roku 2013.

Do komisji skrutacyjnej zgłoszono 9 kandydatów. W wyniku dyskusji  i głosowania ustalono, że w 4-osobowym składzie będą przedstawiciele 4  klubów: Jędrzej Kunowski – PO, Urszula Suzdalcew – PiS, Anna Moczulska - Nasz Targówek, Małgorzata Zielińska – Klub MTBZ.

Po tajnym głosowaniu komisja przeliczyła głosy. Przewodnicząca Małgorzata Zielińska ogłosiła wynik: 13 głosów za odwołaniem burmistrza, 12 – przeciw.

Zgodnie z ustawą samorządową, uchwała o odwołaniu burmistrza jest równoznaczna z odwołaniem całego zarządu dzielnicy.

Sławomir Antonik podziękował wszystkim, z którymi współpracował. Przyjął podziękowania od Krzysztofa Miszewskiego i Małgorzaty Zielińskiej oraz licznie przybyłych na sesję dyrektorów placówek oświatowych Targówka i nauczycieli.

Tuż po północy, w imieniu Klubu Nasz Targówek, Danuta Winnicka zgłosiła kandydaturę Grzegorza Zawistowskiego na burmistrza dzielnicy. Kandydat wyraził zgodę i przez prawie godzinę odpowiadał na pytania radnych. Przypomniał, że rok temu przestał być burmistrzem nie w wyniku rezygnacji, lecz odwołania. Zapewnił, że koalicja założonego przezeń Stowarzyszenia „Nasz Targówek” i Klubu Radnych Nasz Targówek została zawiązana dla dobra dzielnicy, m.in. w celu działania na rzecz zmian w studium zagospodarowania przestrzennego, które pozwolą zrealizować wnioski dotyczące ul. Św. Wincentego, a także drugiej linii metra na Targówku. Najważniejsza jest współpraca z radą dzielnicy, a nie rozgrywki polityczne.

W imieniu klubów: MTBZ, PiS oraz radnych niezależnych Zbigniew Poczesny zgłosił  Sławomira Antonika jako kandydata na burmistrza.

Po wypełnieniu procedur tajnego głosowania Małgorzata Zielińska ogłosiła wyniki: kandydaturę Sławomira Antonika poparło 12 radnych, Grzegorza Zawistowskiego – 13 radnych.

Sławomir Antonik pogratulował zwycięzcy, Grzegorz Zawistowski podziękował radnym za oddane głosy, rywalowi – za kandydowanie.

Jako kandydatów na swoich zastępców burmistrz Zawistowski zaproponował: Grzegorza Gadeckiego, Janusza Janika, Wacława Kowalskiego i Dorotę Kozielską. Kandydaci krótko zaprezentowali swoje dokonania i plany. Odbyły się 4 tajne głosowania. Grzegorz Gadecki uzyskał 13 głosów – za, 11 – przeciw; Janusz Janik 14 – za, 8 – przeciw; Wacław Kowalski 13 – za, 9 – przeciw; Dorota Kozielska 13 – za, 7 – przeciw.

Przewodniczący rady odczytał uchwałę o wyborze zastępców burmistrza. O godzinie 3.30 ogłosił zamknięcie LXIV sesji Rady Dzielnicy Targówek.

K.