LXX sesja Rady dzielnicy Targówek

Wokół zmian

20 października odbyły się 2 sesje. Pierwsza zaczęła się od wniosku zarządu dzielnicy o wprowadzenie do porządku dziennego projektu drugiej uchwały oraz stanowiska.

Projekt pierwszej uchwały dotyczył „Zaopiniowania wstępnego projektu uchwały, zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania dzielnicom niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy”. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie uchwały kompetencyjnej do obowiązujących przepisów.

Zgłoszone na sesji uwagi do 24-stronicowego dokumentu, z zaznaczonymi zmianami, dotyczyły m.in. odprowadzania wód opadowych, administrowania miejską siecią kanalizacyjną, sprzedaży alkoholu, zmian kompetencyjnych. Odpowiedzi udzielał burmistrz Grzegorz Zawistowski i wiceburmistrz Wacław Kowalski. O zróżnicowaniu opinii radnych świadczą wyniki głosowania uchwały: 11 – za, 9 – przeciw.

Zgodność zapanowała po prawie godzinnej dyskusji nad projektem załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2014 autopoprawką, o której poinformowała skarbnik Targówka Elżbieta Marecka: o godz. 15.00 (półtorej godziny przed rozpoczęciem sesji) Targówek otrzymał przyznane przez Biuro Edukacji środki finansowe w wysokości 1 miliona złotych na realizację zadań w obszarze oświaty i edukacji. Założenia wstępne musiały być podane w ciągu godziny, wstępny podział potwierdzony do godz. 9.00 następnego dnia. Zarząd Targówka zaproponował następujący podział: 297 589 zł na wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych placówek oświaty, 652 000 zł na remonty placówek oświatowych, 38 000 zł na wydatki rzeczowe oraz 12 411 zł na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych placówek oświaty. Uchwałę poparło 13 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

Również po godzinnej dyskusji, wszyscy obecni radni (22 osoby) głosowali za przyjęciem „Stanowiska w sprawie poparcia wniosku mieszkańców Zacisza w celu utrzymania kursowania linii 512 do centrum miasta”. To wyraz protestu wobec decyzji Zarządu Transportu Miejskiego, zmieniającej przebieg trasy tego autobusu. Jędrzej Kunowski poinformował, że za utrzymaniem linii 512 do centrum podpisało się 1700 mieszkańców. Przyjęty został wniosek formalny, zgłoszony przez Zbigniewa Poczesnego o „przywrócenie trasy linii 512 do Dworca Centralnego”. Uchwała przewiduje też podjęcie działań w celu wybudowania nowej pętli 512 i przeprowadzenie badań preferencji komunikacyjnych mieszkańców całej dzielnicy. Oprócz radnych glos zabrał dyrektor Andrzej Franków z ZTM, który poinformował o przeprowadzonych konsultacjach, w wyniku których m.in. uruchomiono linię 356. Zapowiedział, że po otwarciu II linii metra ZTM będzie obserwować zachowania pasażerów i ewentualnie wprowadzać zmiany.