Związek aktywnych seniorów

Oddział Rejonowy Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów działa już 15 lat. 22 czerwca 1999 roku Zarząd Oddziału Województwa Stołecznego Warszawskiego uchwalił powołanie Oddziału Gminnego Warszawa Targówek oraz Jana Kostrzewskiego na pełnomocnika, kierującego działalnością oddziału. Nieco wcześniej, 6 kwietnia 1998 roku przewodniczący Grupy Inicjatywnej inż. Remigiusz Sikora, w imieniu Zarządu Warszawa Praga Północ, reaktywował na Bródnie działalność koła nr 11, które 22 czerwca zostało przekształcone w Oddział Gminy Warszawa Targówek. 22 lipca 1999 roku odbyło się I Walne Zebranie członków Oddziału Gminnego, na którym wybrano zarząd w składzie: Jan Kostrzewski – przewodniczący oraz wiceprzewodniczący: Remigiusz Sikora i Marian Niewiarowski, a także komisję rewizyjną i 3 komisje: socjalno-bytową; zdrowia i opieki społecznej; kultury i wykorzystania czasu wolnego. Na początku 2001 roku oddział miał 390 członków, na końcu roku – 501. 11 czerwca 2003 roku Zjazd Delegatów Oddziału powołał nowy zarząd, na czele którego stanął inż. Remigiusz Sikora. 28 lutego 2014 roku Remigiusz Sikora zrezygnował z tej funkcji. Do 28 kwietnia pełniła ją Kazimiera Owczarek. Od 9 maja przewodniczącym Zarządu Rejonowego Targówek PZERiI jest Witold Harasim, którego poprosiliśmy o rozmowę.

Jak Pan ocenia działalność oddziału i jego zarządu w minionym 15-leciu?

Bardzo wysoko. Intensywny rozwój doprowadził do tego, że funkcjonowało 16 kół. Dopiero w 2009 roku 6 kół z Białołęki otworzyło własny oddział. Pozostaliśmy przy 11 kołach: 10 na Targówku i kole nr 11, które bardzo dobrze działa na terenie dzielnicy Praga Północ. Myślę, że w przyszłym roku uda nam się powołać koło na terenie Targówka Fabrycznego. Będziemy też czynić starania, by seniorzy z Pragi Północ, nie zrzeszeni w naszym związku, także utworzyli koło. Minione 15 lat to okres bardzo bogaty zarówno od strony ilościowej, jak i programowej działalności, także w formie pomocy dla emerytów, rencistów i inwalidów. Ponad rok temu zanikła, bardzo rozwinięta w poprzednich latach, pomoc żywnościowa dla członków oddziału w trudnej sytuacji materialnej. Podjęte przez Zarząd Główny działania dają nadzieję, że ta forma pomocy zostanie przywrócona. Wielu członków naszego związku nie stać na udział w takich formach, jak organizowane turnusy rehabilitacyjne, wyjścia do teatru, kina czy na imprezy, mimo że nie są one bardzo kosztowne, a nasi członkowie mogą z tego korzystać po preferencyjnych cenach. Tyle o przeszłości. Obecnemu zarządowi w skład którego oprócz mnie, wchodzą: Marek Zakrzewski (wiceprzewodniczący), Marta Kwiecień (skarbnik) i Hanna Szczekutek (sekretarz) – nie pozostaje nic innego, jak podtrzymać dobrą linię i dobrą działalność oddziału rejonowego.

Ilu członków liczy oddział?

W szczytowym okresie (11 kół) było ok. 1600, teraz mamy ponad 900 członków.

Proszę opowiedzieć o formach Waszej działalności.

Corocznie organizujemy 2 wydarzenia: w kwietniu Światowy Dzień Inwalidy, w październiku lub listopadzie Światowy Dzień Seniora, który w bieżącym roku będzie połączony z obchodami 15-lecia oddziału, które odbędą się 24 października. Tradycyjnie organizujemy wyjazdy na Noc Kupały. Co roku, w ostatnich dniach sierpnia organizujemy Pożegnanie lata; także – wycieczki krajowe i zagraniczne. Wspieramy nie tylko członków związku: pomagamy wszystkim seniorom załatwić legitymacje na ulgowe przejazdy kolejowe. Będziemy się starali rozwijać współpracę z wieloma podmiotami, z którymi mamy podpisane porozumienie, np. z SZPZLO Targówek. W niedługim czasie, dzięki decyzji zarządu dzielnicy i przy pomocy samorządu Targówka, podpiszemy z Zarządem Gospodarki Nieruchomościami umowę na najem lokalu przy ul. Św. Wincentego 85. Jest nam bardzo potrzebny. Umożliwi działania 3 sekcji komisji kultury: manualnej (osoby o uzdolnieniach malarskich); wokalno-instrumentalnej; słowa mówionego i pisanego.

Które koło jest najbardziej aktywne?

Z mojej, stosunkowo niedługiej obserwacji, wynika, że w kole nr 2 na bardzo wysokim poziomie funkcjonuje sfera twórczo-medialna, dzięki Markowi Zakrzewskiemu oraz licznej grupie poetek. Aktywni są członkowie koła nr 11, które podczas Nocy Kupały zdobyło I miejsce w 4 konkursach.

Jako radny 4 kadencji – które ze swych dokonań uważa Pan za szczególnie ważne?

Jako przewodniczący komisji, zajmującej się rozwojem, najpierw walczyłem o zamknięcie ulicy Korzona przy skwerze Wiecha. Później, przy pomocy burmistrza Janika, walczyłem, by ulica Pratulińska nie przebiegała przez teren, który obecnie jest Parkiem Wiecha. Udało się doprowadzić do 2-krotnego powiększenia terenu, który nazywał się skwer Wiecha; obecnie są to ponad 3 hektary pięknie urządzonego Parku Wiecha. Bardzo boleję nad dużym stanem dewastacji tego terenu. Nie ustanę w walce o monitoring Parku Wiecha; bez tego nadal będziemy ponosić poważne straty.

Będzie Pan startował w wyborach do rady dzielnicy. Czy pełnienie funkcji radnego może być przydatne w działalności w PZERiI?

Przewodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI jest przyjmowany przez władze i organy samorządu, ale mając mandat radnego nie musi się specjalnie zapowiadać, bo jest funkcjonariuszem tegoż samorządu. Poczynając od fizycznych udogodnień (klucz do budynku, miejsce na parkingu), radny ma znaczne ułatwienia, jeśli chodzi o funkcjonowanie, ale również status. Ta podwójna rola może mieć duże znaczenie w kontaktach zarówno na terenie dzielnicy, miasta i z organami państwowymi, a co za tym idzie – pomóc w załatwianiu istotnych problemów coraz większej grupy seniorów.


Dziękuję za rozmowę, która odbyła się w siedzibie Oddziału Rejonowego Targówek przy ul. Prałatowskiej 4. Tu pełnione są dyżury we wtorki i czwartki w godz. 11 -14.

Rozmawiała Zofia Kochan