Dialog o wyborach i współpracy

Pierwsze w tym roku posiedzenie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ, jak zwykle w styczniu, zdominowały kwestie sprawozdawczo-wyborcze. Nową przewodniczącą została Olga Wieczorek-Trzeciak (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy „Q Zmianom”), po rezygnacji z ponownego kandydowania na tę funkcję dotychczasowego przewodniczącego Tomasza Peszke. Do prezydium wybrano: Tomasza Peszke (Praskie Stowarzyszenie Mieszkańców „Michałów”), Marię Pokój (Polskie Towarzystwo Psychologiczne), Piotra Stryczyńskiego (Towarzystwo Przyjaciół Pragi), Krzysztofa Tyszkiewicza (Stowarzyszenie ulicy Szerokiej) oraz Beatę Rutkowską (Stowarzyszenie Miasto jest Nasze).

Choć w minionym roku, głównie ze względu na spotkania i warsztaty organizowane w ramach przygotowań do programu rewitalizacji Pragi, posiedzenia komisji nie odbywały się tak regularnie jak w latach ubiegłych, to mnogość spraw wartych zajęcia stanowiska spowodowała, że zdecydowano się na rezygnację z przerwy wakacyjnej.

Dzięki informowaniu o spotkaniach za pomocą mediów społecznościowych zwiększyła się ilość organizacji zgłaszających swój akces do dzielnicowej komisji dialogu społecznego (stan na grudzień to 35), co jednak nie przełożyło się na poprawę frekwencji na zebraniach, która wyniosła średnio 6 osób.

Nie obyło się też bez gorzkich słów. Mimo zapewnień o współpracy, w minionym roku nadal zdarzały się problemy z obsługą pracy DKDS, którą powinien zabezpieczyć urząd, zaś jedno z ostatnich posiedzeń, z braku innych możliwości, odbyło się w lokalu organizacji uczestniczącej w DKDS. Komisja nie miała szans opiniowania projektów dokumentów opracowanych w urzędzie, co należy do jej statutowych uprawnień, mogła jedynie zgłosić swoje uwagi do ogłoszeń o konkursach. Uwagi te były krytyczne w zakresie zasadności pewnych działań oraz wyrażały wątpliwości co do zachowania pełnej przejrzystości procedur.

W dyskusji na temat bieżących działań, uczestniczący w posiedzeniu burmistrz Paweł Lisiecki zapewnił o zacieśnieniu współpracy z DKDS, deklarując pełne zabezpieczenie obsługi posiedzeń komisji, jak i większy udział działających na Pradze Północ organizacji w wypracowywaniu dokumentów strategicznych. Opinie DKDS mają stanowić także ważny głos doradczy w kształtowaniu bieżącej polityki zarządu.

W związku z wyrażanymi podczas spotkania dużymi kontrowersjami wokół dramatycznej obniżki nakładów na kulturę w dzielnicy, temat ten, obok sportu i zielonych podwórek, zostanie podjęty podczas kolejnego posiedzenia Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego na Pradze Północ w połowie marca. Informacje o pracach komisji i terminach posiedzeń mają się pojawiać także na stronie internetowej urzędu.

Kr.