VII sesja Rady Dzielnicy Targówek

Od budżetu do parkingu

Pierwszą część obrad 15 kwietnia prowadził przewodniczący Krzysztof Miszewski, drugą – wiceprzewodnicząca Joanna Mroczek. Głosy liczył Grzegorz Golec. W porządku dziennym były projekty 2 uchwał oraz interpelacje i zapytania radnych.

Pierwsza uchwała dotyczyła zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na 2015 rok. Komisje: edukacji, kultury i promocji oraz budżetu i finansów pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Na sesji wyrażono niezadowolenie, ze autopoprawkę zarządu radni otrzymali w ostatniej chwili. Zgłoszone zostały pytania, dotyczące zapisanych w projekcie „Praktyk w Hiszpanii” (wyjazd 40 uczniów i 4 opiekunów z Zespołu szkół im. Piotra Wysockiego) oraz organizacji w DK „Świt” Festiwalu Muzyki Etnicznej.

Uchwałę radni podjęli jednomyślnie, 24 głosami. Przewiduje ona m.in. zwiększenie  środków pieniężnych do dyspozycji dzielnicy o 150 000 zł (w tym 110 000 na realizację zadania inwestycyjnego „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” - 24 budynki na ul. Smoleńskiej, Św. Wincentego, Piotra Skargi, Gościeradowskiej, Tykocińskiej, Zamiejskiej, Barkocińskiej, Radzymińskiej, Święciańskiej).

Druga uchwała dotyczyła zmian w składach komisji, z powodu rezygnacji. Projekt zawierał rezygnację Tomasza Cichockiego z prac w komisji infrastruktury, inwestycji i ochrony środowiska; na sesji został rozszerzony o rezygnację Miłosza Stanisławskiego ze składu komisji edukacji. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, 3 było przeciw, 8 wstrzymało się od głosu.

„Informacje i zapytania” zdominowała sprawa parkingu przy urzędzie dzielnicy. Padła m.in. propozycja wydłużenia czasu pracy części parkingu, skutków i kosztów takich zmian oraz dostępu mieszkańców okolicznych domów do całego parkingu. Przedstawiciel mieszkańców, Zbigniew Kucharski, zaproponował podjęcie przez radę uchwały, aby parking przy urzędzie był czynny 7 dni w tygodniu w godzinach 7.30-22.30 dla wszystkich mieszkańców.

Burmistrz Sławomir Antonik poinformował, że zarząd pracuje nad uporządkowaniem strony prawnej i ewentualnymi zmianami funkcjonowania parkingu.

Zgłoszone zostały także m.in. sprawy: trasy linii autobusu 512, wysokości honorariów dla artystów, harmonogramu przeniesienia bazarku, transmisji z sesji, funkcjonowania firmy Segromet, frezowania ulicy Ossowskiego, szkolenia dla radnych na temat budżetu m.st. Warszawy i budżetów dzielnic, dojścia do stacji Wilno, systemu elektronicznego głosowania, wznowienia imprezy „Targówek Elsnerowi” oraz uhonorowania dyrektora Teatru „Rampa”. Obchody 40-lecia Teatru „Rampa” odbędą się prawdopodobnie we wrześniu. Na pytania i uwagi radnych odpowiadali: burmistrz Sławomir Antonik oraz wiceburmistrzowie: Paweł Michalec i Grzegorz Gadecki.

K.