LXIX sesja Rady dzielnicy Targówek

Wieczorową porą

20 października obrady zaczęły się, tradycyjnie, od przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji. Potem radni wysłuchali informacji projektantów firmy ILF Consulting Engineers na temat północno-wschodniego odcinka II linii metra ze stacjami: Targówek 1 (Pratulińska/Ossowskiego) i Targówek 2 (Pratulińska/Trocka) i układzie drogowym na miejscu obecnego bazaru na ul. Trockiej. Radni pytali m.in. o wentylację metra, powierzchnię handlową, budowę parkingów i termin rozpoczęcia prac.

Ponad godzinę zajęła dyskusja nad projektem uchwały o powołaniu Rady Seniorów Dzielnicy Targówek. Kontrowersje budziła propozycja zapisu w statucie, że w skład 11-osobowej Rady, oprócz 8 przedstawicieli wybranych przez mieszkańców, wchodzą osoby wskazane przez: Dzielnicową Komisje Dialogu Społecznego, Radę Dzielnicy i zarząd Dzielnicy. Agnieszka Kaczmarska zaproponowała, by cały skład był wybierany przez mieszkańców. Głos zabrali zaproszeni na sesję goście: Witold Harasim - przewodniczący Oddziału Targówek Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów; Agnieszka Miśkiewicz - przewodnicząca Dzielnicowej komisji Dialogu Społecznego i Regina Głuchowska - prezes Oddziału Bródno Towarzystwa Przyjaciół Warszawy.

Propozycję Agnieszki Kaczmarskiej poparło w głosowaniu 11 radnych, 12 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Za uchwałą o utworzeniu Rady Seniorów Dzielnicy Targówek opowiedziało się 24 radnych, 1 był przeciw.

Po tym punkcie przewodniczący Rady Krzysztof Miszewski przekazał prowadzenie obrad Maciejowi Jankiewiczowi.
Projekt uchwały o zmianie załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2014 rok, pozytywnie zaopiniowany przez 5 komisji, został przyjęty jednomyślnie, 23 głosami. Zapisano w nim m.in. dodatkowe środki, przekazane do dyspozycji dzielnicy (80 623 zł), zwiększenie środków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli (1 504 000 zł), zagospodarowanie terenów zieleni wzdłuż Kanału Bródnowskiego wraz z budową zbiornika retencyjno-rekreacyjnego (160 000 zł).

Gorącą, ponadgodzinną dyskusję wywołał załącznik Dzielnicy Targówek do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na rok 2015. Zwrócono uwagę, że proponowany budżet na 2015 rok jest niższy niż budżet na rok 2014, a Targówek został potraktowany gorzej niż inne dzielnice. W uchwale, przyjętej 15 głosami, przy 9 przeciwnych – wyrażono pozytywną opinię, ale z uwzględnieniem zwiększenia środków finansowych o 11 000 000 zł na wydatki bieżące (m.in. 6 mln zł na wynagrodzenia osobowe dla pracowników placówek oświatowych i dotacje dla placówek niepublicznych; 3 mln zł na remonty placówek oświatowych oraz 1 690 000 zł na wydatki majątkowe (m.in. budowę ulic: Przewoźników, Wieczorowej, Karkonoskiej, Bardowskiego, Czarna Droga, Pospiesznej, Codziennej).

Kolejne dwie uchwały dotyczyły projektów uchwały Rady Warszawy w sprawie zmiany stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek na rok 2014 i 2015. W związku z wyższymi niż prognozowano kosztami udostępnienia obiektów OSiR na cele sportowo-rekreacyjne, konieczne okazało się podwyższenie dotacji dla OSiR w 2014 roku o 250 000 zł (łączna dotacja 1 672 496 zł). Za przyjęciem uchwały głosowali wszyscy obecni radni – 23 osoby. Taki sam wynik dało głosowanie uchwały o ustaleniu stawek jednostkowych dotacji dla OSiR na rok 2015. Łączna dotacja wyniesie 1 922 496 zł.

Projekt ostatniej uchwały dotyczył rozpatrzenia skargi pana W.S. na działania Renaty Gąsior – dyrektora Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Targówek. Wcześniej sprawą zajmowała się komisja rewizyjna. W dyskusji na sesji zgłoszono kilka wątpliwości i poprawek, które zostały przyjęte w głosowaniu (19 – za, 1 wstrzymujący się). W przyjętej zgodnie (21 głosów) uchwale uznano skargę pana W.S. na działania Renaty Gąsior za zasadną z przyczyn naruszenia kodeksu etycznego (zatrudnienie przyrodniej siostry w Dzielnicowym Biurze Finansów Oświaty Targówek na stanowisku samodzielnego referenta, co narusza normy moralne i Kodeks Etyki Urzędu m.st. Warszawy). Z projektu uchwały skreślono paragraf 2 „Uznaje się za bezzasadną skargę p. W.S. na działanie p. Renaty Gąsior z przyczyn faktycznych i prawnych”.

W końcowej części sesji radni zgłaszali interpelacje i pytania, m.in. o przyszłoroczny, VII rajd Szlakiem Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, remont Arena Varsovia, szkolenie strażaków, rozpowszechnienie filmu „Korespondent Bryan”. Rozpoczęta o godz. 16.30 sesja zakończyła się ok. 22.30.

K.