Praga Północ

Nasza dzielnica zmienia się i pięknieje…

Plac budowy drugiej nitki metra każdego dnia wygląda inaczej. Ciąg komunikacyjny Al. Solidarności jest już prawie drożny. Na ul. Targowej trwają już prace wykończeniowe. A główny węzeł komunikacyjny ma być oddany za około 1,5 miesiąca. Praga Północ diametralnie zmienia się nie tylko w bezpośredniej okolicy Placu Wileńskiego. Przemiana objęła również Pragę I i Pragę II. Dzielnica po prostu pięknieje…

Lata realizacji: 2011-2012

Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I - w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Świętych Cyryla i Metodego, Jagiellońska. Środki zostały wygenerowane dla dzielnicy: na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców, podniesienie estetyki osiedla, zagospodarowanie zieleni.

Osiedle Praga I w kwartale ulic: Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa oraz słowiańskich Świętych Cyryla i Metodego - jest wpisane do rejestru zabytków województwa mazowieckiego i podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Teren przeznaczony pod realizację tej inwestycji położony jest wśród zabudowy mieszkaniowej osiedla Praga I. Jest ono pierwszym powojennym praskim osiedlem.  

Składa się głównie z dwu- i trzypiętrowych budynków. Okalają je ulice Św. Cyryla i Metodego, Jagiellońska, Ratuszowa i Targowa.

Osiedle Praga I zostało zbudowane w latach 1948-1952 na zlecenie Zakładu Osiedli Robotniczych - na dawnych terenach wojskowych, zlikwidowanych tuż po II wojnie. Projektantami osiedla byli Helena i Szymon Syrkusowie.
Cechami charakterystycznymi pierwszych postawionych tu budynków są: biała cegła „licówka” (zamiast tynku). Częściowo oszklone, jasne klatki schodowe oraz prześwity wsparte na słupach. Twórcy w swoim projekcie zakładali rozmieszczenie skwerów i przestrzeni zielonych pomiędzy budynkami. Dużo słońca i roślinności miało być przeciwnością ponurych podwórek „studni” - przedwojennych kamienic czynszowych. Dobrze uzbrojone tereny okazały się zbyt cenne, aby je zostawić na skwerki i tereny zielone. Dlatego w pierwszej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku pomiędzy budynkami osiedla postawiono dodatkowo kilka wyższych budynków z szarej cegły. Projektantami drugiej partii bloków byli Helena i Leszek Sołonowiczowie oraz Stanisław Solarski.

Obecnie w najmniej zmienionym kształcie zachował się układ przestrzenny podwórka pomiędzy budynkami zlokalizowanymi wzdłuż ul. Targowej (słynny „falujący” dom) i wzdłuż wewnętrznej, ślepej uliczki Kameralnej, wytyczonej w roku 1962, przy której znajdują się budynki przedwojenne: nr 1 – z 1930 r., nr 3 – z 1935 r.

W budynku wzdłuż ul. Jagiellońskiej mieszkańcy zabudowali prześwity powiększając mieszkania, pogarszając jednak warunki przewietrzania osiedla. Prześwity zachowały się w budynku usytuowanym wzdłuż ul. Cyryla i Metodego.
Skala zabudowy i charakter tutejszej architektury - na skutek dobudowy - jest bardzo niejednorodna i waha się od IV do IX kondygnacji.

Na terenie osiedla ponadto jest zlokalizowane - na wydzielonej działce - dwukondygnacyjne przedszkole. Pod względem wyrazu architektonicznego i układu urbanistycznego jest to obszar dość jednolity, o konsekwentnej jednak kompozycji urbanistycznej. W szczególności dotyczy to wspomnianego terenu wzdłuż ul. Targowej.

Tereny zieleni nie posiadają obecnie wyraźnej kompozycji przestrzennej lub też przez lata utraciły ją na skutek postępującej degradacji. Wyjątkiem jest niewątpliwie teren wzdłuż ul. Targowej. Dokładny opis znajduje się w części o gospodarce zielenią (rozdział II niniejszego opracowania).

Należy również podkreślić, że wewnętrzne podwórka zostały - zapewne na fali „mody” lat 70. i 80. w wielu przypadkach (nawet w całości) zalane asfaltem. Na terenie znajduje się wewnętrzny dojazd kołowy od ulicy Kameralnej do Św. Cyryla i Metodego w formie wąskiej – 3,0 m - uliczki osiedlowej oraz liczne tu „dzikie parkingi”, powodujące znaczne zniszczenia i degradację resztek zieleni. Będące nieestetycznym tworem, stwarzającym dużą uciążliwość dla mieszkańców osiedla.
Wzdłuż budynku przy ul. Jagiellońskiej wewnętrzna uliczka przebiega bezpośrednio przy schodach wejściowych do klatek schodowych budynku. Mieszkańcy wielokrotnie poruszali kwestię dojazdów kołowych i miejsc postojowych.
Prace rewitalizacyjne na osiedlu Praga I były podzielone na dwa etapy robót.

Pierwszy etap robót obejmował:

• wymianę powierzchni i modernizację istniejących ciągów pieszych i dojazdów kołowych, a także sankcjonuje, w uzasadnionych przypadkach, ścieżki piesze zwyczajowe. Wzdłuż uliczki dojazdowej wewnętrznej realizację nowych tras ciągów pieszych. Sama uliczka została poszerzona do szer. 4,0 m dla zapewnienia bezpieczeństwa dojazdów awaryjnych.

• Ponadto uporządkowano dzikie miejsca postojowe i wyznaczono je zgodnie z normami i wymaganiami prawa budowlanego. Zespoły miejsc postojowych nie przekraczają ilości 10 miejsc postojowych, przy założeniu zachowania odległości od okien 10 m i odległości pomiędzy nimi min. 10,0 m. Zaplanowano tam, gdzie jest taka możliwość, rozdzielenie ruchu pieszego od kołowego przed budynkami poprzez wydzielenie ciągów pieszych.

• Placyk przy dawnej fontannie i baseniku został przekształcony w klomby z trawami ozdobnymi o zgeometryzowanym układzie.

• Nawierzchnia ciągów pieszych wykonana została z uszlachetnionych płyt chodnikowych. Dojazdy kołowe, remontowane i modernizowane, mają nawierzchnię wykonaną  z uszlachetnionej kostki betonowej brukowej w kolorze szarym i antracytowym.

Drugi etap prac obejmował:

• wykonanie chodnika przy drodze wewnętrznej wzdłuż budynku Jagiellońska 44A z uszlachetnionej kostki betonowej i uszlachetnionych płyt betonowych,

• placu zabaw pomiędzy budynkami Kameralna 1, Kameralna 1A oraz Jagiellońska 44A. Nawierzchnia placyku zabaw wykonana z płyt z granulatu gumowego, obrzeża elastyczne, wraz z rozmieszczeniem ławek, śmietniczek, przyrządów zabawowych, miejsc postojowych zlokalizowanych pomiędzy budynkami Kameralna 3, Kameralna 1, Kameralna 1A i Cyryla i Metodego, Jagiellońska 44B i Jagiellońska 44A.

• Miejsca parkingowe usytuowane w obrębie podwórek zostały wykonane z ekopłyt betonowych ażurowych lub z kostki betonowej ażurowej, zagospodarowanie zieleni na terenie Osiedla Praga I.  

• Zaprojektowano też wyraźną kompozycję przestrzenną, nadano jej harmonijny charakter, wyeliminowano chaos i degradację kompozycji, spowodowaną przypadkowością nasadzeń. Kompozycja roślin podyktowana została także przyjętym programem funkcjonalnym terenu osiedla. Jego celem jest stworzenie miejsc o zróżnicowanym charakterze: dekoracyjnych, osłoniętych, izolacyjnych, służących wypoczynkowi.

• Projektowane są różnorodne gatunki roślin, uzupełniające i wzbogacające zieleń. Wybrano rośliny najbardziej odpowiednie do formowania zdecydowanych plam, szybko się rozrastające, tworzące zwartą okrywę, uniemożliwiającą rozwój chwastów, a zarazem znoszące dość dobrze niekorzystne warunki środowiskowe. Tworzą one kompozycję opartą na kontraście pokroju, wielkości, barwy ulistnienia, pędów i kwiatów.

Realizacja - 2014 rok:

Modernizacja Placu Hallera: roboty drogowe, oświetlenie, zieleń. Środki wygenerowane dla Dzielnicy Praga Północ na poprawę bezpieczeństwa i estetyki terenu tej części dzielnicy oraz na zapewnienie przyjaznego miejsca dla mieszkańców na rekreację i wypoczynek.

Plac Hallera znajduje się na obszarze układu urbanistycznego zespół „Osiedla Praga II” wpisanego do rejestru zabytków. Obecnie prowadzone tu są prace w zakresie przebudowy oświetlenia, wymiany nawierzchni wraz z odwodnieniem i elementami małej architektury.

Modernizacja ta obejmuje: rozbiórkę istniejących, zniszczonych elementów nawierzchni oraz regulację i zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury technicznej, roboty ziemne: np. postawienie nowych słupów oświetleniowych z latarniami oraz ułożenie linii kablowych oświetlenia z jednoczesnym uporządkowaniem geometrii chodników, a także wymianę zniszczonej nawierzchni na nową (z płyt betonowych o wymiarach 35x35 cm), uzupełnianych fragmentarycznie kamienną kostką granitową.

Realizowany jest gruntowny remont elementów istniejącej fontanny: m.in. basenu fontanny, wymiana i konserwacja rzeźby fontanny wraz z modernizacją i wykonaniem jej oświetlenia oraz wymiana nawierzchni placu zabaw. Do niedawna był tu piasek, który zastąpiony został sztuczną trawą Realizowana jest również wymiana elementów małej architektury, tj. ławek, koszy na śmieci i koszy na psie odchody. Planowane jest całkowite uporządkowanie przyległego terenu, również poprzez zagospodarowanie zieleni i nasadzenia nowych roślin.

Planowany termin zakończenia prac 30.09.2014 r.
Materiał informacyjny Urzędu Dzielnicy Praga Północ