V sesja Rady Dzielnicy Targówek

Pięć uchwał w pięć godzin

Najkrótsza charakterystyka V sesji, która odbyła się 5 marca: 5 uchwał, 5 godzin obrad. Na wniosek Andrzeja Gapysa do porządku dziennego wprowadzono „Stanowiska w sprawie bonifikat dla spółdzielni mieszkaniowych od opłat za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”.

Jako pierwszy pod obrady wszedł projekt zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015. Przewidywał on zwiększenie środków, przeznaczonych do dyspozycji dzielnicy o 2 792 252 zł (w tym 750 000 zł na zadanie inwestycyjne „Budowa mieszkań komunalnych przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla żłobka, przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej”); 1 968 000 zł na inwestycję „Zagospodarowanie terenów zieleni, stanowiących otoczenie Kanału Zaciszańskiego”. Komisje zaopiniowały projekt pozytywnie. Na sesji zgłaszano pytania m.in. o lokale socjalne, pustostany do remontu, zadłużenie lokali, koszty remontów. Po wyjaśnieniach burmistrza Sławomira Antonika za przyjęciem uchwały głosowało 20 radnych, 3 było przeciw.

Pytania zgłaszane były także do Sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2014, pozytywnie zaopiniowanego przez komisję bezpieczeństwa, zdrowia i inicjatyw lokalnych. W 2014 roku pomocą w formie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych objęto 4687 osób, tj. 2546 rodzin. Dział aktywizacji zawodowej OPS pomagał m.in. osobom bezrobotnym i poszukującym pracy – poprzez zajęcia grupowe (213 osób) i indywidualne (481 osób). Wsparcie uzyskały osoby starsze i niepełnosprawne (m.in. w domu dziennego pobytu) oraz rodziny w kryzysie. Realizowano projekty, m.in. Aktywny Targówek, Warszawskie inspiracje do pracy (współfinansowane z Europejskiego Funduszu Socjalnego); Partnerstwo na Targówku; Starszy Brat, Starsza Siostra; Plus 60 – nie jesteś sam. W dyskusji zgłaszano zarówno opinie o małej skuteczności przywracania bezrobotnych do pracy, jak opinię, że OPS Targówek jest najlepszy wśród dzielnicowych placówek. Andrzej Bittel zauważył, że w pytaniach nie chodziło  o zdeprecjonowanie OPS, lecz o sugestie, co można poprawić. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania OPS poparło 21 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Również sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami za rok 2014 zostało pozytywnie zaopiniowane przez komisję gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Podczas sesji na pytania radnych odpowiadał dyrektor ZGN Stefan Łakomy. ZGN zarządzał 177 budynkami, 3825 lokalami komunalnymi, 143 lokalami użytkowymi, 4 garażami, 4 halami garażowymi (196 miejsc postojowych) oraz targowiskami o powierzchni 14 196 m2. Radni klubu PiS ocenili to sprawozdanie jako najlepsze z trzech; wyrazili satysfakcję, że wskazówki i zalecenia z poprzednich sprawozdań zostały wykonane. Ogólnie oceniono sprawozdanie pozytywnie. Choć „zadłużenie nie wygląda ładnie”. Pytano o ściągalność opłat i odrabianie długów. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania podjęto jednomyślnie (21 głosów).

Projekt uchwały, zawierającej obszerne sprawozdanie z wykonania załącznika dzielnicy Targówek do budżetu m.st. Warszawy za rok 2014, wzbudzał na sesji najwięcej kontrowersji, choć 7 komisji oceniło go pozytywnie (niektóre - tylko w swoim zakresie), jedna nie wydała opinii. W głosowaniu tę uchwałę poparło 13 radnych, 10 było przeciw.

Wyjaśnień na temat proponowanego Stanowiska w sprawie wystąpienia do Rady Warszawy z wnioskiem o podjęcie uchwały o ustalenie dla spółdzielni mieszkaniowych bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udzielał Andrzej Półrolniczak - prezes zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Praga”, pełnomocnik Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy. Przygotowany przez SKMW projekt przewiduje udzielanie bonifikaty spółdzielniom mieszkaniowym z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. W Warszawie od 2008 roku obowiązuje uchwała w sprawie zgody na udzielanie bonifikat z tego tytułu, ale obejmuje ona tylko osoby fizyczne; nie odnosi się do członków spółdzielni. Od wieli lat spółdzielnie mieszkaniowe na gospodarowanych przez siebie gruntach ponoszą nakłady na budowę ulic, chodników, placów zabaw, boisk, zieleni; ponoszą też koszty utrzymania tej infrastruktury. Realizacja projektu pozwoli na równe traktowanie starających się o bonifikatę osób fizycznych, posiadających prawo do lokalu mieszkalnego z osobami fizycznymi, które są użytkownikami wieczystymi. 19 lutego projekt uchwały w tej sprawie został złożony w Biurze Rady m.st. Warszawy. Za przyznaniem spółdzielniom bonifikat opowiedziała się m.in. Dzielnica Praga Północ (napisaliśmy o tym w 4. numerze NGP). Propozycje zmian w Stanowisku, zgłoszone przez Agnieszkę Kaczmarską, nie uzyskały większości w głosowaniu. Uchwałę o przyjęciu Stanowiska poparło 22 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

W interpelacjach padły pytania, m.in. o odpowiedzi na interpelacje, koncert ku czci Żołnierzy Wyklętych, stężenie zanieczyszczeń na Targówku, rzeźbę UFO na rogu ul. Chodeckiej i Kondratowicza, termin remontu przychodni, przygotowanie dzielnicy na przyjęcie 6-latków do klas I. Rozbieżne opinie wyrażono w sprawie wniosku, by sesje rozpoczynały się o godz. 14. Poparły go 2 osoby, 9 było przeciw, 4 wstrzymały się od głosu.

Na wniosek Witolda Harasima radni minutą ciszy uczcili pamięć zmarłego Janusza Wiewiórki – radnego w latach 1994-98.

Jako ostatni zabrał głos Krzysztof Sirko, który odczytał swój wniosek do Rady dzielnicy o zbadanie działań burmistrza Sławomira Antonika, w wyniku których został wyeliminowany z zespołu dzielnicy Targówek Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

  K.