VI sesja Rady Dzielnicy Targówek

Dwie uchwały w dwie godziny

Na wniosek radnych Klubu PiS 12 marca zwołano sesję, której głównym tematem była, wnioskowana przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną SP 277 przy ul. Suwalskiej 29, modernizacja boiska przy tej placówce. Przybyło ok. 50 osób, zainteresowanych sprawą, przedstawicieli grona pedagogicznego z dyrektorką SP 277 Marią Głowacką i rodziców uczniów.

Informacji udzielił burmistrz Sławomir Antonik. Dzielnica nie posiada środków na modernizację boiska. W drugiej połowie stycznia zarząd Targówka wystosował do władz Warszawy pismo, w którym zwrócił się o środki finansowe na kilka zadań, m.in. budowę boisk przy SP 277, SP 298 i Gimnazjum 141. Okazało się, że ze względu na remont Mostu Łazienkowskiego środki na inne inwestycje zostały mocno ograniczone. Burmistrz Antonik i wiceburmistrz Paweł Michalec byli na sesji Rady Warszawy 12 marca; podtrzymali kolejność wymienionych inwestycji. Uzyskali zapewnienie, że wniosek będzie rozpatrywany w maju br.; wcześniej trafi do komisji budżetu i finansów. Po zapewnieniu, że są środki, wypełniony zostanie specjalny wniosek inwestycyjny.

Agnieszka Kaczmarska przypomniała, że boisko przy SP 277 nie było remontowane od 1970 roku, kiedy szkołę oddano do użytku. Stan boiska utrudnia realizację zajęć wychowawczych dla ponad 772 uczniów. Mimo braku warunków do rozwoju fizycznego, uczniowie SP 277 odnoszą sukcesy w zawodach sportowych: mistrzostwach dzielnicy, Mazowsza, turniejach wojewódzkich w biegach przełajowych, w mini piłce koszykowej i siatkowej oraz w akrobatyce i żonglerce.

Projekt Stanowiska w sprawie modernizacji boiska przy SP 277 pozytywnie zaopiniowała komisja edukacji. Na sesji zgłoszono kilka poprawek. Po dyskusji odbyło się głosowanie. Jednomyślnie (21 głosów) rada podjęła uchwałę, w której zobowiązuje zarząd dzielnicy Targówek do kontynuowania działań w celu pozyskania dodatkowych środków z budżetu m.st. Warszawy w wysokości 2 mln zł, z przeznaczeniem na modernizację boiska przy SP 277 w latach 2015-2016. Stanowisko zostanie przekazane do prezydenta Warszawy i do Rady Warszawy.

Również jednomyślnie wprowadzono do porządku dziennego zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy ulicy w dzielnicy Targówek. Celem jest uporządkowanie przebiegu ulicy Gibraltarskiej, przeciętej kanałem na 2 odcinki. Zespół Nazewnictwa Miejskiego zaproponował, aby północnemu, 50-metrowemu odcinkowi, dla którego używana jest nazwa ulicy Gibraltarskiej (między ul. L. Kondratowicza a ul. Penelopy) nadać nazwę „ulica Penelopy”.

Komisja infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska wydała pozytywną opinię. W głosowaniu na sesji, za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały Rady Warszawy w sprawie nadania temu odcinkowi nazwy „ulica Penelopy” opowiedziało się 19 radnych, 1 wstrzymał się od głosu.

W ostatnim punkcie porządku obrad pytano m.in. o realizację wniosku o transmisje internetowe sesji. Burmistrz Antonik wyjaśnił, że oferta firmy, która może to zrealizować, została przesłana do biura rady. Przypomniano również prośbę, by radni mogli w ratuszu korzystać z komputera i drukarki. Zgodnie z wyjaśnieniem burmistrza, komputer został udostępniony, a projekt zrealizowany na miarę możliwości funkcjonowania urzędu dzielnicy.

K.