LXV sesja Rady dzielnicy Białołęka

Ostatnia w tej kadencji

To była ostatnia sesja Rady Białołęki w kadencji samorządu 2010-2014. Warta odnotowania, zważywszy na uchwały dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Radni zaopiniowali projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowodworów Południowych. Zarząd dzielnicy opatrzył projekt uwagami dotyczącymi m.in. zapewnienia w budżecie miasta środków na ewentualne, przyszłe roszczenia odszkodowawcze właścicieli nieruchomości, jako że dzielnica nie dysponuje takimi środkami. Druga uwaga dotyczyła  lokalizacji usług w parterze budynków wielorodzinnych, a ściślej zapewnienia dla tych usług miejsc parkingowych z bezpośrednim dostępem do dróg publicznych, nie zaś wyłącznie miejsc parkingowych zlokalizowanych na terenie zamkniętym, np. na parkingach podziemnych; dopuszczenie usług w budynkach wielorodzinnych o małych gabarytach, nie zaś wyłącznie w budynkach jednorodzinnych.  

Kolejne uwagi dotyczyły spraw bardziej szczegółowych: dopuszczenia budowy płaskich dachów na budynkach wielorodzinnych o małych gabarytach przy ulicy Ordonówny czy dopuszczenie lokalizowania zatok postojowych w ulicy Oczary.

Radni pozytywnie zaopiniowali zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego osiedla Białołęka Wieś. Zmiany są konieczne ze względu na planowaną budowę nowego bloku gazowo-parowego o mocy ok. 450 MWh, który będzie zlokalizowany na terenie Elektrociepłowni Żerań. Wybudowanie bloku gazowego na Żeraniu jest zadaniem zapisanym w uchwale „Polityka Energetyczna m.st. Warszawy do roku 2020”.

I na zakończenie, z pewnymi uwagami, zaopiniowano projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania dzielnicom do wykonywania niektórych zadań i kompetencji miasta. Uwagi do projektu dotyczyły m.in. budowy, przebudowy, remontów, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych oraz zarządzania nimi, a także finansowania tych zadań, które powinno należeć do kompetencji zarządcy terenu, na którym jest zlokalizowana droga, a w przypadku braku zarządcy - do właściciela terenu.

(egu)