I sesja Rady dzielnicy Targówek

Wybrani nocą

4 grudnia o godzinie 18.00 rozpoczęła się pierwsza w kadencji 2014-2018 sesja Rady Dzielnicy Targówek. Otwarcia dokonał pełnomocnik prezydenta Warszawy, Adam Grzegrzółka, dyrektor Biura Organizacyjnego m.st. Warszawy. Obrady, do czasu wyboru przewodniczącego rady, poprowadził najstarszy radny Zbigniew Poczesny.

Informacje o wynikach wyborów samorządowych na Targówku przedstawił Mateusz Wargocki, przewodniczący Dzielnicowej Komisji Wyborczej: udział wzięło 360 kandydatów na radnych z 9 komitetów wyborczych, w 5 okręgach. Oddano 38 990 głosów ważnych, za nieważne uznano 2894 głosy oraz 77 kart do głosowania. Próg 5% przekroczyły i w związku z tym uzyskały prawo do uczestniczenia w podziale mandatów 4 komitety wyborcze: PiS – 11 mandatów, PO – 9 mandatów, Mieszkańcy Targówka, Bródna i Zacisza – 4 mandaty, SLD – 1 mandat.

Radni, którym wręczono zaświadczenia o uzyskaniu mandatu, po odczytaniu roty ślubowania kolejno wypowiadali słowo „ślubuję”. Z możliwości dodania „Tak mi dopomóż Bóg” skorzystało 19 radnych.

Na przewodniczącego rady zgłoszono 2 kandydatury: Krzysztofa Miszewskiego (kluby PO i MTBZ) i Agnieszkę Kaczmarską (klub PiS). Do liczenia głosów powołano komisję skrutacyjną w składzie: Jędrzej Kunowski – przewodniczący, Katarzyna Górska-Manczenko, Jacek Duczman, Urszula Suzdalcew, Marek Waszczak.

W tajnym głosowaniu na Agnieszkę Kaczmarską oddano 12 głosów. Przewodniczącym Rady został Krzysztof Miszewski, który otrzymał 13 głosów.

Zanim przystąpiono do wyborów wiceprzewodniczących, radny Witold Harasim złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o wybór burmistrza i członków zarządu. Propozycja wywołała wątpliwości i sprzeciw. Po wyjaśnieniach radcy prawnego została przyjęta drogą głosowania (13 – za, 11 – przeciw).

Na wiceprzewodniczących rady zgłoszono kandydatury: Joanny Mroczek (PO), Agnieszki Kaczmarskiej (PiS) i Witolda Harasima (SLD). Odbyło się tajne głosowanie. Po przeliczeniu wyników Jędrzej Kunowski odczytał protokół z wynikami. Wszyscy spełnili wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów: Joanna Mroczek - 21, Agnieszka Kaczmarska - 18, Witold Harasim - 14.

W pierwszej przyjętej uchwale radni zdecydowali, że w skład zarządu Targówka wejdą: burmistrz i 4 zastępcy.
Jedynym kandydatem, zgłoszonym na burmistrza, był Sławomir Antonik, który zaprezentował swe dokonania i plany, a potem przez 2 godziny odpowiadał na pytania radnych. Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje w skrócie.

Sławomir Antonik ma 55 lat, na Targówku mieszka od 1976 roku. W 1984 r. ukończył Wydział Inżynierii Materiałowej na Politechnice Warszawskiej, potem zarządzanie w Austriackiej Izbie Gospodarczej oraz Wydział Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Jest licencjonowanym syndykiem, od kilku lat przewodniczącym Rady Nadzorczej SM „Bródno”. W latach 2007-2013 był zastępcą burmistrza Targówka, potem przez ponad rok - burmistrzem dzielnicy.

Sławomir Antonik przekonuje, że Targówek jest dzielnicą, która w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Uwalniane są nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową i w ślad za tym  musi nastąpić rozwój infrastruktury.

Najważniejszy problem do rozwiązania to rozwój sieci komunikacji drogowej. Rozwijająca się Białołęka Wschodnia potrzebuje tras dojazdowych do Śródmieścia i, niestety, przejeżdża przez drogi Targówka. Obecna sieć dróg nie jest w stanie rozładować powstających korków. Wąskim gardłem jest zdecydowanie rondo Żaba. Niektórzy narzekają na ul. Św. Wincentego, ale i ulica Odrowąża też nie jest przejezdna. Rozwiązanie organizacyjne ruchu na rondzie Żaba jest kluczowe, zarówno z punktu widzenia Trasy Świętokrzyskiej, jak i modernizacji ul. Św. Wincentego.

Ważnym elementem jest również budowa Trasy Krasińskiego wraz z przeprawą przez Wisłę i budowa ul. Nowo Trockiej jako elementu rozładowującego spiętrzenie ruchu drogowego w rejonie stacji metra przy ul. Trockiej. Ze względu na rozwój osiedli na Targówku i wskaźniki demograficzne, niezbędny jest rozwój placówek oświatowych. W planach dzielnicy znajdują się 3 lokalizacje, na których w najbliższych latach należałoby wybudować zespoły szkolno-przedszkolne, przy ulicach: Malborskiej, Janowieckiej i Gilarskiej.

Spodziewamy się rozwiązania problemów kupców z ulicy Trockiej w związku z budową stacji metra. Poprzednie ustalenia z kupcami, dotyczące zmiany lokalizacji bazarku, według mojej wiedzy – uległy zmianie. Myślę, że okres wyborczy spowodował chwilowe zmiany stanowisk w tej sprawie. Gdy opadną emocje, będzie można wrócić do  konkretnych rozmów, biorąc pod uwagę obiektywne możliwości m.st. Warszawy, jak również oczekiwania kupców.

Na sesji padło pytanie o Zakład Utylizacji Stałych Odpadów Komunalnych. Decyzja o jego rozbudowie zapadła w latach 2002-2006. Obecnie m.st. Warszawa przygotowuje procedurę. Wiemy, że moce produkcyjne przetwarzania odpadów mają wzrosnąć 3-krotnie. Wcześniejsze ustalenia dzielnicy Targówek z m.st. Warszawa zakładały pokaźną kwotę inwestycji, głównie w infrastrukturę drogową, aby sprostać obsłudze tego zakładu i zniwelować uciążliwości dla mieszkańców.

Radni pytali również o budżet na 2015 rok, uchwalony przez ustępujący zarząd i Radę Dzielnicy poprzedniej kadencji. Zakłada on pokrycie wydatków sztywnych, natomiast występują zaznaczone przez radnych deficyty w zakresie utrzymania zasobów komunalnych, edukacji i oczekiwanych na Targówku inwestycji. Sygnalizowanie, że na inwestycje przeznaczone jest zaledwie 8,5 mln złotych – nie jest potwierdzone w zapisach uchwały budżetowej. Ta kwota dotyczy tylko nowych, rozpoczynających się inwestycji; a przecież modernizacja XIII LO im. Lisa Kuli to też trwająca, wielomilionowa inwestycja; podobnie – rewitalizacja Kanału Bródnowskiego.

Sławomir Antonik zapewnia: zarząd i rada, jednocząc siły, będą się starać o pozyskanie dodatkowych środków na wydatki bieżące i inwestycyjne w dzielnicy. Obowiązkiem każdego zarządu jest współpraca ze wszystkimi radnymi Rady Dzielnicy, zarówno koalicji, jak opozycji. Nie można oceniać, czy pomysł jest dobry czy zły, kierując się wyłącznie przynależnością radnego. Należy brać pod uwagę każde rozwiązanie, leżące w interesie mieszkańców. Blisko 8-letnie doświadczenie w pracy samorządowej daje mi pewność, że wszystkie inicjatywy radnych, służące dzielnicy będę starannie analizował i – jeśli będzie to możliwe – realizował.

Jeden z radnych domagał się upublicznienia umowy koalicyjnej MTBZ-PO. Odpowiedź: Umowa koalicyjna zawiera zapisy, związane z funkcjonowaniem koalicji. Pozostali koalicjanci nie upoważnili mnie do przedstawiana szczegółowych zapisów tego porozumienia. Mogę jedynie zapewnić, że nie ma tam szczególnych zapisów, które mogłyby wzbudzić czyjekolwiek wątpliwości.

Co z postawionym na sesji zarzutem o konflikt interesów przy pełnieniu funkcji burmistrza i przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej? Przez 7,5 roku, gdy pełniłem funkcje w samorządzie, w różnych koalicjach, nie wzbudzało to żadnych wątpliwości co do konfliktu interesów. Nawet w oświadczeniu majątkowym funkcje członka rady nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej jest wyłączona z obowiązku wpisywania. Postawiony mi zarzut kolizji interesów nigdy nie miał miejsca. Sądzę, że swoją postawą nie dałem nigdy powodu, by stawiać mi taki zarzut. W każdej pracy musimy kierować się obiektywizmem, przepisami prawa, gospodarnością i rozsądkiem. Kontrolę nad pracą zarządu dzielnicy i jego członków sprawują radni i służby Urzędu m.st. Warszawy. Przez te lata nigdy nie podnoszono tego problemu. Osoby, które mają wątpliwości, namawiam do zapoznania się z przepisami, dotyczącymi spółdzielczości mieszkaniowej.

Głosowanie nad kandydaturą Sławomira Antonika odbyło się ok. godziny 23.30. Tuż przed północą przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytał komunikat: za wyborem Sławomira Antonika na burmistrza Targówka głosowało 13 radnych, 11 było przeciw.

Burmistrz Sławomir Antonik zgłosił kandydatów na swoich zastępców: Grzegorza Gadeckiego, Małgorzatę Kwiatkowską, Pawła Michalca i Agnieszkę Szmulewicz. Po zaprezentowaniu się kandydatów radni zgłaszali do nich pytania, m.in. o dokonania i priorytety. Następnie odbyły się 4 głosowania, w których uczestniczyło 24 radnych. Wszyscy kandydaci otrzymali: 13 głosów „za”, 11 – „przeciw”; zostali wiceburmistrzami.

W związku z wyborem na burmistrza Sławomir Antonik zrzekł się mandatu radnego. Sesja zakończyła się 5 grudnia o godzinie 2.00.

K.