LVIII sesja Rady Dzielnicy Białołęka

Światowida przyjazna dla mieszkańców

Tradycyjnie i na tej sesji radni wystąpili o zwiększenie środków w załączniku do budżetu dzielnicy na ten rok. Planuje się zwiększenie o 295 tys. zł środków na działalność w sferze kultury, o 200 tys. zł na funkcjonowanie biblioteki publicznej, o 113 tys. zł na zasiłki i świadczenia pomocy społecznej, o 95 tys. zł na funkcjonowanie urzędu dzielnicy, 40 tys. na budynki komunalne przeznaczone do zbycia i zamiany.

Radni zaproponowali również wprowadzenie do budżetu nowych zadań – 100 tys. zł z przeznaczeniem na wyposażenie sali kinowej w Białołęckim Ośrodku Kultury m.in. w rzutnik cyfrowy, zwijany ekran i system nagłaśniający,  zwiększenie o kwotę 800 tys. zł środków dla szkoły podstawowej przy Hanki Ordonówny na zagospodarowanie terenu przylegającego do placówki, zwiększenie o 650 tys. zł środków na dodatkowe prace w szkole podstawowej przy Ceramicznej. Ponadto radni wnioskowali o wprowadzenie do budżetu nowego zadania na lata 2014-2017 – budowa szkoły podstawowej przy Myśliborskiej dla tysiąca uczniów i przeznaczenie na jego realizację łącznie nieco ponad 32 mln zł. Środki na ten rok to 150 tys. zł z przeznaczeniem na rozpoczęcie prac projektowych. Drugim z takich zadań jest budowa szkoły podstawowej przy Warzelniczej, przewidywana na lata 2014-2017 i przeznaczenie na jego realizację łącznie 32 mln zł. Środki w roku bieżącym w wysokości 150 tys. zł zostaną  przeznaczone na prace projektowe. Planowana szkoła to obiekt na minimum 1000 uczniów na jedną zmianę (40 oddziałów) wraz z zapleczem sportowym i świetlicowym.

Pozytywnie zaopiniowano propozycje prezydent Warszawy, dotyczące miejsc przeznaczonych do handlu obwoźnego w Białołęce. Pozytywną opinię otrzymało również sprawozdanie z działalności białołęckiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Skarga obywatelska, która wpłynęła do urzędu dzielnicy w kwietniu, została uznana za bezzasadną. Termin rękojmi i gwarancji dla przebudowy ulicy Smugowej był, wedle komisji rewizyjnej, terminem powszechnie stosowanym w Warszawie. Wykorzystanie drewna pozostałego po wycince również było zgodne z podpisaną umową. Zgodny z umową był też termin odbioru inwestycji.

Światowida będzie węższa – po dwa pasy ruchu w każdym kierunku (dwa pasy na nowej jezdni i dwa na starej), trzeci pas do parkowania, ścieżki rowerowe po obu stronach, dla bezpieczeństwa oddzielone od chodników, dużo zieleni (nasadzony będzie dodatkowy szpaler) i w środku linia tramwajowa, bez ekranów dźwiękochłonne. Szerzej na ten temat piszemy w tekście „Światowida jednak węższa”.

(egu)