LXXII sesja Rady dzielnicy Targówek

Podsumowanie

6 listopada komisje Rady Dzielnicy Targówek przedstawiły sprawozdania ze swej działalności.

Komisja bezpieczeństwa, promocji i inicjatyw lokalnych, licząca 8 radnych, odbyła 35 spotkań, podjęła 41 uchwał – poinformował przewodniczący Marcin Skłodowski. Tematem spotkań były m.in.: budżet dzielnicy, kampania „Nie jestem obojętny. Widzę, działam”, sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej, współpraca z Oddziałem Rejonowym PZERiI, program „Bezpieczny Senior”, utworzenie Rady Seniorów Targówka.

Przewodnicząca Danuta Winnicka przedstawiła dokonania 19-osobowej komisji edukacji i kultury: 70 posiedzeń, podczas których podjęto 67 uchwał, dotyczących opiniowania edukacji i kultury na poszczególne lata kadencji, zmian załącznika budżetowego, inwestycji oświatowych, realizacji kolejnych etapów Parku Rzeźby. Dwukrotnie członkowie komisji odwiedzili wszystkie placówki oświatowe w celu poznania ich potrzeb remontowych i inwestycyjnych oraz doposażenia; odwiedzili placówki, realizując akcje „Zima w mieście” i „Lato w mieście”; brali udział w pracach jury konkursów dla nauczycieli i uczniów.

Działania 11-osobowej komisji gospodarki komunalnej i mieszkaniowej przedstawił przewodniczący Andrzej Gapys. Komisja odbyła 43 spotkania i podjęła 57 uchwał, m.in.: 19 – w sprawie wykonawców lokali mieszkalnych, przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na rzecz ich najemców; 4 – w sprawie sprawozdania z działalności  Zarządu Gospodarki Nieruchomościami w dzielnicy Targówek; 16 – w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Obszerne sprawozdanie z działalności 21-osobowej komisji infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska przedstawił przewodniczący Tomasz Cichocki. Komisja odbyła 53 posiedzenia, podjęła 69 uchwał, m.in. na temat stanu infrastruktury technicznej na osiedlu Targówek Fabryczny, inwestycji, realizowanych w 2012 roku, planowanych na lata 2013 i 2014, rewitalizacji Kanału Bródnowskiego, informacji o przebiegu II linii metra, funkcjonowania komunikacji miejskiej na Targówku, informacji na temat inwestycji prowadzonych przez SM „Bródno” i RSM „Praga”.

Komisja sportu i rekreacji pracowała w 7-osobowym składzie z przewodniczącym Bartoszem Szajkowskim. Podjęła 34 uchwały, odbyła 31 spotkań, m.in. na temat sytuacji budżetowej OSiR oraz wydziału sportu i rekreacji, sytuacji finansowej GKP Targówek i dalszego funkcjonowania klubu, siłowni plenerowych w dzielnicy, przebiegu prac remontowych pływalni ”Polonez”, zajęć sportowych, prowadzonych w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

Komisji budżetu przewodniczy Jacek Duczman, który 4 lipca 2013 roku zastąpił Michała Jamińskiego. Komisja podjęła 76 uchwał; odbyła 40 posiedzeń, na których m.in. opiniowała zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na lata 2011, 2012, 2013, 2014 oraz sprawozdanie roczne z wykonania załącznika dzielnicowego za te lata. Opiniowała też m.in. zasady wprowadzania inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej, kompetencje rady dzielnicy i zarządu dzielnicy, projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie wyposażenia OSiR Dzielnicy Targówek.

Jako ostatni sprawozdanie przedstawił Jędrzej Kunowski – przewodniczący komisji rewizyjnej, którą powołano 12 kwietnia 2011 roku; 2 grudnia tego roku uzupełniono jej skład o przedstawiciela klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz 28 września 2012 roku, po powstaniu nowego klubu radnych. Z 47 podjętych przez komisję rewizyjną uchwał 29 dotyczyło przygotowania projektu rozstrzygnięć w sprawie skarg do rozpatrzenia przez radę dzielnicy (25 skarg uznano za bezzasadne, 1 – za bezprzedmiotową, 2 – za zasadne). Komisja powoływała zespoły, które dokonywały kontroli m.in. w Ośrodku Pomocy Społecznej (nie stwierdzono nieprawidłowości); organizacji koncertu „Targówek Elsnerowi” (stwierdzono braki w dokumentacji wyboru wykonawcy koncertu, nieodpowiednie uporządkowanie dokumentacji procesu przygotowania, przeprowadzenia i podsumowania koncertu); kontroli w ZGN (mimo stwierdzonych uchybień, zespół stwierdził, że dokonania ZGN w r. 2009 i 2010 – były zgodne z ustawą Prawo zamówień publicznych i Ustawą o finansach publicznych). Powołany 2 września 2014 r. zespół dokonał kontroli przeprowadzenia i rozliczeń inwestycji oświetlenia ulicy Rzewińskiej; nie stwierdzono uchybień.

W krótkim sprawozdaniu przewodniczącego rady dzielnicy Krzysztofa Miszewskiego znalazły się m.in. informacje o podjęciu w latach 2010-2014 288 uchwał i przyjęciu 12 stanowisk. Odbyły się 373 posiedzenia komisji merytorycznych; do zarządu dzielnicy złożono 1025 interpelacji (najwięcej – 213 – złożył Zbigniew Poczesny). Stuprocentową frekwencją może pochwalić się Jacek Duczman. Krzysztof Miszewski podziękował Zbigniewowi Poczesnemu oraz wszystkim radnym za pracę oraz zarządowi dzielnicy Targówek i pracownikom urzędu, w tym – zespołowi Biura Rady Dzielnicy.

W imieniu swoim i całego zarządu burmistrz Grzegorz Zawistowski podziękował Krzysztofowi Miszewskiemu i Zbigniewowi Poczesnemu za współpracę w tej kadencji, która „dobrze zapisała się w historii Targówka”.

K.