LXVI sesja Rady dzielnicy Targówek

Inwestycje i inicjatywy

Plon 3,5-godzinnej 66. sesji Rady Dzielnicy Targówek to 4 uchwały, podjęte po dyskusji nad proponowanymi poprawkami oraz informacja na temat budowy boisk przy SP 285 przy ul. Turmonckiej.

Część uchwałodawcza zaczęła się od projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy. W projekcie zwiększono dochody o kwotę 669 863 zł, którą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji rozliczyło się za, sfinansowaną przez Gminę Targówek w latach 2001-2002, dokumentację kanalizacji na Elsnerowie (etap III i IV). Odzyskaną kwotę przeznaczono na zadania inwestycyjne: przebudowę pomieszczenia kasowego w budynku urzędu dzielnicy Targówek (61 863 zł), modernizację schodów zewnętrznych, prowadzących do budynku urzędu (68 000 zł), budowę toalet publicznych w Parku Bródnowskim i w Parku Wiecha (460 000 zł) i budowę siłowni plenerowych przy ul. Tużyckiej i przy ul. Ossowskiego (80 000 zł). Projekt pozytywnie zaopiniowały komisje, uchwałę podjęto 16 głosami przy 4 wstrzymujących się.

Wiceburmistrz Janusz Janik udzielał wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, m.in. na temat zasadności tych inwestycji oraz ilości głosów, oddanych na projekty budżetu partycypacyjnego.

Inspiracją projektu kolejnej uchwały Rady Dzielnicy Targówek była uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie wystąpienia do rad dzielnic o wyrażenie opinii w sprawie projektowanych zmian statutów dzielnic. Głosami 11 radnych, przy 2 przeciwnych i 7 wstrzymujących się, podjęto uchwałę, zgodnie z którą: do statutu dzielnic dodano: tworzenie rad społecznych (w szczególności Rady Seniorów Dzielnicy, Młodzieżowej Rady Dzielnicy): posiedzenia zarządu dzielnicy są protokołowane, protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie zarządu; oświadczenia woli w zakresie zadań i kompetencji, przekazanych dzielnicy do wykonania, składa w imieniu m.st. Warszawy dwóch członków zarządu dzielnicy na podstawie pełnomocnictw Prezydenta; przed wyrażeniem opinii przeprowadza się konsultacje z mieszkańcami dzielnicy.

Gratulacje od kilku radnych za projekt kolejnej uchwały otrzymał zarząd dzielnicy, w tym jej inicjator wiceburmistrz Wacław Kowalski. W uchwale, podjętej jednomyślnie 18 głosami, Rada Dzielnicy Targówek wystąpiła do Rady m.st. Warszawy z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmiany uchwały, ustalającej zasady usytuowania w Warszawie miejsc sprzedaży i spożycia napojów alkoholowych. Zmiana ma polegać na zwiększeniu odległości punktów sprzedaży tych napojów z 50 do 100 m od ogrodzenia (w przypadku obiektów ogrodzonych) lub najbliższego ogólnodostępnego wejścia (w przypadku obiektów nieogrodzonych) do przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej i artystycznej.

Głosami 16 radnych przy jednym wstrzymującym się - z przyczyn proceduralnych uchylono uchwałę z 23 kwietnia w sprawie rozpatrzenia skargi państwa S. i A. O. na działania Zarządu Dzielnicy Targówek.

Obszernych informacji na temat boisk przy SP 285 udzieliła radna Iwona Wujastyk, która przypomniała, że kompleksowa modernizacja tych boisk, wpisana do WPI, planowana była już w poprzedniej kadencji. Wykonano dokumentację, inwestycji nie udało się zrealizować ze względów budżetowych, priorytetem było boisko przy SP 275 przy ul. Hieronima. Na początku roku Rada Rodziców SP 285 zebrała ponad 550 podpisów i skierowała pisma do zarządu i rady dzielnicy Targówek oraz do Prezydenta Warszawy z prośbą o zainteresowanie się fatalnym stanem technicznym boiska i wpisanie zadania do budżetu na rok 2014. Na sesji 28 X 2013 r. zarząd dzielnicy stwierdził, że nie ma na to teraz środków, a regulacja stanów prawnych gruntów nie została sprawdzona. Radna złożyła interpelację; z odpowiedzi wynika, że można na tym terenie przeprowadzić inwestycje. Boisko przy SP 285 znalazło się na liście inwestycji w placówkach oświatowych, przedstawionej przez burmistrza Targówka na spotkaniu z przewodniczącą komisji budżetu Rady m.st. Warszawy.

W zaproponowanym przez Prezydenta Warszawy projekcie zmian budżetu i Wieloletniej Prognozie Finansowej znalazły się zapisy o modernizacji boisk przy SP 285: 100 000 zł na rok 2014 – na opracowanie dokumentacji oraz 1 900 000 zł na realizację w roku 2015. Po pozytywnych opiniach komisji merytorycznych, 26 czerwca Rada Warszawy podjęła uchwałę w tej sprawie.

Co teraz? Iwona Wujastyk odpowiada: „Obecnie zarząd dzielnicy jest w trakcie opracowywania ze szkołą koncepcji funkcjonalnej i przygotowuje się do opracowania aktualnej dokumentacji. Do końca roku powinno być wszystko zrealizowane i powinniśmy zobaczyć szkic nowego boiska.

K.