Dialog o budżecie partycypacyjnym i otwartych konkursach

W listopadzie odbyły się aż dwa posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ, co było wymuszone bliskimi terminami na zaopiniowanie projektów ogłoszeń w sprawie konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, sportu oraz kultury.

Po zapoznaniu się z projektami ogłoszeń, stwierdzono, że we wszystkich przedstawiono wyłącznie uzasadnienie formalne. Zabrakło uzasadnienia merytorycznego dla przyjęcia proponowanych zadań, w tym odpowiedzi na pytanie, jak proponowane zadania wpisują się w miejskie strategie.

Komisja w swych stanowiskach dotyczących ogłoszenia konkursów otwartych na realizację zadań publicznych postulowała dokonanie przez władze dzielnicy analizy skuteczności i celowości wydatkowania środków budżetowych na proponowane zadania. Zwrócono też uwagę, że w procedurze rozpatrywania ofert nie przewiduje się oceny eksperckiej ani wypełniania przez członków komisji konkursowej indywidualnych kart oceny projektów, co zwiększa zakres uznaniowości w ocenie wniosków, a więc zmniejsza przejrzystość procedury konkursowej.

Dodatkowe zestawienie, które potwierdziło zasadność zgłaszanych przez komisję wątpliwości, otrzymano na razie tylko z wydziału kultury. Wynika z niego, że wydatki na otwarte konkursy ofert w zakresie kultury i sztuki spadły z poziomu 350 tys. zł w roku 2010 do poziomu 50 tys. zł w roku 2014 i 2015, czyli aż siedmiokrotnie. A tymczasem w roku 2015 4/5 wydatków - 40 tys. zł zarząd dzielnicy zamierza przeznaczyć na jedną jedyną imprezę - „Praskie Lato 2015” w Parku Praskim. Stanowisko zaprezentowane przez przewodniczącego prezydium DKDS Tomasza Peszke zostało jednogłośnie przyjęte przez stronę społeczną, przy sprzeciwie części urzędników.

Również jednogłośnie przyjęto uchwałę, wzywającą Zarząd Dróg Miejskich do przywrócenia przejścia dla pieszych przez Al. Solidarności na wysokości ulicy Rzeszotarskiej, ustanowionego na czas budowy metra. Przejście zostało zlikwidowane, tymczasem ruch pieszy odbywa się tam nadal, ponieważ na długości ponad kilometra nie można się legalnie przedostać przez Al. Solidarności. Jest to sprzeczne z miejską strategia transportową, zakładającą pierwszeństwo w poruszaniu się pieszych w śródmiejskiej strefie miasta. A Praga należy do funkcjonalnego Śródmieścia. Komisja w swojej uchwale wnioskuje ponadto do ZTM o przywrócenie przystanków autobusowych przy Rzeszotarskiej.

Na pierwszym z posiedzeń przypomniano także niektóre ze zwycięskich projektów pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego (dwa dotyczące usprawnień rowerowych i koncepcję instalacji sieci wi-fi na Pradze). Pytanie do wydziału infrastruktury dotyczyło możliwości rozpoczęcia procedur pozyskania niezbędnych opinii i sporządzania projektów wykonawczych jeszcze w tym roku, ze względu na złożoność zawartych w nich działań. Projekty rowerowe ponadto powinny zostać zrealizowane na tyle szybko, aby dało się z nich skorzystać w nadchodzącym roku, a nie w grudniu, kiedy finalizowana jest większość inwestycji budżetowych. Podkreślano potrzebę udziału w dalszych pracach zarówno autorów projektów, jak i przedstawicieli DKDS. Okazuje się, że realizacja poszczególnych zadań jest bezpośrednio związana z uchwaleniem budżetu na przyszły rok. Być może, prace przygotowawcze uda się rozpocząć, po jego przyjęciu, jeszcze w tym roku.

Kr.