IV sesja Rady dzielnicy Targówek

Komisje wybrane

Rozpoczęta na II sesji dyskusja o stałych komisjach Rady, prowadzona potem w klubach i na konwencie, znalazła finał na sesji 4 lutego.

Na początku obrad Andrzej Bittel zaproponował powołanie komisji doraźnej w sprawie bazaru na Trockiej oraz przyjęcie stanowiska w tej sprawie. Wniosek nie uzyskał większości.

Sprawą stałych komisji radni zajęli się po złożeniu ślubowania przez Bożenę Winter, która została radną po wygaśnięciu mandatu Sławomira Antonika.

Jako pierwszą jednomyślnie wybrano komisję mieszkaniową, w składzie: Andrzej Dąbrowski, Jacek Duczman, Michał Jamiński, Urszula Suzdalcew, Bożena Winter. Potem jednomyślnie podjęto uchwały o powołaniu 7 komisji oraz o tym, że każda komisja będzie miała 2 wiceprzewodniczących. W kolejnej uchwale radni dokonali wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących komisji. Będą one działać w niżej podanych składach.

Komisja bezpieczeństwa, zdrowia i inicjatyw lokalnych: Katarzyna Górska-Manczenko – przewodnicząca, Jacek Duczman i Marek Waszczak – wiceprzewodniczący oraz Andrzej Dąbrowski, Witold Harasim, Jolanta Miśkiewicz, Joanna Mroczek, Bożena Winter.

Komisja budżetu i finansów: Miłosz Stanisławski – przewodniczący, Michał Jamiński – wiceprzewodniczący oraz Andrzej Bittel, Andrzej Gapys, Grzegorz Golec, Krzysztof Miszewski, Joanna Mroczek, Zbigniew Poczesny, Jacek Rybak, Bartosz Szajkowski, Marek Waszczak.

Komisja edukacji: Jędrzej Kunowski – przewodniczący, Tomasz Cichocki i Jolanta Miśkiewicz – wiceprzewodniczący oraz Jacek Duczman, Witold Harasim, Michał Jamiński, Agnieszka Kaczmarska, Dorota Kozielska, Krzysztof Miszewski, Joanna Mroczek, Marcin Skłodowski, Miłosz Stanisławski, Marek Waszczak.

Komisja gospodarki komunalnej i mieszkaniowej: Andrzej Gapys – przewodniczący, Janusz Marczyk i Bartosz Szajkowski – wiceprzewodniczący oraz Andrzej Dąbrowski, Jacek Duczman, Jacek Rybak, Urszula Suzdalcew, Bożena Winter.

Komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska: Michał Jamiński – przewodniczący, Andrzej Bittel i Katarzyna Górska-Manczenko – wiceprzewodniczący oraz Tomasz Cichocki, Andrzej Gapys, Witold Harasim, Maciej Jankiewicz, Agnieszka Kaczmarska, Dorota Kozielska, Jędrzej Kunowski, Krzysztof Miszewski, Zbigniew Poczesny, Jacek Rybak, Marcin Skłodowski, Miłosz Stanisławski, Urszula Suzdalcew, Bartosz Szajkowski, Bożena Winter.

Komisja kultury i promocji: Marcin Skłodowski – przewodniczący, Dorota Kozielska i Jolanta Miśkiewicz – wiceprzewodniczące oraz Tomasz Cichocki, Katarzyna Górska-Manczenko, Krzysztof Miszewski, Joanna Mroczek, Urszula Suzdalcew, Bartosz Szajkowski.

Komisja sportu i rekreacji: Bartosz Szajkowski – przewodniczący, Maciej Jankiewicz – wiceprzewodniczący oraz Andrzej Gapys, Grzegorz Golec, Dorota Kozielska, Jędrzej Kunowski, Janusz Marczyk, Jolanta Miśkiewicz.

W kolejnych uchwałach radni podjęli decyzje, dotyczące komisji rewizyjnej. Na przewodniczącego wybrany został Andrzej Golec, na wiceprzewodniczącego Jędrzej Kunowski. W składzie komisji są także: Katarzyna Górska-Manczenko, Janusz Marczyk, Jacek Rybak, Marek Waszczak, Bożena Winter.

Jednomyślnie, 23 głosami, radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Warszawy w sprawie zniesienia nazwy ulicy Konarowej na Targówku; obecnie nie występuje ona w terenie.

Jako przedstawiciela Rady Dzielnicy Targówek w Radzie Seniorów wskazano Witolda Harasima (20 głosów – za, 2 – wstrzymujące się).

Projekt kolejnej uchwały dotyczył uchylenia uchwały z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie reprezentowania Rady Dzielnicy Targówek w postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Wiceburmistrz Grzegorz Gadecki poinformował, że przesłanką jest zmieniający się stan prawny. Wyjaśnienie wiceburmistrza i radcy prawnego Grzegorza Gadeckiego wzbudziły wątpliwości radnych, którzy dali temu wyraz w głosowaniu: 9 było za przyjęciem uchwały, 8 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

Długą dyskusję wywołał projekt uchwały w sprawie zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Wątpliwości wzbudziły m.in. zapisy o zmniejszeniu wydatków na remonty dróg i przeniesienie ich na siłownie plenerowe i place zabaw; koszty funkcjonowania toalet publicznych i zbiornika retencyjnego; zagospodarowanie zieleni wzdłuż Kanału Zaciszańskiego, budowa ulicy Codziennej; szkolenia nauczycieli i ich wyjazd na Maltę. Odpowiedzi i wyjaśnień udzielała skarbnik Elżbieta Marecka oraz członkowie zarządu Targówka. Wiceburmistrz Gadecki wyjaśnił m.in., że powstaje harmonogram remontów, a burmistrz Antonik przybliżył Program „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” i zwrócił uwagę, że zapisy w budżecie to przewidywania i szacunki.

W interpelacjach radni zgłosili wiele pytań i uwag, dotyczących m.in. zadłużenia czynszowego lokali socjalnych i komunalnych, samowoli budowlanej, ośrodka szkolno-przedszkolnego przy ul. Krasnobrodzkiej, możliwości wymiany i przekazania sprzętu komputerowego urzędu dzielnicy, zasięgania opinii prawnych autorytetów, lamp w Parku Bródnowskim i monitoringu w tym parku. Upomnieli się o precyzyjne odpowiedzi na interpelacje, zauważyli brak informacji o sesji na stronie internetowej urzędu Targówka.

W ostatnim punkcie Zbigniew Poczesny zwrócił uwagę, że na sali pozostało 19 radnych, 6 wcześniej opuściło salę. Zgłosił wniosek, by rozpocząć procedurę, która pozwoli rozpoczynać sesje o godzinie 14.  Przeciw temu opowiedziała się Agnieszka Kaczmarska.

Sprzeczne opinie wyrażone zostały również o sposobie prowadzenia obrad przez Krzysztofa Miszewskiego. Agnieszka Kaczmarska zarzuciła przewodniczącemu łamanie zasad i apelowała o „przemyślenie i opamiętanie się”; Andrzej Gapys określił procedowanie jako kulturalne i rzeczowe; Bartosz Szajkowski uznał, że przewodniczący jest ostatnią osobą, która próbuje zamknąć usta opozycji. Krzysztof Miszewski powiedział „przepraszam” i wyraził nadzieję, że uniknie błędów.

K.