Odpadom - stop!

Od ponad roku mieszkańcy Targówka Fabrycznego i władze dzielnicy odbywają praktyczne szkolenia w zakresie m.in. ochrony środowiska i wpływu samorządu lokalnego na decyzje wyższych instancji.

Ważna lekcja tego wielobranżowego przedmiotu odbyła się 29 października 2013 r. podczas sesji Rady Dzielnicy Targówek. Wraz z radnymi duża grupa mieszkańców poznawała działalność zajmującej się zbieraniem odpadów firmy First Recycling przy ul. Bardowskiego 4 i jej starania o rozszerzenie działalności, a także negatywną opinię w tej sprawie zarządu dzielnicy oraz Rad Osiedli Zacisze i Targówek Fabryczny. Rada Dzielnicy Targówek podjęła uchwałę, negatywnie opiniującą rozszerzenie działalności First Recycling o przetwarzanie odpadów.

Decyzją z 28 listopada 2013 roku prezydent Warszawy udzieliła firmie First Recycling Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2 – zezwolenia jedynie „na zbieranie odpadów w Warszawie przy ul. Bardowskiego 4 – do 20 listopada 2023 roku.”

27 stycznia 2014 roku Rada Osiedla i Zarząd Targówka Fabrycznego zwróciły się do zarządu dzielnicy Targówek „o podjęcie zdecydowanych działań, aby nie powstawały na naszym osiedlu kolejne skupy złomów i sortownie odpadów komunalnych”. W piśmie przypomniano, że jest to teren zabytkowy, przewidziany do rewitalizacji, z nowym osiedlem mieszkaniowym Wilno, powstającym zbiornikiem retencyjno-rekreacyjnym i działającym tu od lat Zakładem Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej.

Apel nie był bezzasadny m.in. po tym, jak jesienią ubiegłego roku do mieszkańców dotarła wiadomość, że do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wpłynął wniosek firmy Segromet sp. z o.o. o zezwolenie na budowę przy ul. Księcia Ziemowita zakładu zbiórki i przetwarzania odpadów metalowych i innych.

W styczniu br. do władz dzielnicy Targówek zwróciły się: Zespół Szkół nr 34 i Szkoła Podstawowa nr 85 przy ul. Mieszka I 7 – z prośbą o interwencję w związku z zamiarem umiejscowienia na przyległym terenie przedsiębiorstwa skupu, składowania i przerobu złomu metali firmy Segromet, która ma siedzibę w Sokołowie Podlaskim. „Nie możemy się zgodzić na takie zagospodarowanie przyległego terenu, bowiem plany rewitalizacji Targówka na obszarze od torów kolejowych do ronda, obejmującej również teren Zespołu Szkół, zabytkowego kościoła p.w. Zmartwychwstania Pańskiego – kłócą się z umiejscowieniem w sąsiedztwie przedsiębiorstwa, zajmującego się uciążliwą produkcją i usługami” - stwierdzili, podpisani pod listami przedstawiciele Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i samorządu uczniowskiego. Zwrócili też uwagę na realne zagrożenie hałasem, uciążliwym zapachem, lokalizacją siedzisk gryzoni (np. szczurów), zwiększeniem natężenia ruchu samochodowego na ul. Księcia Ziemowita – jedynego połączenia podwarszawskich miejscowości z centrum. Poprosili o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, która uniemożliwi prowadzenie uciążliwej działalności usługowej czy produkcyjnej na terenie przyszkolnym.

Zaprotestowały także: rada i zarząd osiedla Targówek Fabryczny. „Jesteśmy zdziwieni i zaniepokojeni, że na terenie o zmienionym planie zagospodarowania przestrzennego (pozostawienie enklaw mieszkaniowych) i przeznaczonym do rewitalizacji oraz objętym opieką konserwatora zabytków, w sąsiedztwie Zespołu Szkół i przedszkoli, planowane jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia o nazwie „Budowa i uruchomienie zakładu zbiórki i przetwarzania odpadów metalowych, budowlanych i innych, wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Pismo skierowano do: naczelnika WOŚ Urzędu Targówka, Biura Ochrony Środowiska – Geologa Powiatowego. Biura Ochrony Środowiska ul. Starynkiewicza7/9, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Inspektora Sanitarnego m.st. Warszawa.

Pod sprzeciwem wobec planowanej inwestycji Segrometu zebrano 899 podpisów. Zarząd osiedla Targówek Fabryczny poinformował Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, że zgoda na tę inwestycję jest sprzeczna z realizowanym od kilku lat Programem rewitalizacji Warszawy, w tym – Targówka Fabrycznego.

Ponieważ stroną w działaniach na rzecz realizacji wniosków o inwestycje jest Urząd m.st. Warszawy, tam właśnie urząd dzielnicy Targówek skierował sprzeciw wobec wnioskowanej przez Segromet inwestycji – jako niezgodnej z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na pytanie, jakie są szanse na uwzględnienie sprzeciwu, wiceburmistrz Janusz Janik odpowiada: „Jeśli ktoś zainteresuje się okolicą, gdzie to ma być usytuowane – myślę, że mamy szansę wygrać. Naszymi sojusznikami są mieszkańcy Targówka i władze Warszawy, które zdają sobie sprawę, że tego typu działalność degraduje okolicę. W tym rejonie władze Warszawy prowadzą rewitalizację, która przywraca terenom dawną świetność.”

Kolejny problem dla mieszkańców i władz to działająca od trzech lat przy ul. Bukowieckiej firma EKO ABC Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, gromadząca odpady medyczne i weterynaryjne. Pozwolenie skończyło się w lipcu br. Firma wystąpiła do marszałka Województwa Mazowieckiego o nowe zezwolenie. W marcu br. zarząd osiedla Targówek Fabryczny wyraził zaniepokojenie i sprzeciw wobec planowanej działalności firmy EKO ABC przy ul. Zabranieckiej. Pod sprzeciwem zebrano 800 podpisów. Wystąpienie w tej sprawie, za pośrednictwem urzędu dzielnicy Targówek, skierowane zostało do departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
„Naszym zdaniem, działalność tej firmy w tym obszarze nie jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - mówi wiceburmistrz Janusz Janik. – We wrześniu wystąpimy z inicjatywą zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Liczymy na poparcie zarówno społeczności lokalnej, jak działających tu zakładów. Zależy nam m.in. na takim doprecyzowaniu zapisów, aby nie była możliwa ich inna interpretacja niż zamierzona przez uchwałodawcę”.

Firma EKO ABC wystąpiła o udzielenie zezwolenia na zbieranie zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych w pomieszczeniu przy ul. Zabranieckiej 21. Marszałek Województwa Mazowieckiego wydał decyzję odmowną. Spółka odwołała się do ministra środowiska, który 9 lipca utrzymał w mocy decyzję odmowną.

EKO ABC wystąpiło ponownie o zezwolenie na gromadzenie odpadów niebezpiecznych (medycznych i weterynaryjnych) w lokalizacji przy ul. Bukowieckiej.

Zarząd i Rada Osiedla Targówek Fabryczny zgłosiły również propozycję zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy: na terenach kolejowych w rejonie ul. Radzymińskiej, na działce za stacją STATOIL – na kategorię usługi i handel z funkcją mieszkaniową oraz w okolicach osiedla Wilno – na funkcję mieszkaniową wielorodzinną.

„Chcemy, by Targówek Przemysłowy był zielony, był przyjazny dla mieszkańców; by mieli oni możliwość spędzania tu wolnego czasu w bezpieczny sposób. Firmy niech działają na terenach, gdzie nie będą szkodziły mieszkańcom, niech będą dalej od szkół, boisk, przedszkoli, kościoła. Chcemy, by realizowany był Program Rewitalizacji”- mówi Hanna Nerć, przewodnicząca Rady Osiedla Targówek Przemysłowy.

Nasza redakcja zachęca mieszkańców, zwłaszcza kandydatów na radnych, by podejmowali działania, które nie pozwolą zamienić Targówka Przemysłowego w śmietnisko. Zachęcamy do kontaktów z Radą Osiedla, np. podczas dyżurów w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 10-11 w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Mieszka I 7.

Zofia Kochan