IV sesja Rady dzielnicy Białołęka

Kompetencje komisji

Przegłosowane zmiany w budżecie na 2015 dotyczyły zwiększenia o 188,4 tys. zł środków na budowę ulicy Szlacheckiej na odcinku od Pawła Włodkowica do Daniszewskiej i wprowadzenia do budżetu nowego zadania, którym będzie budowa 12-oddziałowego przedszkola przy Myśliborskiej i przeznaczenie na jego realizację środków w wysokości 14,4 mln zł, z czego w 2015 zostanie wydane 300 tys. zł, w 2016 - 2 mln zł, zaś w 2017 - 12,1 mln zł. Kwoty przyznane na realizację tego zadania pochodzą z dodatkowej puli Biura Edukacji.

Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2014 w części dotyczącej dzielnicy Białołęka.
Odpowiednią uchwałą określono zadania komisji stałych rady dzielnicy. W myśl uchwały komisja inwestycji, infrastruktury i planowania przestrzennego opiniuje i inicjuje kwestie dotyczące: remontów, lokalizacji węzłów komunikacyjnych, ulic i dróg, lasów, kwestie organizacji ruchu drogowego, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, a także obiektów administracyjnych; utrzymanie parków, skwerów i zieleńców; kwestie planowania i ładu przestrzennego, gospodarki wodnej, architektury i urbanistyki, inwestycji dzielnicowych, ochrony środowiska i przyrody.

Komisja  opiniuje i wnioskuje również m.in. kwestie projektów nowych i istniejących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zagadnienia dotyczące komunikacji publicznej, działa na rzecz ekologii poprzez inicjowanie remontów i inwestycji poprawiających stan środowiska. Opiniuje projekt białołęckiego załącznika do budżetu m.st. Warszawy i analizuje jego wykonanie w zakresie swoich właściwości. Ocenia działania zarządu dzielnicy i jednostek organizacyjnych pod względem zgodności z uchwałami rady.

Komisja mieszkaniowa opiniuje wnioski dotyczące zakwalifikowania na listę osób oczekujących na lokal socjalny, na lokal mieszkalny, na zamianę lokalu. Opiniuje zasady przydziału powyższych typów lokali, opiniuje wnioski o przyspieszenie przydziału lokalu, rozpatruje jednostkowe problemy mieszkańców związane z lokalami komunalnymi, współpracuje z zarządem dzielnicy podczas przydziałów lokali komunalnych, opiniuje projekty uchwał rady dzielnicy i Rady Warszawy, a także załącznik do budżetu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.

Do zadań komisji ochrony środowiska należy m.in. opiniowanie i inicjowanie działań w kwestiach: gospodarki odpadami komunalnymi, zarządzania lasami, parkami, skwerami i zieleńcami, planowania i zachowanie ładu przestrzennego, gospodarki wodnej, architektury i urbanistyki, inwestycji dzielnicowych, ochrony środowiska, ekologii i przyrody, utrzymania czystości. W zakresie swoich kompetencji komisja opiniuje również m.in.: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, projekty załączników do budżetu i uchwały rady dzielnicy. Komisja podejmuje także inicjatywy społeczne i edukacyjne, mające na celu promocję ochrony środowiska, ochronę dziedzictwa przyrodniczego, rozwój ekologii, promocję potencjału przyrodniczego dzielnicy oraz rozpatruje wnioski i postulaty mieszkańców dotyczące środowiska naturalnego.

Komisja oświaty, kultury i sportu analizuje i opiniuje kwestie dotyczące oświaty wszystkich szczebli, poczynając od przedszkoli, kończąc na liceach. Opiniowaniem i analizą obejmuje zagadnienia szeroko pojętej kultury, kultury fizycznej, turystyki i rekreacji, polityki informacyjnej dzielnicy w tych kwestiach oraz inicjowania działań propagujących powyższe.

Komisja planu i budżetu – najogólniej rzecz ujmując – dostarcza radzie informacji i opinii niezbędnych do podjęcia uchwał dotyczących realizacji budżetu dzielnicy i gospodarowania mieniem, analizuje również potrzeby finansowe dzielnicy. Bardziej szczegółowo komisja opiniuje projekty uchwał budżetowych i finansowych, opiniuje projekty budżetu, współpracuje z jednostkami niższego rzędu w sprawie uchwał i wydatków budżetowych. Występuje również z inicjatywami uchwałodawczymi.

Komisja polityki społecznej i ochrony zdrowia m.in. opiniuje projekt budżetu w części dotyczącej dochodów i wydatków przeznaczonych na pomoc społeczną, ochronę zdrowia, profilaktykę uzależnień, mieszkalnictwo komunalne i inne zadania polityki społecznej. Opiniuje sprawozdania Ośrodka Pomocy Społecznej, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, Opiniuje i inicjuje inne kwestie związane z polityką społeczną i ochroną zdrowia. Komisja podejmuje również inicjatywy społeczne i edukacyjne, inicjuje inwestycje służące rozwijaniu polityki społecznej i ochrony zdrowia w dzielnicy.

Komisja statutowa i porządku publicznego opiniuje zmiany w statucie miasta, dzielnicy, opiniuje uchwały dotyczące funkcjonowania rady dzielnicy. Komisja podejmuje również inicjatywy dotyczące porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ochrona przeciwpożarowa, przeciwpowodziowa, działania w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof masowych.

Radni przegłosowali zmiany w składzie komisji mieszkaniowej oraz statutowej i porządku publicznego. Do pierwszej powołano: Ewę Gajewską, Marcina Korowaja, Dariusza Ostrowskiego, Wojciecha Tumasza, Marcina Adamkiewicza, Zofię Suską i Wiktora Klimiuka. W drugiej znaleźli się: Ewa Gajewska, Zbigniew Madziar, Anna Majchrzak, Magdalena Roguska, Piotr Gozdek, Filip Pelc i Piotr Cieszkowski.

(egu)