LXIII sesja Rady dzielnicy Białołęka

Zmiany, zmiany

Radni podjęli uchwałę wygaszającą mandat Moniki Drojewskiej, która wcześniej się go zrzekła, ze względu na to, iż otrzymała propozycję dyrektorowania białołęckiemu przedszkolu nr 414. Decyzja radnej pociągnęła za sobą konsekwencje w postaci kolejnych uchwał dotyczących zmian składu komisji rewizyjnej, a ściślej jej powołania w nowym składzie, a także powołania nowego przewodniczącego komisji, jako że Monika Drojewska była przewodniczącą tej komisji. Następcą radnej na stanowisku przewodniczącego komisji rewizyjnej został Zbigniew Madziar.

Tradycyjnie głosowano również nad zmianami w budżecie, polegającymi tym razem na zwiększeniu planu dochodów o 35 tys. zł, które to środki uzyskano z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych. Środki te zostaną przeznaczone na zakup usług serwisowych dla szkół.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy Mostu Północnego na odcinku od nurtu Wisły do Modlińskiej i plan miejscowy Henrykowa, a także zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap I. W ostatnich dwóch przypadkach pozytywna opinia nie była bezwarunkowa. W przypadku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Henrykowa radni zastrzegli m.in., by miasto uwzględniło ewentualne roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości, jako że dzielnica nie dysponuje odpowiednimi środkami na ten cel, a także by dopuszczono na części obszaru Henrykowa usługi związane z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży, czy też usługi zdrowotne i z zakresu pomocy społecznej.

W przypadku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy – etap I, radni zastrzegli, że zlikwidowane mają być składowiska i miejsca segregacji odpadów komunalnych, znajdujące się między Marywilską, Płochocińską, bocznicą kolejową od strony wschodniej i ogrodzeniem terenu od strony północnej. Drugie z poczynionych zastrzeżeń dotyczyło obniżenia klasy drogi z głównej (G) na zbiorczą (Z) dla fragmentu trasy Mostu Północnego w rejonie ulicy Chudoby, na odcinku od planowanego węzła trasy Mostu Północnego z Trasą Olszynki Grochowskiej, do granic miasta. Według informacji otrzymanych przez radnych w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy, po minięciu granicy miasta, w Markach, ten odcinek drogi ma obniżoną klasę z głównej na zbiorczą. „Podobnie jak władze Marek, Rada Dzielnicy Białołęka nie widzi potrzeby lokalizowania w tym miejscu, pośród niskiej zabudowy jednorodzinnej, drogi tranzytowej o tak wysokich parametrach jak G.” - piszą w uzasadnieniu do uchwały białołęccy radni.

(egu)