LXV sesja Rady dzielnicy Targówek

W nowej obsadzie

17 czerwca sesję poprowadził, wybrany na przewodniczącego Rady Dzielnicy Targówek 2 czerwca, Krzysztof Miszewski – urodzony na Bródnie w 1980 r., radny  IV I V kadencji, wybrany z list Platformy Obywatelskiej, obecnie przewodniczący 4 komisji, sekretarz zespołu partycypacyjnego w dzielnicy Targówek, współpracujący z lokalnymi organizacjami społecznymi, szczególnie – zrzeszającymi seniorów.

Obrady zaczęły się od zgłoszonych przez Miłosza Stanisławskiego wątpliwości co do ważności sesji i legalności wyboru zarządu. Wątpliwości mieli też m.in. Andrzej Gapys i Zbigniew Poczesny.

W odpowiedzi na przesłane mailowo pytania Małgorzaty Kwiatkowskiej i Macieja Jankiewicza radca prawny urzędu Targówka Grzegorz Romanowicz wyraził na piśmie pogląd prawny, że „odwołanie z funkcji przewodniczącego rady nie determinuje konieczności przejmowania jego obowiązków przez najstarszego wiekiem wiceprzewodniczącego rady”.

Z pisma Andrzeja Balcerzaka, naczelnika wydziału w Urzędzie m.st. Warszawy wynika, że uchwały rady dzielnicy Targówek zostały ocenione w trybie nadzoru i nie stwierdzono w nich na tyle istotnych uchybień, by wdrożyć postępowanie nadzorcze.

Burmistrz Grzegorz Zawistowski poinformował, że członkowie zarządu dzielnicy posiadają uprawnienia od prezydenta Warszawy do pełnienia swoich funkcji; w przypadku niezgodności z prawem Hanna Gronkiewicz-Waltz wprowadziłaby postępowanie nadzorcze - nie uczyniła tego.

Podział opinii uwidocznił się w głosowaniach w sprawie przyjęcia protokołów z sesji: LIX, LXII i LXIII (cz. I i II). 4 głosowania dały ten sam wynik: 13 – za, 10 – przeciw.

Kolejnym punktem obrad była zmiana załącznika dzielnicowego Targówka do budżetu m.st. Warszawy na rok 2014, z autopoprawkami zarządu. W dokumencie tym założono m.in.: zwiększenie o 1 600 000 zł (m.in. z większych wpływów z podatków) dotacji przedmiotowej na ośrodek sportu i rekreacji, z przeznaczeniem na remont boiska piłkarskiego; przeniesienie kwot z innych zadań inwestycyjnych 1 340 036 zł – na budowę ulicy Potulickiej (odcinek ul. Lewinowska – ul. Perłowa); przeniesienie środków w wysokości 500 000 zł na powtórny przetarg na rozbudowę i modernizację SP nr 277 przy ul. Suwalskiej 29, w celu utworzenia oddziałów przedszkolnych; przeniesienie środków w wysokości 160 000 zł z zagospodarowania terenu kanałów: Zaciszańskiego i Drewnowskiego – na zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego, wraz z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego.

Informacji na temat proponowanych zmian w załączniku udzielili: Elżbieta Marecka – główny księgowy i wiceburmistrz Janusz Janik. Pozytywną opinię wyraziły komisje: budżetu i finansów; edukacji i kultury; bezpieczeństwa, promocji i inicjatyw lokalnych oraz infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska. Na pytania m.in. o koszt boiska w OSiR i akcje w Parku Rzeźby na Bródnie odpowiadali: dyrektor OSiR Paweł Michalec i burmistrz Grzegorz Zawistowski.

Uchwałę o przyjęciu zmian w załączniku poparło 14 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, przeciwnych nie było.
Po wyjaśnieniach wiceburmistrza Wacława Kowalskiego, również bez głosów przeciwnych, przy 18 – za i 3 wstrzymujących się, podjęta została uchwała, pozytywnie opiniująca projekt wykazu miejsc na terenie dzielnicy Targówek, na których dopuszcza się prowadzenie handlu obwoźnego, całorocznie i sezonowo, głównie w rejonie Cmentarza Bródnowskiego. Po szerokich konsultacjach i uzyskaniu pozytywnych opinii Zarządu Dróg Miejskich, zwiększono liczbę miejsc handlu o 36, jednocześnie zmniejszając ich powierzchnię z 40 m do 15-25 m.

Bez dyskusji, po wyjaśnieniach przewodniczącego komisji rewizyjnej, Jędrzeja Kunowskiego, 18 głosami, przy 3 wstrzymujących się, podjęto uchwałę, zatwierdzającą roczny plan tej komisji przez wpisanie do niej kontroli przeprowadzenia i rozliczenia inwestycji oświetlenia ulicy Rzewińskiej.

„Interpelacje i wnioski” zdominowała sprawa wyborów do Rady Osiedla Zacisze, które odbyły się14 czerwca. Obowiązek powiadomienia mieszkańców o takich wyborach, we właściwy sposób, z 14-dniowym wyprzedzeniem - spoczywa na przewodniczącym rady dzielnicy. W przypadku Zacisza brak odpowiedniego rozpropagowania informacji o wyborach zaowocował niską frekwencją – 38 osób. Co do winnego tej sytuacji, na sesji zdania były głęboko podzielone.            
 

K.