IX sesja Rady Dzielnicy Targówek

Uchwały i pytania

20 maja sesję prowadziła wiceprzewodnicząca rady Joanna Mroczek, głosy liczył Grzegorz Golec. W trakcie obrad frekwencja wzrosła z 18 do 23 radnych. Do planowanego porządku dziennego wprowadzono 2 uchwały o zmianach w składach komisji.

Po informacji o pozytywnym zaopiniowaniu przez 2 komisje merytoryczne, radni jednomyślnie, 19 głosami podjęli uchwałę, pozytywnie opiniującą projekt uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie pozostawienia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Targówek nadwyżki środków obrotowych za rok 2014. Wypracowana przez OSiR nadwyżka (74 632,84 zł) przeznaczona będzie na wykonanie remontów w pawilonie administracyjno-sportowym przy ul. Łabiszyńskiej: remont płyty tarasu, naprawa elewacji budynku, wymiana instalacji wodnej i sanitarnej, a także centralnego ogrzewania oraz demontaż lub wymiana urządzeń wentylacji mechanicznej.

Projekt drugiej uchwały, dotyczący zmiany załącznika dzielnicowego do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015, został pozytywnie zaopiniowany przez 4 komisje. W głosowaniu poparli go wszyscy obecni radni – 20 osób. Przyjęte zmiany dotyczą m.in.: przeznaczenia 60 000 zł na opłaty za wydanie opinii przez biegłych sądowych; zwiększenie wydatków majątkowych o 229 045 zł (zakupy inwestycyjne: dla szkół podstawowych - 10 000 zł, dla przedszkoli 201 045 zł, dla liceów ogólnokształcących 7 000 zł); zwiększenie dochodów z najmu o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego, ławek i stołów oraz maszyny czyszczącej – gimnazjum nr 141; zmniejszenie środków o kwotę 6 000 zł na zakup 4 urządzeń do pomiaru trzeźwości.

Po krótkiej dyskusji, 19 głosami, przy 2 wstrzymujących się, radni podjęli uchwałę, zatwierdzającą plan kontroli komisji rewizyjnej w 2015 roku. Kontrola dotyczyć będzie postępowań sądowych, prowadzonych przez Wydział Prawny i Zamówień Publicznych w 2014 roku.

Jolanta Miśkiewicz i Joanna Mroczek potwierdziły chęć wstąpienia do komisji mieszkaniowej. Uchwała o powołaniu wymienionych radnych do komisji mieszkaniowej podjęta została jednomyślnie (21 głosów).

Bardziej zróżnicowane były wyniki drugiego głosowania na temat zmian w stałych komisjach: 19 głosów – za. 2 - przeciw, 2 - wstrzymujące się. Wcześniej radni potwierdzili swą rezygnację. Ze składu komisji budżetu i finansów odwołana została Joanna Mroczek, ze składu komisji edukacji Marcin Skłodowski.

W „interpelacjach i zapytaniach radnych” jako pierwszy zabrał głos Andrzej Bittel, który zadał kilka szczegółowych pytań, dotyczących protokołu z kwietniowej sesji. O różne aspekty przenosin bazaru z Trockiej pytali Andrzej Bittel i Miłosz Stanisławski. Tomasz Cichocki zwrócił uwagę na przekazany radnym „Raport z realizacji zadań w I kwartale”. Jest to dokument, sporządzany dla prezydenta m.st. Warszawy. Dotychczas radni otrzymywali Sprawozdanie zarządu dzielnicy. O formie dokumentu dla radnych zdecyduje konwent. Andrzej Dąbrowski poruszył sprawę usprawnienie ruchu w dzielnicy Targówek.

Jako ostatnia na mównicy głos zabrała Danuta Marciniak z Bródnowskiego Osiedlowego Stowarzyszenia Tenisa Ziemnego. apelowała o pomoc, by znów można było grać na kortach w Parku Bródnowskim. Sprawą zajmie się komisja sportu i rekreacji.

K.